Vroeger is beter

Docetaxel voor gemetastaseerd prostaatcarcinoom

Opinie
Jourik A. Gietema
Sjoukje F. Oosting
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:D215
Abstract

Sinds docetaxel ruim 10 jaar geleden werd geïntroduceerd voor de behandeling van patiënten met gemetastaseerd castratieresistent prostaatcarcinoom zijn de vooruitzichten van patiënten met gemetastaseerde ziekte verder verbeterd. Dit is voor een belangrijk deel bewerkstelligd door het beschikbaar komen van nieuwe effectieve systemische behandelingen voor patiënten met castratieresistente ziekte. Hierbij kunnen met name cabazitaxel, abirateron, enzalutamide en radium-223 genoemd worden. In gerandomiseerde studies met deze middelen worden mediane totale-overlevingswinsten van 2,2-4,8 maanden gerapporteerd. Maar over de optimale volgorde van het toedienen van deze middelen is weinig bekend.

De meeste patiënten met gemetastaseerde ziekte hebben een respons op androgeendeprivatietherapie (ADT), maar ontwikkelen uiteindelijk toch castratieresistente ziekte. Het is niet goed bekend of al vroeg in het ziektebeloop androgeenresistente tumorcellen aanwezig zijn die geselecteerd worden onder invloed van ADT, of dat de resistentie later verworven wordt. In het eerste geval zou het vroegtijdig toevoegen van een cytostaticum, zoals docetaxel, aan ADT een groter…

Auteursinformatie

Rijksuniversiteit Groningen, Universitair Medisch Centrum Groningen Comprehensive Cancer Center, afd. Medische Oncologie, Groningen.

Prof.dr. J.A. Gietema en dr. S.F. Oosting, internisten-oncologen.

Contact prof.dr. J.A. Gietema (j.a.gietema@umcg.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: ICMJE-formulieren zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Jourik A. Gietema ICMJE-formulier
Sjoukje F. Oosting ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties