Onderzoek in Rotterdamse wijken

Discrepantie tussen jeugdhulpgebruik en hulpbehoefte

Onderzoek
Wilma Jansen
Cathelijne L. Mieloo
Justine Anschutz
Onno de Zwart
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A7664
Abstract

Dit artikel maakt deel uit van een serie artikelen in het NTvG over public health.

Samenvatting

Doel

Bepalen van de samenhang tussen hulpbehoefte en hulpgebruik in de jeugdhulpketen op wijkniveau en de samenhang met populatiekenmerken, met het oog op de decentralisatie van de jeugdzorg.

Opzet

Beschrijvend, retrospectief onderzoek.

Methode

Wij verzamelden gegevens over jeugdhulpgebruik, indicatoren van hulpbehoefte en populatiekenmerken uit monitoring en registraties van de gemeente, instellingen en zorgverzekeraars. Gegevens werden gegroepeerd op wijkniveau (49 wijken). Voor de analyses pasten we univariate en multivariate regressie toe. Aan de hand hiervan onderscheidden we wijken met hoge en lage discrepantie tussen jeugdhulpgebruik en hulpbehoefte. Verschillen tussen deze wijken werden geanalyseerd met t-toetsen.

Resultaten

In een multivariaat model bleken het percentage jeugdigen met emotionele problemen en gedragsproblemen en het percentage ouders met zelfgerapporteerde hulpbehoefte geen voorspellers te zijn voor jeugdhulpgebruik op wijkniveau. Ongeveer twee derde van de variantie in jeugdhulpgebruik tussen wijken kon worden verklaard door populatiekenmerken van een wijk, namelijk het percentage niet-westerse allochtone jeugdigen, het percentage jeugdigen met een laag opleidingsniveau of speciaal onderwijs en het percentage uitkeringsontvangers. Voor jeugd-ggz was bovendien het aandeel 12-18 jarigen in een wijk een voorspeller en voor ambulante jeugd- en opvoedhulp het percentage jeugdigen in een eenoudergezin. Wijken met een grotere discrepantie tussen jeugdhulpgebruik en hulpbehoefte hadden meer achterstandskenmerken dan wijken met een lagere discrepantie.

Conclusie

Het percentage jeugdhulpgebruik in een wijk wordt beter voorspeld door de populatiekenmerken dan door wat er bekend is over hulpbehoefte in een wijk uit gemeentelijke monitoren. De mogelijke discrepantie tussen hulpbehoefte en jeugdhulpgebruik op individueel niveau in wijken met veel achterstandskenmerken is een belangrijk aandachtspunt voor toekomstige wijkteams.

Auteursinformatie

Gemeente Rotterdam, Rotterdam.

Cluster Maatschappelijke ontwikkeling: dr.ir. W. Jansen, senior-onderzoeker (tevens Erasmus MC, afd. Maatschappelijke Gezondheidszorg); dr. O. de Zwart, MPH.

Service Organisatie, afd. Onderzoek en Business Intelligence: ir. C.L. Mierloo, epidemioloog (tevens Erasmus MC, afd. Maatschappelijke Gezondheidszorg); drs. J. Anschutz, sociaal wetenschapper.

Contact dr.ir. W. Jansen (w.jansen@rotterdam.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Wilma Jansen ICMJE-formulier
Cathelijne L. Mieloo ICMJE-formulier
Justine Anschutz ICMJE-formulier
Onno de Zwart ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties