Diagnose in beeld (8)

Wat is de diagnose?
J.L.G. Blaauwgeers
W. Hart
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2000;144:2056
Abstract

Casus

Een 34-jarige Nederlandse vrouw werd opgenomen in slechte algemene toestand met heftige buikpijn en diarree, zonder bloed- of slijmbijmenging. In het verleden was zij nooit ernstig ziek geweest en zij was niet recentelijk in het buitenland geweest. Er ontwikkelde zich een beeld van een acute buik en patiënte werd met spoed geopereerd. Bij laparotomie werd een ontstoken colon gezien met een perforatie ter plaatse van het colon descendens. Het hemicolectomiepreparaat liet aan het slijmvlies uitgebreide ulceraties zien (figuur a en b). Microscopisch werd het beeld aangetroffen van een amoebencolitis met in het ulcusbeslag amoebenorganismen (zie figuur c

Auteursinformatie

Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, afd. Pathologie, Postbus 95.500, 1090 HM Amsterdam.

J.L.G.Blaauwgeers, patholoog.

Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, Amsterdam.

Dr.W.Hart, internist.

Contact J.L.G.Blaauwgeers (j.l.g.blaauwgeers@olvg.nl)

Ook interessant

Reacties

L.G.
Visser

Leiden, december 2000,

Blaauwgeers en Hart beschrijven een 34-jarige Nederlandse vrouw met een colonperforatie als gevolg van een uitgebreide ulceratieve colitis die kennelijk is veroorzaakt door Entamoeba histolytica, ofschoon deze protozoaire parasiet niet met name wordt genoemd (2000:2056). Dit is dus een geval van symptomatische amoebiasis zonder weerga. Deze bijzonder belangwekkende ziektegeschiedenis noopt ons tot het maken van de volgende opmerkingen.

In de westerse wereld is een ernstig verlopende amoebencolitis leidend tot perforatie zo zeldzaam dat verder onderzoek gewenst lijkt.1 Immers, een dergelijk beloop kan worden geprovoceerd door onder andere ondervoeding, zwangerschap of toediening van glucocorticosteroïden.2 3 Ergo, is het mogelijk dat de slechte algemene toestand waarin patiënte verkeerde niet het gevolg, maar de oorzaak is geweest van deze fulminante colitis? Zo ja, wat lag daaraan ten grondslag?

De mededeling dat patiënte niet recentelijk in het buitenland was geweest, zou kunnen leiden tot twee misvattingen. De eerste is dat alleen een recent verblijf van een patiënt in gebieden waar amoebiasis endemisch is, aanleiding zou kunnen zijn om deze diagnose in overweging te nemen. Het tegendeel is waar. De incubatietijd, dat wil zeggen de tijd die verstrijkt tussen het tijdstip van infectie en de klinische verschijnselen, kan variëren van enkele weken tot wel 25 jaar of meer.2 Bij deze patiënte komen dus alle vroegere verblijfplaatsen in aanmerking; de vraag of patiënte ooit in de (sub)tropen is geweest, is van cruciaal belang. Bovendien zou men op grond van de tekst niet alleen kunnen veronderstellen dat de infectie in Nederland tot stand kwam, maar ook dat de verwekker E. histolytica hier zijn oorsprong had. Dit laatste nu is hoogst onwaarschijnlijk aangezien deze parasiet in geïndustrialiseerde landen niet endemisch is.3 Het verdient dan ook steeds aanbeveling naar een tropische herkomst te speuren.

Zo hebben wij recentelijk een uitbraak van amoebiasis in een Nederlands gezin beschreven waarbij de moeder, die 13 jaar tevoren in India amoebendysenterie had doorgemaakt, de infectiebron bleek te zijn.4 Transmissie kan dus zelfs in westerse hygiënische omstandigheden onder huisgenoten plaatsvinden. Bij een geïsoleerd geval van amoebiasis in een gebied waar de ziekte niet endemisch is, is het daarom gewenst alle directe contactpersonen te onderzoeken teneinde de infectiebron te vinden, ook al om verdere ziektegevallen te voorkomen.

L.G. Visser
P.C. Stuiver
Literatuur
  1. Ellyson JH, Bezmalinovic Z, Parks SN, Lewis jr FR. Necrotizing amebic colitis: a frequently fatal complication. Am J Surg 1986; 152:21-6.

  2. Stuiver PC, Goud TJLM. Corticosteroids and liver amoebiasis. Br Med J 1978;ii:394-5.

  3. Petri jr WA, Singh U. Diagnosis and management of amebiasis. Clin Infect Dis 1999;29:1117-25.

  4. Vreden SGS, Visser LG, Verweij JJ, Blotkamp J, Stuiver PC, Aguirre A, et al. Outbreak of amebiasis in a family in the Netherlands. Clin Infect Dis 2000;31:1101-4.

J.L.G.
Blaauwgeers

Amsterdam, december 2000,

Inderdaad is het zo dat amoebencolitis welke leidt tot een perforatie, in de westerse wereld een zeldzaamheid is. Visser en Stuiver merken hierbij terecht op dat de slechte algemene toestand van patiënte niet het gevolg, maar de oorzaak zou kunnen zijn van deze fulminante colitis. Deze mogelijkheid is zeker aanwezig, aangezien de vrouw aan drugs verslaafd was en werkzaam was in de prostitutie.

Omdat echter in de serie ‘Diagnose in beeld’ de nadruk ligt op het beeldmateriaal, is getracht de ziektegeschiedenis zo beknopt mogelijk te houden, met als gevolg dat er voor de detaillering en overwegingen die door de genoemde collegae terecht zijn weergegeven, geen ruimte bestaat.

J.L.G. Blaauwgeers
W. Hart