Decentrale selectie geenszins eerlijker dan loting

Opinie
Sophie Merckelbach
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D2500
Abstract

Geneeskunde studeren: voor heel wat middelbare scholieren is het een droom die nooit in vervulling gaat. Sinds jaar en dag immers, zijn er meer gegadigden voor de studie dan faculteiten kunnen en mogen herbergen. En dus moet er geselecteerd worden. Dat gebeurde eerder middels gewogen loting op basis van eindexamencijfers. Maar sinds 2014 heeft de minister alle acht faculteiten die de geneeskundeopleiding aanbieden verplicht hun studenten decentraal te selecteren, dus via eigen prioritering aan de poort. Daarbij mag niet op eindexamencijfers worden gekoerst. Zelfs een 8 gemiddeld voor het eindexamen is vanaf 2017 geen garantie meer voor toelating.

De decentrale selectie werd ingevoerd met als argument dat toekomstige artsen beter geselecteerd kunnen worden op andere, ook non-cognitieve criteria dan enkel middelbare schoolcijfers. Bovendien zouden kandidaten bij decentrale selectie zelf meer invloed hebben op het selectieproces. Dat zou frustratie door machteloosheid die loting oproept wegnemen. Oftewel: decentrale selectie zou het selectieproces…

Auteursinformatie

S. Merckelbach, MSc, arts np.

Contact S. Merckelbach (sophiemerckelbach@gmail.com)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Sophie Merckelbach ICMJE-formulier
Sophie Merckelbach
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

Het is zeker interessant om de vraag te onderzoeken of selectie eerlijker is dan loting. Selectie is een onderwerp dat leeft onder artsen en studenten en maatschappelijk relevant is.

Echter, de gegevens die in het stuk genoemd worden over het totaal aantal aanmeldingen, toelatingskansen en selectiecriteria bij de verschillende faculteiten zijn voor wat betreft het LUMC, Universiteit Leiden niet correct of onvolledig. Zo wordt bv. in de tabel met de criteria de 2de ronde in Leiden met gesprekken waarin verschillende vaardigheden worden beoordeeld, niet genoemd. Bovendien is het niet juist, dat kandidaten met een 8 of hoger op het 5vwo-rapport automatisch worden geselecteerd, zoals in het artikel staat vermeld. Deze kandidaten moeten ook een personal statement schrijven, dat wordt beoordeeld (= tweede selectiecriterium). Deze informatie staat op de website van de Universiteit Leiden.

Het aantal aanmeldingen in de afgelopen jaren is volgens onze eigen gegevens duidelijk anders. Voor 2014/2015 is de helft van de kandidaten toegelaten via een selectieprocedure en is de andere helft via loting toegelaten. Dus daar is nog niet geheel over aanmeldingen voor selectie te spreken. In 2015/2016 waren er 750 aanmeldingen; voor 2016/2017 640 en voor 2017/2018 864. Deze andere getallen leiden tot andere (lagere) toelatingskansen.

Voor wat betreft de gepubliceerde gegevens over de andere universiteiten beschik ik niet over de informatie om die te kunnen checken.

Ik vraag mij af of dit discussiestuk van tevoren door de redactie of reviewers gecheckt is op de juistheid van de informatie.

Ik kan me voorstellen, dat het NTvG er belang aan hecht, dat juist aangaande selectie, een delicaat onderwerp, juiste gegevens naar buiten gebracht worden. Het zou zomaar kunnen, dat het aantal aanmeldingen voor komende selectie in Leiden sterk stijgt, omdat het NTvG (onjuist) heeft gepubliceerd, dat de toelatingskans in Leiden met bijna 80% verreweg het hoogst is.

Ik voeg er graag aan toe, dat het lastig is om inzicht te krijgen in de aanmeldingsgegevens. Het lijkt erop dat geen enkele instantie over de juiste gegevens beschikt of deze ter beschikking wil/mag stellen. Transparantie wat dat betreft zou ik toejuichen. Maar misschien is het beter om voorlopig de universiteiten zelf naar de aantallen aanmeldingen te vragen.

Eline Dubois, adviseur voor selectie in het LUMC

Geachte mevrouw Dubois,

Dank voor uw reactie. De kern ervan is dat mijn artikel zich voor wat de Leidse cijfers en aanmeldingsprocedure betreft, niet op de juiste, althans meest actuele, gegevens baseert. Ik neem uw kritische opmerking voor kennisgeving aan, maar voeg er wel de volgende overwegingen aan toe.

Ten eerste, u heeft gelijk: op dit eigenste moment meldt de website van uw universiteit dat kandidaten met een 8 of hoger een rangnummer krijgen, maar wel ook een personal statement moeten schrijven. Die informatie was echter bij het raadplegen van de website in november 2017 nog niet voorhanden. Het illustreert hoe volatiel en onoverzichtelijk de geneeskunde-selectie is. Het roept bovendien nog steeds de vraag op hoe evidence-based uw procedure is. Los daarvan: de relatieve voorkeursbehandeling die hier aan studenten met een gemiddelde van 8 of hoger wordt gegeven, is niet in geest van de afschaffing van het regime van gewogen lotingen. Persoonlijk heb ik daar niets op tegen, maar het is wel goed om het beestje bij de naam te noemen.

Ten tweede, uw opmerkingen dat de door mij genoemde aanmeldingscijfers voor Leiden niet kloppen, is curieus. Mijn bron was de website “studiekeuze123”. Dat is een officiële studiekeuzesite waarvan de inhoud wordt aangedragen – en hopelijk gecontroleerd - door de onderwijsinstellingen en het Ministerie van OCW. Deze bron meldt dat er in het studiejaar 2017-2018 314 plaatsen waren voor geneeskunde in Leiden, met 417 uitgedeelde rangnummers. Voor mijn artikel verifieerde ik deze aantallen bij een medewerker van studiekeuze123, die mij liet weten dat het aantal rangnummers in werkelijkheid alleen lager kan zijn uitgevallen (vanwege eventuele spijtoptanten). Wellicht dat de voor Leiden genoemde cijfers niet kloppen, maar u kunt mij daar geen verwijt over maken. De verantwoordelijkheid voor het juiste cijfermateriaal rust op de schouders van de instellingen, in dit geval Leiden. Die verantwoordelijkheid zou inderdaad zwaar moeten wegen, want toekomstig studenten gebruiken de cijfers om een goede afweging te kunnen maken.

Het voorgaande onderstreept wel mijn punt dat de decentrale selectie voor geneeskunde een – om het in rond Nederlands te zeggen – janboel is.

Sophie Merckelbach