De vertrouwelijkheid van gegevens bij medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen

Perspectief
J.C.J. Dute
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1997;141:1101-5
Abstract

Samenvatting

In het voorstel van wet Medisch-Wetenschappelijk Onderzoek met Mensen staat dat onderzoekers de privacy van proefpersonen zoveel mogelijk moeten beschermen. Het recht op privacy is tevens vastgelegd in de Wet Persoonsregistraties en de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst.

Bij medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen dienen de te verzamelen gegevens samen te hangen met de in het protocol vastgelegde onderzoeksvraagstelling. Ze moeten rechtmatig – met toestemming van de proefpersoon – zijn verkregen en mogen in beginsel niet worden gebruikt voor een ander doel dan voor het onderzoek in het kader waarvan ze zijn verkregen. De gegevens dienen adequaat te worden beveiligd, bijvoorbeeld door codering, en mogen slechts na toestemming van de proefpersoon aan anderen ter beschikking worden gesteld.

Wanneer onderzoeksgegevens zodanig zijn bewerkt dat ze niet meer tot de proefpersoon herleidbaar zijn, vervalt diens inzagerecht. Ook kan de proefpersoon het vernietigingsrecht niet uitoefenen ten aanzien van delen van zijn dossier die met het onderzoek samenhangen. Hierover dient hij vooraf geïnformeerd te zijn.

Publicatie van onderzoeksresultaten dient zodanig te gebeuren dat ze niet tot individuen herleid kunnen worden.

Elk onderzoeksprotocol zou een ‘informatieparagraaf’ over de vertrouwelijkheid van de gegevens moeten bevatten. Wellicht zou een gedragscode voor de privacybescherming bij medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen kunnen worden ontwikkeld.

Auteursinformatie

Universiteit Maastricht, Faculteit der Gezondheidswetenschappen, vakgroep Gezondheidsrecht, Postbus 616, 6200 MD Maastricht.

Mr.dr.J.C.J.Dute, jurist.

Ook interessant

Reacties