De behandeling bij chronisch lymfatische leukemie in een laat stadium

Onderzoek
J.Ph.H.B. Sybesma
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1996;140:2005
Download PDF

Chronisch lymfatische leukemie (CLL) kan worden gestadieerd met de stadiumindeling van Rai of Binet. Men onderscheidt een vroeg stadium (Rai-stadium o, Binet-stadium A), een intermediair (Rai: I en II, Binet: B) en een voortgeschreden, laat stadium (Rai: III en IV, Binet C). In een vroeg stadium is de overleving bijna identiek aan die van een gezonde controlegroep, terwijl patiënten met een laat stadium een mediane overlevingsduur hebben van 2 jaar. Tot voor kort werden patiënten behandeld met alkylerende geneesmiddelen, al dan niet met corticosteroïden. Fludarabine, een purine-analogon, werd reeds gebruikt voor tweedelijnschemotherapie bij CLL. In 4 Europese onderzoekscentra werd fludarabinetherapie vergeleken met een combinatie van cyclofosfamide, doxorubicine en prednison (CAP) bij 100 voorheen onbehandelde en 96 reeds eerder behandelde patiënten.1 Van deze patiënten verkeerden 2 in Binet-stadium A, 105 in stadium B, 89 in stadium C. Beide behandelschema's werden eenmaal per 4 weken toegediend tot een totaal van 6 kuren.

Remissies en goede klinische reacties werden statistisch significant vaker geconstateerd bij fludarabinebehandeling (60) dan bij CAP-therapie (44). Progressie van de ziekte, waardoor de therapie werd gestaakt, werd vaker gezien bij CAP-dan bij fludarabinebehandeling (21 versus 12). Misselijkheid, braken en haaruitval werd significant vaker gezien bij CAP-dan bij fludarabinebehandeling. Patiënten die met fludarabine in remissie kwamen, hadden een significant langere progressievrije periode (mediaan: 817 dagen) dan patiënten behandeld met CAP (mediaan: 270 dagen; p = 0,0001). Ook het percentage patiënten met een remissieduur van meer dan 3 jaar was bij fludarabinetherapie veel hoger (27) dan na CAP-behandeling (2). Bij patiënten die voorheen nimmer behandeld waren, was de reactie op fludarabinetherapie het beste.

In een commentaar wordt benadrukt dat het genezingspercentage door fludarabine wordt verhoogd, terwijl bovendien verlenging van de levensduur is aangetoond bij voorheen onbehandelde patiënten.2 De effectiviteit van fludarabine en het hoge aantal complete hematologische remissies maken dit middel tot een nieuwe therapeutische optie bij CLL, ook als eerstelijnsbehandeling.

Literatuur
  1. The French Cooperative Group on CLL, Johnson S, Smith AG,Löffler H, Ösby E, Juliusson G, et al. Multicentre prospectiverandomised trial of fludarabine versus cyclophosphamide, doxorubicin, andprednisone (CAP) for treatment of advanced-stage chronic lymphocyticleukaemia. Lancet 1996;347:1432-8.

  2. Astrow AB. Fludarabine in chronic leukaemia. Lancet1996;347: 1420-1.

Gerelateerde artikelen

Reacties