‘Consumer quality’-index ‘Huisartsenzorg’ meet patiëntervaringen en vergelijkt huisartspraktijken

Onderzoek
Liesbeth E. Meuwissen
Dinny H. de Bakker
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:A180
Abstract
Download PDF

Samenvatting

Doel

Het ontwikkelen van een methode om de ervaring van de patiënt met de huisartsenzorg op wetenschappelijk verantwoorde wijze te kunnen meten en huisartspraktijken onderling te kunnen vergelijken: de ‘Consumer quality’(CQ)-index ‘Huisartsenzorg’.

Opzet

Crosssectioneel observationeel onderzoek.

Methode

Met de CQ-index vraagt men door middel van vragenlijsten patiënten naar ervaringen met en het belang dat zij hechten aan verschillende aspecten van de zorg die wordt verleend in huisartsenpraktijken door huisartsen, assistentes en andere zorgverleners. De CQ-index werd gebaseerd op bestaande vragenlijsten en focusgroepgesprekken, en bestaat uit een ervarings- en belangvragenlijst. Deze werden uitgezet in aselecte steekproeven van respectievelijk 400 en 100 patiënten per praktijk in 32 participerende huisartspraktijken in Rotterdam en Drenthe. Met behulp van exploratieve factoranalyse, betrouwbaarheidsanalyse en multilevelanalyse werd de vragenlijst gevalideerd.

Resultaten

De netto respons op de ervaringsvragenlijst was 47,6%. De gevalideerde vragenlijst bevatte 8 betekenisvolle schalen, met een cronbach-α van minimaal 0,70. Er bleken aanzienlijke verschillen tussen praktijken te bestaan. De grootste verschillen betroffen de toegankelijkheid en de bereikbaarheid, dit bleken serieuze knelpunten in veel praktijken. Bij de meeste schalen waren 100 respondenten voldoende om statistisch significante verschillen tussen praktijken vast te stellen, waarbij gecorrigeerd voor leeftijd, geslacht, opleiding en gezondheid. De algemene beoordeling van de huisartsenzorg was goed, blijkend uit een praktijkcijfer van gemiddeld 8,1 op een schaal van 0-10. De participerende artsen herkenden hun praktijk in de resultaten.

Conclusie

Met de CQ-index ‘Huisartsenzorg’ is een valide instrument geïntroduceerd, geschikt om de ervaringen van de patiënten te meten en huisartspraktijken onderling te vergelijken.

artikel

Inleiding

Het zichtbaar maken van de kwaliteit van zorg wordt steeds belangrijker. Beleidsverantwoordelijken, vertegenwoordigers van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie, zorgverzekeraars en beroepsgroepen zijn het eens dat patiëntervaring een belangrijke pijler is van kwaliteit van zorg. Het belang is dus groot dat patiëntervaring betrouwbaar gemeten wordt. De ‘Consumer quality’(CQ)-index is hiervoor de landelijke standaard.1 Er zijn voor veel onderdelen in de zorg al CQ-indexen ontwikkeld, zoals voor verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg,2 en voor een aantal behandelingen, zoals staaroperaties3 en knie- of heupoperaties.4 In dit artikel beschrijven wij de CQ-index die werd ontwikkeld om de kwaliteit van de huisartsenzorg te meten en om huisartspraktijken onderling te kunnen vergelijken.

Binnen de huisartsenzorg bestaat momenteel geen landelijke standaard voor het meten van patiëntenperspectief. Diverse methodes worden gebruikt, zoals de ‘Europep’,5 de vragenlijst van KEMA-keur6 en de QUOTE-huisartsenzorg.7 Deze instrumenten zijn niet geschikt om praktijken objectief te vergelijken. Daarbij richten ze zich op de zorg verleend door de huisarts zelf, terwijl andere zorgaanbieders binnen de huisartspraktijk een toenemend deel van de zorg verlenen.

In CQ-indexen vraagt men patiënten met vragenlijsten naar hun feitelijke ervaringen met de zorg. Deze ervaringen worden gewogen aan de hand van het belang dat patiënten hechten aan deze aspecten. CQ-index vragenlijsten worden afgenomen volgens gestandaardiseerde richtlijnen en werkinstructies voor de steekproeftrekking, dataverzameling, analyse en rapportage.8 Het in 2006 opgerichte Centrum Klantervaring Zorg beoordeelt de opzet van ieder onderzoek met een CQ-index en bewaakt zowel de inhoud als de handhaving van de richtlijnen.9

CQ-indexen kenmerken zich doordat ze tot stand komen met betrokkenheid van belanghebbende partijen en gebruikt kunnen worden voor verschillende doeleinden, zoals verbetering van kwaliteit van zorg, keuze tussen artsen, ondersteuning van zorginkoop en input voor beleidsontwikkeling.

De vraag die wij in ons onderzoek wilden beantwoorden, was hoe de CQ-index ‘Huisartsenzorg’ de ervaring van de patiënt meet, en in hoeverre er verschillen zijn tussen huisartspraktijken in de ervaren kwaliteit.

Patiënten en methoden

De vragen uit de CQ-index ‘Huisartsenzorg’ werden gebaseerd op bestaande vragenlijsten zoals de QUOTE, de Europep, de ‘chronische patiënten evalueren de huisartspraktijk’ (CEP)-vragenlijst, de ‘Consumer assessment of healthcare providers and systems’ (CAHPS)-vragenlijst, de General Practice Questionnaire, de lijst voor ‘eerstelijns gezondheidscentra door de cliënt bekeken’ en de lijst gebruikt in een gezondheidscentrum in Groningen.10 De meeste van deze vragenlijsten onderbelichten de zorg van andere zorgverleners in de huisartspraktijk. Daarom werden aanvullend focusgroepbijeenkomsten georganiseerd om hierover vragen te ontwikkelen. Ervaren onderzoekers en partijen uit het veld, zoals de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie, het Nederlandse Huisartsen Genootschap, de Landelijke Huisartsen Vereniging, Stichting Miletus en Centrum Klantervaring Zorg waren betrokken bij de ontwikkeling van het instrument.

De CQ-index-ervaringsvragenlijst vroeg patiënten naar de frequentie van hun ervaringen. De antwoordcategorieën waren: nooit, soms, meestal en altijd, en bij enkele vragen: ja en nee. De CQ-index-belangvragenlijst vroeg naar het belang dat mensen hechtten aan de items uit de ervaringsvragenlijst, op een schaal van 1 (niet belangrijk) tot en met 4 (het allerhoogste belang). Deze lijst werd alleen tijdens het ontwikkeltraject van de CQ-index afgenomen. Hij werd gebruikt om items te selecteren die mensen het belangrijkst vonden en om verbeterscores te berekenen. Hiertoe werden de belangscores vermenigvuldigd met de score van negatieve ervaringen van ieder kwaliteitsaspect. Zo kregen items met een aangegeven hoog belang en veel negatieve ervaringen hogere verbeterscores. De belangscores verkregen in het ontwikkeltraject werden ook gebruikt om de verbeterscores te berekenen bij toekomstige afnamen van de CQ-index.

Voor het onderzoek naar patiëntervaring werd de CQ-index ‘Huisartsenzorg’ tijdens de pilot ‘Benchmarking Huisartsenzorg’ uitgezet in 17 praktijken in Rotterdam en 15 in Drenthe.11 Uit het patiëntenbestand van iedere huisartspraktijk werd een aselecte steekproef getrokken van 400 en 100 patiënten voor respectievelijk ervarings- en belangvragenlijst. De begeleidende brief was afkomstig uit de betreffende huisartspraktijk, met ook een korte uitleg in het Engels, Marokkaans en Turks. Mensen die niet in staat waren zelf de vragenlijst in te vullen werd geadviseerd iemand te laten helpen. Een internetlink om de ervaringsvragenlijst op internet in te vullen werd toegevoegd.

2 weken na verzending kregen alle aangeschreven mensen een herinnerings- en bedankkaart toegezonden. Na 4 weken kregen de non-responders nogmaals de vragenlijst toegestuurd.

In beide regio’s werden de regioresultaten gepresenteerd tijdens een algemene informatieavond en ontving iedere huisartspraktijk een feedbackrapport waarin de ervaringsscores van de eigen praktijk vergeleken werden met de gemiddelde scores van de anderen, scores waarbij gecorrigeerd was voor leeftijd, geslacht, opleidingsniveau, gezondheidstoestand en praktijkspecifieke verbeterscores. In Rotterdam kwamen de artsen, verdeeld in 4 feedbackgroepen, nog tweemaal bijeen om de uitkomsten te bespreken.

Statistische analyses

Statistische analyses werden uitgevoerd conform het handboek ‘CQI meetinstrumenten’.8 In de ervaringsvragenlijst werden negatief geformuleerde items omgecodeerd (van 1,2,3,4 naar 4,3,2,1) en dichotome variabelen omgecodeerd naar een 4-puntsschaal (nee = 1, ja = 4). In de belangvragenlijst waren alle antwoordcategorieën identiek en werd niets omgecodeerd. Non-responsanalyse werd verricht door respondenten te vergelijken met non-respondenten op geslacht en leeftijd.

Schalen zijn een robuustere maat voor kwaliteit dan items. Met behulp van exploratieve factoranalyses (principale-componentenanalyse met oblique rotatie) en betrouwbaarheidsanalyses werd nagegaan welke onderliggende dimensies in de vragenlijst te vinden waren. Items moesten een factorlading hebben van minimaal 0,40 en een cronbach-α > 0,70 om opgenomen te worden in een schaal.

Om te onderzoeken in welke mate de vragenlijst onderscheid kon maken tussen praktijken, werd het discriminerend vermogen vastgesteld van de schalen en specifieke items. Multilevelanalyses met de ‘iterated generalized least squares’-methode werden gebruikt. Met de intraklasse-correlatie wordt aangegeven welk deel van de scoreverschillen veroorzaakt werd door patiëntkenmerken en welk deel door praktijkfactoren. De bijbehorende χ²-waarde geeft aan of de gevonden tussen-praktijkvariantie statistisch significant was. Daarbij werd gecorrigeerd voor de kenmerken leeftijd, geslacht, gezondheid en opleiding, om te zorgen dat de steekproeven vergelijkbaar werden (zogenaamde case-mix-adjusters). Vervolgens werd bepaald hoeveel patiënten per huisartspraktijk nodig waren om significante verschillen te kunnen vaststellen met een betrouwbaarheid van 0,80.

Resultaten

Respons

Ervaringsvragenlijsten werden verstuurd naar 13.000 mensen, van wie 11.637 mensen de vragenlijst hadden kunnen invullen (1059 mensen waren afgelopen jaar niet bij de huisarts geweest, 258 vragenlijsten kwamen onbestelbaar retour en 46 mensen stonden ingeschreven bij een andere huisarts). Van deze mensen hebben 6764 de vragenlijst ingevuld geretourneerd, waardoor de bruto respons 58,1% was. Uiteindelijk bleven 5539 compleet en correct ingevulde vragenlijsten over voor analyse. Dit bracht het netto responspercentage op 47,6.

Van de gebruikte vragenlijsten was 10,8% ingevuld via internet. Deze mensen waren jonger en vaker van het mannelijke geslacht. Bijna een derde (32,3%) van de respondenten had ervaring met een ‘andere zorgverlener’ dan de huisarts. Dit percentage varieerde tussen de praktijken van 12,7-44,9.

Onder de respondenten waren 3498 (63,2%) vrouwen en 2041 (36,8%) mannen, en hun gemiddelde leeftijd was 50,4 jaar. Iets meer dan de helft had een diploma op het niveau van lager beroepsonderwijs, of lager. Het merendeel (86,6%) van de respondenten was in Nederland geboren en 10,5% viel in de categorie niet-westers allochtoon (volgens de CBS-definitie, www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/toelichtingen/alfabet/a/allochtoon.htm). Mensen die vaker gebruikmaakten van de zorg waren oververtegenwoordigd in de respons: er waren significant meer respondenten ouder dan 45 jaar, en significant meer vrouwen dan mannen.

Belangrijkste bevindingen

Middels factoranalyse konden 8 betekenisvolle schalen worden gevormd: 2 over het contact met de praktijk: ‘Toegankelijkheid’ en ‘Werk assistente’, 3 over de huisarts: ‘Bejegening’, ‘Communicatie’ en ‘Zorg op maat’, en 3 over de andere zorgverlener: ‘Samenwerking’, ‘Bejegening’, en ‘Zorg op maat’. In tabel 1 staan de statistische kenmerken van de schalen beschreven. Naast de 41 items in de schalen werden 10 losse items opgenomen in de definitieve vragenlijst. De vragenlijst is te vinden via www.centrumklantervaringzorg.nl/vragenlijst/huisartsenzorg-overdag.html.

Figuur 1

Communicatie van de huisarts en bejegening door huisarts en andere zorgaanbieder scoorden hoog (zie tabel 1, kolom gewogen schaalscores). ‘Toegankelijkheid’ scoorde het laagst en laat ook de grootste verschillen tussen huisartspraktijken zien (in tabel 2 volgen de details daarvan). De psychometrische eigenschappen van de schalen zijn goed met waarden van cronbach-α van minimaal 0,70. De kolom ‘verklaarde variantie’ in tabel 1 geeft aan welk deel van de verschillen in gemeten waarden (variantie) tussen patiënten verklaard kan worden door patiënt- en praktijkkenmerken. De intraklassecorrelatie laat de percentages van de verschillen zien die veroorzaakt worden door variatie tussen praktijken, waarbij gecorrigeerd is voor verschillen in de achtergrondkenmerken van de respondenten: leeftijd, geslacht, opleiding en gezondheid. De bijbehorende χ²-toets geeft aan dat alle gevonden varianties statistisch significant zijn. Om statistisch significante verschillen tussen praktijken vast te kunnen stellen zijn 100 respondenten per praktijk nodig. Voor de beoordeling van de andere zorgverlener zijn meer patiënten nodig.

De algemene waardering voor de huisartsenzorg was goed, met een gemiddelde score van 8,1 op een schaal van 0-10 (0 = slechtst mogelijke huisartspraktijk, 10 = best mogelijke huisartspraktijk). De 3 schalen met de laagste scores in tabel 1 zijn met hun itemscores te zien in tabel 2. Zo bleek de lage score op ‘Toegankelijkheid’ veroorzaakt te worden door de gebrekkige telefonische toegankelijkheid (51,8% van de respondenten had negatieve ervaringen, dat wil zeggen dat ze antwoorden met ‘nooit’ of ‘soms’) en de lange wachttijd voor het consult (40,6% negatief). De verschillen tussen huisartspraktijken waren aanzienlijk: zo had de ervaringsscore van de telefonische bereikbaarheid een range van 18,9-85,6% en bedroeg die van de wachttijd tot het consult 13,0-74,5%. Andere aspecten met grote verschillen tussen praktijken waren de wachttijd en de privacy aan de balie.

Figuur 2

Belang- en verbeterscores

De belangscores in tabel 2 laten zien welke aspecten van de zorg de mensen het belangrijkst vinden.

Het krijgen van eenduidige, en dus geen tegenstrijdige informatie vonden mensen van het allergrootste belang (belangscore 3,7), en daarop scoorden de praktijken goed (3,5% van de respondenten had negatieve ervaringen). Door het combineren van de belangscores met de ervaringsscores werden praktijkspecifieke verbeterscores berekend. Verbeterscores geven inzicht welke verbeteringen in de zorg de meeste winst opleveren met betrekking tot de patiëntenervaring. Hoogste prioriteit kregen: telefonische bereikbaarheid, wachttijd, informatie over bijwerkingen van geneesmiddelen, en bereidheid te praten over zaken die misgingen. Mensen waren het positiefst over de privacy in spreekkamers, de properheid in huisartspraktijken en de respectvolle behandeling door huisartsen en andere zorgverleners.10

Tijdens de feedbackbijeenkomsten werden de resultaten van de CQ-index in geen enkele feedbackgroep in twijfel getrokken. Huisartsen her­ken­den hun praktijk. De rapportage en uitwisseling hebben de meeste deelnemende artsen gestimuleerd tot het invoeren van verbeteringen.12

Beschouwing

Met de ontwikkeling van de CQ-index ‘Huisartsenzorg’ is een methode beschikbaar waarmee huisartspraktijken zich onderling kunnen vergelijken op patiëntervaring. Dit is relevant, want ondanks hoge gemiddelde scores zijn er grote verschillen tussen praktijken. Met 100 respondenten per praktijk kunnen statistisch significante verschillen tussen praktijken worden vastgesteld, waarbij wordt gecorrigeerd voor verschillen in leeftijd, geslacht, opleiding en gezondheid. Het instrument is inhoudelijk goed ontvangen door zowel patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars, huisartsenorganisaties als participerende huisartsen. Inmiddels wordt het instrument ook door andere organisaties gebruikt, zoals de Zorggroep Almere, Independer en Stichting Miletus.

Beperkingen van het onderzoek

De huisartspraktijken deden vrijwillig mee op verzoek van de regionale ondersteuningsstructuur in Drenthe en de huisartsenkring in Rotterdam. Het was dus geen aselecte steekproef. Daarom zijn de resultaten niet representatief voor de Nederlandse huisartsenzorg. De belangrijkste bevindingen worden wel bevestigd door ander onderzoek, waaruit blijkt dat patiënten over het algemeen tevreden zijn met de huisartsenzorg7 en dat bereikbaarheid het grootste knelpunt is.7,13

Relatie met andere instrumenten

Binnen de huisartsenzorg wordt al een aantal meetinstrumenten gebruikt. De CQ-index ‘Huisartsenzorg’ onderscheidt zich van deze instrumenten doordat: 1) Gevraagd wordt naar concrete ervaringen in plaats van naar tevredenheid. Antwoorden op tevredenheidsvragenlijsten worden beïnvloed door de verwachtingen van de patiënt, die aanzienlijk verschillen tussen patiënten en de uitslag kleuren. Vragen naar concrete ervaringen levert minder subjectieve informatie die beter interpreteerbaar is en bruikbaarder voor kwaliteitsborging en verbetering;14 2) Weging plaatsvindt met het belang dat patiënten aan de kwaliteitsaspecten hechten. Op die manier kan een prioriteringslijst worden opgesteld van die verbeteringen die vanuit patiëntenperspectief de meeste winst opleveren. Deze prioriteringslijst kan worden gebruikt bij kwaliteitsverbetering; 3) De methodiek van afname en analyse bij de CQ-index gestandaardiseerd zijn. Zo wordt de vragenlijst afgenomen bij een aselecte steekproef van zorggebruikers, en worden resultaten gecorrigeerd voor leeftijd, geslacht, opleiding en gezondheid. Dit verkleint de kans op vertekening door praktijkspecifieke oorzaken. Hierdoor vergroot de validiteit van het instrument om praktijken te vergelijken en de kans dat de uitkomsten worden geaccepteerd; 4) De focus ligt op alle medewerkers in de huisartsenpraktijk.

Gebruik van de informatie

De huisartsen kregen feedback over hun score ten opzichte van die van collega’s en een prioriteringslijst met aandachtspunten voor hun praktijk. De gemeten verschillen tussen de praktijken bleken herkenbaar en herleidbaar tot verschillen in de organisatie of aanpak, en leidden tot zinvolle discussies over ‘best practices’ en het invoeren van verbeteringen.

Implementatie

Bij verdere implementatie van de CQ-index ‘Huisartsenzorg’ wordt gestreefd naar verhoging van de respons en vermindering van de kosten. Zo zijn de verzendkosten en de vragenlijstverwerking kostbaar. Internetafname biedt mogelijkheden deze kosten te reduceren. De respons kan worden verhoogd door alleen mensen aan te schrijven die in de afgelopen periode de huisarts hebben geconsulteerd en door jeugdigen beter te benaderen.10 Verder is het waarschijnlijk dat willekeurige huisartspraktijken sterker van elkaar verschillen dan de praktijken in deze studie, waardoor het aantal benodigde respondenten verminderd kan worden.

Conclusie

Het is van groot maatschappelijk en beleidsmatig belang om objectieve indicatoren te verkrijgen om inzicht te krijgen in kwaliteitsverschillen tussen praktijken en aangrijpingspunten om deze kwaliteit te verbeteren. De nieuw ontwikkelde CQ-index ‘Huisartszorg’ blijkt uit dit onderzoek een valide en waardevol instrument, geschikt om de ervaringen van de patiënten te meten en huisartspraktijken onderling te vergelijken. Daarom start het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

binnenkort een onderzoek naar de geschikte uitrolstrategie van de CQ-index. Hierbij wordt zowel gekeken naar de mogelijkheden van internetafname als het opnemen van de CQ-index in de NHG-praktijkaccreditatie.

De huisartsenkring Rotterdam en Progez Drenthe wierven de artsenpraktijken. Stichting STOEL begeleidde de feedbackgroepen. P. Spreeuwenberg verrichtte de multilevelanalyses. De Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie, het Nederlands Huisarts Genootschap, de Landelijke Huisartsen Vereniging, stichting Miletus en IQ healthcare droegen bij aan het ontwikkelingstraject van het instrument.

Leerpunten

 • De ‘Consumer quality’(CQ)-index is de landelijke standaard voor het zichtbaar maken van de kwaliteit van zorg.

 • Om de ervaringen van patiënten met de zorgverlening in de huisartspraktijk te meten, en verschillen tussen praktijken aan te tonen, werd de CQ-index ‘Huisartszorg’ ontwikkeld.

 • Het is een valide instrument, waarbij met 100 respondenten per praktijk statistisch significante verschillen kunnen worden vast­gesteld.

 • De algemene waardering voor de huisartsenzorg goed, met een gemiddeld cijfer van 8,1.

 • De grootste verschillen en de grootste knelpunten bevinden zich op het gebied van bereikbaarheid en toegankelijkheid.

Literatuur
 1. Klink A, Rouvoet A. Reactie op de gestelde vragen tijdens het verantwoordingsdebat op 22 mei 2007. Kamerstuk, 11 juni 2007 http://www.minvws.nl/kamerstukken/staf/2007/reactie-op-de-gestelde-vrag…

 2. Wiegers TA, Stubbe JH, Triemstra M. Ontwikkeling van een CQ-Index voor verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg. Kwaliteit van zorg volgens bewoners, vertegenwoordigers en cliënten. 2007. Utrecht, NIVEL. http://www.nivel.nl/pdf/Ontwikkeling-van-een-CQ-Index-voor-verpleeg-en-…

 3. Stubbe JH, Brouwer W, Delnoij DM. Patients’ experiences with quality of hospital care: the Consumer Quality Index Cataract Questionnaire. BMC Ophthalmol. 2007; 7:14.

 4. Stubbe JH, Gelsema T, Delnoij DM. The Consumer Quality Index Hip Knee Questionnaire measuring patients’ experiences with quality of care after a total hip or knee arthroplasty. BMC Health Serv Res. 2007; 7:60.

 5. Wensing, M Grol R, Weel C van, Felling A. Quality assessment using patients’ evaluations of care. The European Journal of General Practice. 1998 4; 155-158.

 6. Osinga LH. Kwaliteitsnorm voor farmaceutische zorgverlening door apotheekhoudende huisartspraktijken. Versie 2.0, December 2007. Kema Quality B.V., 2008.

 7. Braspenning JCC, Schellevis FG, Grol RPTM. Tweede Nationale studie naar ziekten en verrichtingen in de huisartspraktijk. Kwaliteit huisartsenzorg belicht. Utrecht/Nijmegen: Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL), Center for Quality of Care Research (WOK), 2004. http://www.nivel.nl/pdf/ns2_r4_h00.pdf

 8. Sixma H, Delnoij D. Handboek CQI meetinstrumenten: Een handleiding voor de ontwikkeling en het gebruik van de Consumer Quallity Index (CQI) vragenlijsten. Utrecht: NIVEL, 2007. http://www.centrumklantervaringzorg.nl/fileadmin/site/ckz/documenten/pr…

 9. Schellekens W, Birkhof K, Delnoij D. Mening cliënt telt. Centrum Klantervaring Zorg filtert ruis uit patiëntervaringen. Medisch Contact. 2007;537-539.

 10. Meuwissen LE, Bakker de DH. CQ -index huisartsenzorg Meetinstrumentontwikkeling. Kwaliteit van de zorg in de huisartsenpraktijk vanuit het perspectief van patiënten. De ontwikkeling van het instrument, de psychometrische eigenschappen en het discriminerend vermogen. NIVEL, 2008. http://www.nivel.nl/pdf/CQ-index-huisartsenzorg-Meetinstrumentontwikkel…

 11. Franchimont M, Pronk J, Tits Mv, Reek Evd, Pardoel K. Zichtbaar maken van kwaliteit in de huisartsenzorg. Landelijke evaluatie van vier regionale pilots “benchmark huisartsenzorg”. 2007. http://www.stoel.org/sites/stoel/files/site_31_20080128153939_1_huisart…

 12. Mulugetha, A. De Impact van de CQI Huisartsenzorg onderzoek op de Huisartspraktijken. Scriptie voor de wetenschapsstage opleiding geneeskunde VU. Utrecht, januari 2009.

 13. IGZ, NPCF. Telefonische bereikbaarheid van huisartsen moet sterk verbeteren. 2008. IGZ, NPCF. http://www.minvws.nl/includes/dl/openbestand.asp?File=/images/rapport-i…

 14. Cleary PD. The increasing importance of patient surveys. Now that sound methods exist, patient surveys can facilitate improvement. BMJ. 1999;319(7212):720–721.

Auteursinformatie

Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL), Utrecht.

Contact dr. L.E. Meuwissen (liesbethmeuwissen@yahoo.com)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: het onderzoek werd in 2006 en 2007 door het NIVEL uitgevoerd, met subsidie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en in samenwerking met het Centrum Klantervaring Zorg.
Aanvaard op 26 mei 2009

Ook interessant

Reacties