Bloeddrukbehandeling bij de huisarts in goede handen?

Foto van een bloeddrukmeter.
Wouter de Ruijter
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D6289
Abstract

Wereldwijd is hypertensie de belangrijkste behandelbare risicofactor voor vroegtijdig overlijden. In een Nederlandse patiëntenpopulatie bleek dat zo’n 10% van de patiënten met hypertensie nog niet maximaal medicamenteus behandeld werd, ondanks te hoge bloeddrukwaarden. Bij veel van deze patiënten week de huisarts vervolgens toch af van de richtlijn. Is de hypertensiebehandeling bij de huisarts dan wel in goede handen?

Elders in het NTvG staat een samenvatting van een onlangs gepubliceerde studie naar ‘therapeutische inertie’ (vrij te vertalen als ‘behandeltraagheid’) bij de behandeling van hoge bloeddruk in de huisartsenpraktijk.1 Hebben de termen ‘inertie’ en ‘traagheid’ al een negatieve bijklank, die wordt in dit onderzoek nog eens versterkt wanneer we de belangrijkste uitkomstmaat zien. Bij 87% van de 6400 patiënten met hypertensie die werden geïncludeerd bleek de huisarts namelijk de medicamenteuze behandeling níet te intensiveren, in strijd met de destijds geldende richtlijn ‘Cardiovasculair risicomanagement (CVRM)’.2 Dit ogenschijnlijk hoge percentage is overigens vergelijkbaar met de percentages die andere onderzoekers in de westerse wereld vonden, recentelijk herbevestigd door onze zuiderburen.3

De kans op therapeutische inertie nam toe naarmate de patiënt ouder was, een bloeddruk had die dichter bij de streefwaarde lag, en tevens diabetes mellitus had. Een vragenlijstonderzoek bij 10 deelnemende huisartsen gaf als belangrijkste 3 redenen om de behandeling…

Auteursinformatie

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), afd. Sociaal-Medische Zaken, Rotterdam: dr. W. de Ruijter, huisarts en epidemioloog, tevens aios verzekeringsgeneeskunde

Contact W. de Ruijter (wouter.deruijter@uwv.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Wouter de Ruijter ICMJE-formulier
Behandeltraagheid van huisartsen bij patiënten met onvoldoende gereguleerde hypertensie
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Farmacotherapie
Huisartsgeneeskunde

Gerelateerde artikelen

Reacties