Behoefte aan uniforme kwaliteitscyclus van coschappen

Onderzoek
Ingrid M. Nijholt
Micah L.A. Heldeweg
Johanna Schönrock-Adema
Paul L.P. Brand
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D3069
Abstract

De coschappen vormen een cruciaal onderdeel van de geneeskundeopleiding. Tijdens de coschappen leert de student in toenemende mate om zelfstandig patiëntenzorg te verlenen, en de opgedane ervaringen dragen bij aan de keuze voor een vervolgopleiding.1 Vanwege dit grote belang mag men van faculteiten Geneeskunde verwachten dat zij hun best doen om de kwaliteit van de coschappen zo goed mogelijk te bewaken en waar mogelijk te verbeteren.

Samenvatting

Doel

Onderzoeken hoe de kwaliteitsbewaking van de coschappen in Nederland is vormgegeven, welke instrumenten voor dit doel beschikbaar zijn en hoe Nederlandse coassistenten denken over de huidige evaluatie van de coschappen.

Opzet

Documentanalyse, literatuuronderzoek en enquête.

Methode

In 2017 vroegen we alle 8 medische faculteiten om hun procedure en instrumenten voor de evaluatie van de kwaliteit van de coschappen met ons te delen. We doorzochten verschillende databases om alle gepubliceerde instrumenten te vinden die zijn ontwikkeld om de kwaliteit van coschappen te meten. In hetzelfde jaar zetten we ook een enquête uit onder 15 coassistenten per faculteit met vragen over de huidige en gewenste evaluatie van de coschappen.

Resultaten

Alle 8 faculteiten stuurden gedetailleerde informatie over de inhoud en procedure van de kwaliteitsevaluatie van de coschappen. Alle faculteiten gaven aan dat zij de kwaliteit van elk coschap cyclisch meten met evaluaties door de coassistenten. Hiervoor gebruikt elk faculteit haar eigen vragenlijst; geen van deze lijsten is gevalideerd. Het literatuuronderzoek leverde slechts twee instrumenten op die specifiek voor kwaliteitsevaluatie van coschappen zijn ontwikkeld, maar die niet voor de Nederlandse taal of opleidingssituatie zijn gevalideerd. Coassistenten vonden dat er te weinig merkbaar wordt gedaan aan verbeteracties naar aanleiding van hun evaluaties. Zij prefereerden een korte, uniforme vragenlijst met vragen over de inhoud, sfeer en organisatie van het coschap.

Conclusie

De kwaliteitscyclus van de coschappen in Nederland kan worden verbeterd wat betreft uniformiteit en implementatie van verbeteracties. Er is behoefte aan standaardisatie van de kwaliteitscyclus van de coschappen en aan ontwikkeling van een gevalideerd Nederlands meetinstrument hiervoor.

Auteursinformatie

Isala Academie, Zwolle: dr. I.M. Nijholt, affiliatiecoördinator; prof.dr. P.L.P. Brand, kinderarts en hoofd medisch opleidingsbeleid (tevens: UMCG Postgraduate School of Medicine, Rijksuniversiteit Groningen-UMCG). Interfacultair Medisch Studentenoverleg: M.L.A. Heldeweg, MSc, coassistent (thans: assistent-geneeskundige, St. Elisabeth Hospital, afd. Interne Geneeskunde, Willemstad, Curaçao). Onderwijsinstituut UMCG, Center for Education Development and Research in Health Professions, Groningen: dr. J. Schönrock-Adema, senior onderzoeker.

Contact P.L.P. Brand (p.l.p.brand@isala.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Verantwoording

De volgende personen droegen bij aan het gezamenlijke overleg en gaven kritisch commentaar op een eerdere versie van dit artikel: vertegenwoordigers van de 8 medische faculteiten (Erasmus Universiteit Rotterdam: Patty de Lange en Jolanda Gerard; Rijksuniversiteit Groningen: Ally van Hell; Radboud Universiteit Nijmegen: Judith Dahlhaus; Universiteit Utrecht: Marjo Wijnen en Anne Oosterbaan; Universiteit Maastricht: Jill Whittingham en Annemarie Spruijt; Universiteit Leiden: Anneke Kramer; Universiteit van Amsterdam: Tobias Boerboom; Vrije Universiteit Amsterdam: Hester Daelmans en Elise Baartman), van het IMS (Ellen Hengeveld) en van De Geneeskundestudent (Kimberley Anneveldt).

Auteur Belangenverstrengeling
Ingrid M. Nijholt ICMJE-formulier
Micah L.A. Heldeweg ICMJE-formulier
Johanna Schönrock-Adema ICMJE-formulier
Paul L.P. Brand ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties