Behandeling van (drug)verslaafden: een aparte medische discipline

Opinie
R. ter Haar
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2003;147:1625-7
Abstract

Zie ook de artikelen op bl. 1628, 1637 en 1653.

Elders in dit nummer staan 2 artikelen over de behandeling van drugverslaafden, elk vanuit een verschillend perspectief: het ene vanuit dat van het medicamenteuze handelen,1 het andere vanuit dat van de detentiesituatie.2 De beroepsgroep van de verslavingsartsen juicht het verschijnen toe van de beide rapporten van de Gezondheidsraad naar aanleiding waarvan de 2 artikelen zijn geschreven.3 4 De rapporten hebben een groot maatschappelijk en individueel belang. Maatschappelijk vanwege verbanden met druggerelateerde criminaliteit en de zogenaamde verwervingscriminaliteit, andere ondervonden overlast en de daaruit voortvloeiende stigmatisering van gebruikers(groepen). Individueel omdat beide rapporten uitgaan van verslaving als ‘aandoening met een chronisch karakter’ en pleiten voor een adequate behandeling. ‘Aandoeningen met een chronisch karakter’ geeft aan dat het hier gaat om een medische aangelegenheid, die dan ook primair door vertegenwoordigers van medische disciplines behandeld zal moeten worden.

Andere overeenkomsten…

Auteursinformatie

Stichting Cad Zwolle, Postbus 509, 8000 AM Zwolle.

R.ter Haar, sociaal-geneeskundige en verslavingsarts

(post@rterhaar.com).

Contact (post@rterhaar.com)

Ook interessant

Reacties