Autismespectrumstoornissen bij normaal begaafde volwassenen.

Media
E.H. Horwitz
C.E.J. Ketelaars
A.M.D.N. van Lammeren
R. Hoofs
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:1900
Download PDF

Autismespectrumstoornissen bij normaal begaafde volwassenen. 2e, gewijzigde druk. Onder redactie van E.H.Horwitz, C.E.J.Ketelaars en A.M.D.N.van Lammeren. 138 bl., fig., tabellen. Koninklijke Van Gorcum, Assen 2008. ISBN 978-90-232-4412-7. Adviesprijs: ingen. € 24,50.

In de media en wetenschap is er de laatste jaren veel belangstelling voor autismespectrumstoornissen (ASS). Patiënten en hun omgeving komen ook steeds vaker met vragen over problemen in het contact en de communicatie. ‘Kan er sprake zijn van autisme, dokter?’

ASS komen op alle leeftijden voor; het zijn blijvende stoornissen. Aanvankelijk ging de aandacht vooral uit naar kinderen met ASS, maar tegenwoordig blijkt er steeds meer behoefte aan kennis over autisme in de volwassenenzorg, met name als het gaat om mensen met een gemiddelde of bovengemiddelde intelligentie. Personen die een verstandelijke beperking hebben, zijn over het algemeen al van kinds af aan in het zorgcircuit terechtgekomen. Hierbij is er een grote kans dat een eventueel aanwezige ASS onderkend wordt. Bij volwassenen met een normale intelligentie ligt dat anders; met name het verstandig overkomen op anderen maskeert de stoornis.

De kennis over ASS bij normaal begaafde volwassenen is jong en nog volop in ontwikkeling. Het voorliggende boek geeft een goed overzicht van de aanwezige kennis over etiologie, diagnostiek en behandeling op dit gebied. Het boekje bestaat uit twee delen. Deel 1 gaat over diagnostiek en behandeling, deel 2 over comorbiditeit. Tevens zijn er in deel 2 enkele casussen opgenomen, die het geheel verlevendigen. De eerste hoofdstukken geven veel handvatten voor herkenning van het klinische beeld in de praktijk. Met name hoofdstuk 2, ‘Het klinische beeld’, hoofdstuk 3, ‘Diagnostisch proces en screening’, en hoofdstuk 4, ‘Cognitie bij volwassenen met een ASS’, geven in kort bestek een heldere beschrijving en handvatten ter detectie. Behandeling komt uitgebreid aan bod in hoofdstuk 6. Interessante gegevens over de genetische bepaaldheid (schattingen tot 90) en de bevindingen bij structureel beeldvormend onderzoek (overmatige groei van de hersenen in de eerste levensjaren) komen aan de orde in hoofdstuk 5 en 7.

Al met al is dit een praktisch en nuttig boekje, met name voor huisartsen en andere 1e-lijnshulpverleners die in aanraking kunnen komen met ASS. Mede gezien de beperkte literatuur die aanwezig is over ASS, is het zeker ook voor opleiders handig om dit boekje in de boekenkast te hebben.

Gerelateerde artikelen

Reacties