Reflextesten, reflecteren en algoritmes?

Anemiediagnostiek in de eerste lijn

D7400_F0
Albert Huisman
Wouter W. van Solinge
Jochen W.L. Cals
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2023;167:D7400
Abstract

Volgens een recent onderzoek houden huisartsen zich zelden aan de NHG-standaard bij de diagnostiek naar anemie. De vraag is of die conclusie wel terecht is. Maar belangrijker nog: hoe kunnen huisartsen worden geholpen om het laboratoriumonderzoek zo efficiënt mogelijk aan te pakken?

De prevalentie van anemie in de algemene bevolking in Nederland is ongeveer 4-6%. De prevalentie neemt toe met de leeftijd en is hoger bij vrouwen dan bij mannen.1,2 Anemie gaat gepaard met een verminderde levensverwachting en een lagere kwaliteit van leven.1,3 In de eerstelijnspopulatie is de incidentie van anemie aanzienlijk, namelijk 8,6 per 1000 patiënten per jaar.4 De diagnostiek naar de oorzaken van anemie in de eerste lijn is daarom van belang.

Laboratoriumdiagnose

Er is sprake van anemie wanneer de hemoglobineconcentratie lager is dan de ondergrens van het (lokale) referentie-interval. Daarmee is anemie per definitie een laboratoriumdiagnose en geen aandoening. Natuurlijk kan op klinische gronden de diagnose vermoed worden, waarbij het laboratoriumonderzoek wordt verricht ter bevestiging, zoals bijvoorbeeld bij een bleke, vermoeide jonge vrouw met hevige menstruaties.5

Nuancering

In dit artikel geven wij commentaar bij het onderzoek van de Jong en collega’s naar anemiediagnostiek door huisartsen…

Auteursinformatie

UMC Utrecht, Centraal Diagnostisch Laboratorium, Utrecht: dr. A. Huisman en prof.dr. W.W. van Solinge, klinisch chemici. Universiteit Maastricht, Care and Public Health Research Institute, vakgroep Huisartsgeneeskunde, Maastricht: prof.dr. J.W.L. Cals, huisarts.

Contact A. Huisman (a.huisman@umcutrecht.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Albert Huisman ICMJE-formulier
Wouter W. van Solinge ICMJE-formulier
Jochen W.L. Cals ICMJE-formulier
Onderdiagnostiek naar anemie in de eerste lijn

Ook interessant

Reacties