Algemene vaccinatie tegen meningokokken C en pneumokokken; samenvatting van het advies van de Gezondheidsraad

Klinische praktijk
E.J. Ruitenberg
H. Houweling
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2002;146:938-40
Abstract

Samenvatting

- De Gezondheidsraad heeft vaccinatie van kinderen tegen meningokokken C en pneumokokken getoetst aan algemene criteria en uitgangspunten voor opname in het Rijksvaccinatieprogramma.

- Naar schatting voorkomt men met vaccinatie tegen meningokokken C per jaar 300 gevallen van meningokokkenziekte (meningitis of sepsis), 22 sterfgevallen en 12 gevallen van ernstige restverschijnselen (neurologische afwijkingen en amputaties).

- Met vaccinatie tegen pneumokokken voorkomt men per jaar ongeveer 100 gevallen van meningitis of sepsis, 3200 longontstekingen, 36.000 gevallen van acute middenoorontsteking, 11 sterfgevallen en 11 gevallen van ernstig, blijvend letsel (neurologische afwijkingen, doofheid).

- De Gezondheidsraad adviseert om vaccinatie tegen meningokokken C door 2 injecties op de leeftijd van 5 en 6 maanden of door 1 injectie net na de eerste verjaardag, zo snel mogelijk in te voeren en om eenmalig een inhaalprogramma uit te voeren voor alle kinderen tot en met 18 jaar.

- De raad adviseert invoering van vaccinatie tegen pneumokokken, en wel op de leeftijd van 2, 3 en 4 maanden, zodra voor de difterie-kinkhoest-tetanus-poliomyelitis(DKTP)- en Haemophilus influenzae type b(Hib)-vaccins gecombineerde toediening mogelijk is (2002 of 2003). Gezien de concentratie van pneumokokkenziekte in de eerste levensjaren is een inhaalprogramma daarvoor niet aangewezen.

- De raad hecht groot belang aan microbiologische en klinische monitoring van eventuele ongewenste neveneffecten en aan publieksvoorlichting.

- De kosten van vaccinatie tegen meningokokken C zijn vergelijkbaar met die van andere geaccepteerde primaire-preventieprogramma's. Bij de huidige vaccinprijs en vergeleken met andere programma's zijn de kosten van vaccinatie tegen pneumokokken hoog.

Auteursinformatie

Gezondheidsraad, Commissie Herziening en uitbreiding Rijksvaccinatieprogramma, Postbus 16.052, 2500 BB Den Haag.

Prof.dr.E.J.Ruitenberg, dierenarts-immunoloog, en dr.H.Houweling, arts-epidemioloog, namens de commissie waarvan de leden aan het eind van dit artikel zijn vermeld.

Contact dr.H.Houweling (hans.houweling@gr.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

Bilthoven, juni 2002,

Naar aanleiding van het artikel van Ruitenberg en Houweling (2002:938-40) en het commentaar van Van Furth en Vandenbroucke-Grauls (2002:932-3) willen wij graag enige aanvullende gegevens over de algemene vaccinatie tegen meningokokken C presenteren.

Vanaf september 2002 zal meningokokken-C-vaccinatie op de leeftijd van 14 maanden (samen met bof-mazelen-rubella(BMR)-vaccinatie) deel uitmaken van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Daarnaast is in juni jongstleden de landelijke vaccinatiecampagne onder het motto ‘GGD vaccinatiecampagne meningokokken C, da's goed gedaan’ gestart. Het doel is alle kinderen van 14 maanden tot en met 18 jaar te vaccineren tegen meningokokken C.

De GGD's organiseren de campagne op lokaal niveau (uitvoering, voorlichting aan professionals en publiek) en GGD Nederland coördineert het project landelijk in samenwerking met: het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), de Landelijke Coördinatiestructuur Infectieziektenbestrijding (LCI), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de Landelijke Vereniging van Entadministraties (LVE), de Landelijke Vereniging voor Thuiszorg (LVT), de Stichting tot Bevordering van de Volksgezondheid en Milieuhygiëne (SVM) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De distributie van het vaccin wordt verzorgd door SVM en de entadministraties. Zij waarborgen in samenspraak met de lokale GGD's de ‘koudeketen’. Intensieve veiligheidsbewaking van de campagne, zowel in de vorm van registratie van spontane meldingen als structureel via vragenlijsten, wordt in samenwerking tussen GGD's en het RIVM gedaan. Bij bijzondere bijwerkingen dient contact opgenomen te worden met het RIVM.

Vóór de zomervakantie ontvangen alle kinderen van 15-18 jaar (geboren op of na 1 juni 1983 en voor 1 juni 1987) en alle kinderen van 1-5 jaar (geboren op of na 1 juni 1996 en voor 1 juni 2001) een oproepkaart via de LVE waar ook de vaccinatieregistratie plaatsvindt. Na de zomervakantie worden kinderen van 6-14 jaar (geboren op of na 1 juni 1987 en voor 1 juni 1996) opgeroepen. De fasering in leeftijdsgroepen vindt plaats op geleide van epidemiologische gegevens van Neisseria meningitidis-isolaten ingestuurd naar het Nederlands Referentielaboratorium voor Bacteriële Meningitis (RBM) (leeftijden met hoogste incidentie eerst) in verband met beschikbaarheid van het vaccin (www.isis.rivm.nl/rbm/meningokok_RBM.html).

Een aantal kinderen is al gevaccineerd op eigen initiatief via de huisarts of in eerdere plaatselijke campagnes. Daarom wordt op de oproepkaart voor de landelijke campagne gevraagd aan te geven of (en waarmee) een kind al gevaccineerd is. Invullen van deze vraag op de oproepkaart is ook van belang om de vaccinatiegraad in kaart te brengen. Kinderen die een ongeconjugeerd vaccin kregen, dienen ook in de campagne of het RVP te worden gevaccineerd. Behalve het verloop van de campagne (organisatie, opkomst en uitvoering) zullen, zoals gezegd, ook de bijwerkingen van het vaccin worden bewaakt en zal surveillance van meningokokkenziekte worden geïntensiveerd. Evaluatie vindt plaats in samenwerking met betrokken partijen: GGD Nederland, GGD's, LCI, LVE, RBM en RIVM.

Tot slot verwijzen wij voor nadere informatie over meningokokken(-C-vaccinatie) naar de internetsite van VWS: www.vaccinatie.minvws.nl, de informatiefolder van VWS en LVE en het boek Vaccinaties bij kinderen.1

M. de Vries
J. Dankert
H. Ruijs
A. Timen
S. de Greeff
H. de Melker
Literatuur
  1. Burgmeijer RJF, Bolscher DJA. Vaccinaties bij kinderen. 4e dr. Assen: Van Gorcum; 2002.