Een voorstel vanuit de intrinsieke verbeterdrang van zorgprofessionals

Vertaling van zorgevaluaties naar de praktijk

Perspectief
Eric J.E. van der Hijden
Maarten D.H. Vink
Xander Koolman
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D4175
Abstract

Samenvatting

Wetenschappelijke medische verenigingen hebben belangrijke stappen gezet in het opstellen van kennisagenda’s om het grote hiaat aan kennis over effectiviteit van gangbare behandelingen te verkleinen. De zorgevaluaties die daaruit voortvloeiden, geven nieuwe inzichten in de waarde van verschillende behandelingen. De implementatie van de uitkomsten van zorgevaluaties in de praktijk blijft echter achter. In 2016 zijn Zorgverzekeraars Nederland en Patiëntenfederatie Nederland samen met de Federatie Medisch Specialisten daarom het programma ‘Leading the change’ begonnen. Als onderdeel daarvan voerden wij gesprekken met verschillende partijen om tot maatregelen te komen om implementatie te stimuleren. Wij adviseren een samenhangend pakket van maatregelen om de implementatie te bevorderen. Het is belangrijk om hierbij gebruik te maken van spiegelinformatie en duidelijkheid te scheppen over de gevolgen van zorgevaluaties voor alle betrokken partijen. Implementatie van nieuwe inzichten uit zorgevaluaties past bij de verantwoordelijkheid die hoort bij professionele autonomie. Pas als implementatie ondanks stimulerende maatregelen toch achterblijft, is het nodig om minder vrijblijvende maatregelen door te voeren.

Auteursinformatie

Contact Vrije Universiteit, Talma Instituut, Amsterdam: dr. E.J.E. van der Hijden, gezondheidswetenschapper (e.j.e.vander.hijden@vu.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Verantwoording

De auteurs schreven dit artikel op persoonlijke titel.

Auteur Belangenverstrengeling
Eric J.E. van der Hijden ICMJE-formulier
Maarten D.H. Vink ICMJE-formulier
Xander Koolman ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

Sjoerd
Repping

Het artikel van van der Hijden, Vink en Koolman biedt duidelijke handvatten voor het implementeren van de uitkomsten uit evaluatieonderzoek in de klinische praktijk. Dit is belangrijk om de medisch specialistische zorg steeds beter wetenschappelijk onderbouwd te krijgen en zo de kwaliteit van zorg te verbeteren en de kosten te beperken. Deze bevindingen en suggesties worden meegenomen in het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG). Het programma Zorgevaluatie en Gepast gebruik (ZE&GG) is een gezamenlijk initiatief van alle ondertekenaars van het hoofdlijnenakkoord medisch specialistische zorg (Patientenfederatie, FMS, V&VN, NVZ, NFU, ZKN, ZN en VWS), wordt gefaciliteerd en gemonitord door Zorginstinstituut Nederland en heeft ZonMw als strategische partner. Voor nadere informatie zie de rapportage van de kwartiermakersfase van 21 juni 2019 (Rapportage ZE&GG).

Sjoerd Repping, hoogleraar Zinnige Zorg, voorzitter ZE&GG. Amsterdam UMC en Zorginstituut Nederland