Verloskunde in transitie

Klinische praktijk
Arie Franx
Eric A.P. Steegers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D4536
Abstract

Samenvatting

  • De afgelopen jaren hebben grote ontwikkelingen plaatsgevonden rondom de embryonale, perinatale en maternale gezondheid, gedreven door het besef dat een goede uitkomst van de zwangerschap bepalend is voor de levenslange gezondheid van moeder en kind.
  • De focus is daarbij verschoven van de late zwangerschap naar de periconceptionele fase, met toegenomen aandacht voor persoonsgebonden, ook niet-medische, risicofactoren, prenatale screening en op termijn intra-uteriene behandelingen ten behoeve van de foetale gezondheid.
  • De perinatale sterfte is gedaald, maar er zijn nog altijd grote verschillen tussen bevolkingsgroepen in de perinatale gezondheid, gerelateerd aan armoede.
  • De maternale sterfte is ook afgenomen, maar het is een punt van zorg dat er steeds meer zwangeren met chronische ziekten zijn en dat de leefstijl van moeders ongezonder is geworden.
  • De verloskundige zorg volgt steeds meer een integrale benadering, waarin multidisciplinaire zorgstandaarden, waardegedreven zorg, gezamenlijke besluitvorming met de zwangere en thuismonitoring de zorgkwaliteit verhogen en we de regie meer en meer bij de zwangere leggen.
Auteursinformatie

Sophia Kinderziekenhuis-Erasmus MC, afd. Verloskunde en Gynaecologie, Rotterdam: prof.dr. A. Franx en prof.dr. E.A.P. Steegers, gynaecologen.

Contact A. Franx (a.franx@erasmusmc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Arie Franx ICMJE-formulier
Eric A.P. Steegers ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

Zeer mooie bespreking van de verworvenheden van de moderne voortplantingsgeneeskunde en oproep tot verdere verbetering.

prof. dr. J.M.W.M. Merkus, emeritus hoogleraar obstetrie/gynaecologie, UMC St Radboud

Hierbij een wat verlate maar welgemeende reactie op het artikel van Arie Franx en Eric Steegers over de huidige situatie en de verworvenheden in de verloskunde. Wat een mooi overzichtsartikel hebben ze geschreven. De auteurs noemen het ZonMw-programma 'Zwangerschap en geboorte', de eerstelijnsgeboortecentra en ook het actie programma 'Kansrijke start', waarin onder leiding van het ministerie van VWS partijen uit geboortezorg en jeugdgezondheidszorg samenwerken om gezondheid in de eerste 1000 dagen van het leven te verbeteren en betere toekomstkansen te bieden.

Bij het lezen vroeg ik me af of de tijd nu niet rijp is om de preventie nu eens vast te leggen, niet via een regeringsvoorstel, maar via een wettelijk contract, waar volgende regeringen zich aan moeten houden om gestelde doelen te garanderen en vernietiging van geinvesteerd kapitaal te voorkómen. In dit voorstel kan de aanpak, zoals Franx en Steegers dit weergeven in het artikel, worden verwoord en dit zou ook langdurig (1 jaar) verlof voor moeders om hun kind een basis van veiligheid en hechting te geven en borstvoeding te kunnen faciliteren. Dat zou een einde maken aan de onwenselijke daling in de cijfers voor borstvoeding bij hervatting van het werk na 3 maanden (www.borstvoeding.com). Wanneer ook voor vaders de mogelijkheden voor verlof worden uitgebreid, zouden deze gezamenlijke maatregelen de gezondheid, veiligheid en hechting voor het jonge kind mijns inziens aanzienlijk kunnen verbeteren. In deze tijd van preventie past het om te investeren in gezondheid en voorkomen van ziekte. De feiten zoals vermeld in het artikel kunnen als uitgangspunt dienen voor een lobby bij de regering om dit voor een land als Nederland nu eens te regelen op een manier waarbij dit niet afhankelijk is van steeds weer een nieuwe regeringscoalitie, maar contractueel vastligt over een langere periode van bijvoorbeeld 10 jaar.

Ben Semmekrot, kinderarts, Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis