Wat is de rol van materiële welvaart?

Thuiszorg in aandachtswijken

Onderzoek
Marleen Wingen
Mirthe Bronsveld-de Groot
Ferdy Otten
Anton E. Kunst
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A6498
Abstract

Samenvatting

Doel

Onderzoeken of bewoners van achterstandswijken vaker gebruikmaken van thuiszorg en of dit komt doordat veel van deze bewoners een geringer inkomen en vermogen hebben.

Opzet

Retrospectief, beschrijvend onderzoek.

Methode

We gebruikten gegevens over thuiszorggebruik van personen van 50 jaar en ouder van het Centraal Administratie Kantoor uit 2007 in combinatie met fiscale gegevens over inkomen en vermogen. Op basis van postcodegegevens werd onderscheid gemaakt tussen 40 ‘aandachtswijken’ en alle overige wijken in Nederland.

Resultaten

In aandachtswijken kregen meer bewoners thuiszorg dan in andere wijken. Dit gold vooral voor inwoners van 50-69 jaar. Wanneer rekening werd gehouden met verschillen in leeftijd, geslacht en herkomstgroepering, was dit verschil groot (oddsratio (OR): 1,31). Na correctie voor verschillen in inkomen was het verschil gehalveerd (OR: 1,17) en na aanvullend rekening te houden met vermogen was het verschil minimaal (OR: 1,06). Wel waren er in aandachtswijken meer mensen die gebruikmaakten van huishoudelijke hulp (OR: 1,12), maar juist minder mensen die gebruikmaakten van persoonlijke verzorging (OR: 0,95). Dit laatste gold vooral voor bewoners van 80 jaar en ouder (OR: 0,88).

Conclusie

Bewoners van achterstandswijken maken vaker gebruik van thuiszorg doordat veel van deze bewoners een laag inkomen of weinig vermogen hebben. Wijzigingen in de thuiszorg op nationaal en lokaal niveau moeten extra aandacht geven aan mensen met financiële problemen en aan de wijken waarin zij wonen.

Auteursinformatie

Centraal Bureau voor de Statistiek, Hoofddirectie Sociaal-economische en Ruimtelijke Statistieken.

Sector Arbeid, inkomen en Leefsituatie, Heerlen: dr. M. Wingen en dr. F. Otten, statistisch onderzoekers.

Quartaire sector, Den Haag: drs. M. Bronsveld-de Groot, statistisch onderzoeker.

AMC-Universiteit van Amsterdam, afd. Sociale Geneeskunde, Amsterdam.

Dr. A.E. Kunst, sociaal-epidemiologisch onderzoeker.

Contact dr. M. Wingen (m.wingen@cbs.nl)

Verantwoording

De in dit artikel weergegeven opvattingen zijn die van de auteurs en komen niet noodzakelijk overeen met het beleid van het Centraal Bureau voor de Statistiek.
Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 11 september 2013

Auteur Belangenverstrengeling
Marleen Wingen ICMJE-formulier
Mirthe Bronsveld-de Groot ICMJE-formulier
Ferdy Otten ICMJE-formulier
Anton E. Kunst ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties