Sekseverschillen in diagnostiek; en behandeling van coronaire hartziekten

Klinische praktijk
V. Brezinka
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1995;139:7-3

Uit een reeks recente onderzoeken blijkt dat coronaire hartziekte bij vrouwen minder agressief wordt behandeld dan bij mannen. Vrouwen worden significant minder vaak verwezen voor uitgebreidere diagnostische en therapeutische ingrepen zoals trombolyse, coronairangiografie, angioplastiek en coronaire bypass-operaties. Vrouwen die zich met acute pijn op de borst in een ziekenhuis melden, moeten gemiddeld langer op een onderzoek en een ECG wachten dan mannen en worden significant minder vaak op een ‘coronary care unit’ opgenomen. Dit geldt zowel voor vrouwen bij wie coronaire hartziekte wordt vermoed als voor vrouwen bij wie coronairsclerose door middel van coronairangiografie is vastgesteld.

In dit artikel wordt een overzicht gegeven van onderzoeken naar sekseverschillen in diagnose en behandeling van coronaire hartziekte, die door middel van een CD-ROM-literatuuronderzoek (Medline en Psychlit) over de jaren 1980-1993 werden verzameld. Er werd geen Nederlands onderzoek naar sekseverschillen gevonden, maar er zijn aanwijzingen dat ook in Nederland sprake is van…

Auteursinformatie

Rijksuniversiteit, Faculteit der Sociale Wetenschappen, afd. Gezondheidspsychologie, Leiden.

Contact Mw.drs.V.Brezinka, psycholoog

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

Amsterdam, februari 1995,

Brezinka stipt een belangrijk punt aan in haar artikel: de uitkomsten van de door haar verzamelde artikelen wijzen onder meer in de richting van een ‘seksenbias’ in de diagnostiek en behandeling van coronaire hartziekten (1995;7-10). In het bestaan van, al dan niet onbewuste, sekse-stereotiepe opvattingen bij de arts ziet zij een mogelijke reden voor ongelijke behandeling van vrouwen en mannen: artsen schijnen bij vrouwelijke patiënten met een bepaalde presentatie eerder de indruk te hebben dat dezen ‘zeuren’ of ‘overdrijven’. Men zou dit scherper kunnen stellen: vrouwen dienen zich te gedragen als mannen, willen zij serieus genomen worden ten aanzien van de presentatie van hun klachten. Healy sprak in dit verband over het Yentl-syndroom, waarmee zij verwees naar de vrouwelijke hoofdpersoon uit het boek van Isaac Bashevis Singer die zichzelf als man moest vermommen om naar school te mogen: ‘Once a women showed that she was just like a man, by having severe coronary artery disease or a myocardial infarction, then she was treated as a man would be’.12

R. Beunderman
Literatuur
  1. Healy B. The Yentl syndrome. N Engl J Med 1991;325;274-6.

  2. Beunderman R. Sekseverschillen in de behandeling van coronaire hartziekten [referaat]. [LITREF VOLGNR="02" JAARGANG="1991" PAGINA="2141-2"]Ned Tijdschr Geneeskd 1991;135:2141-2.[/LITREF]