Schatten van de centraalveneuze druk is nog steeds relevant

Onderzoek
G.J. Lefeber
P.E. Spronk
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:1153
Download PDF

In de huidige opleiding wordt steeds meer de nadruk gelegd op nieuwe technologische meetmethoden, wat ten koste gaat van het lichamelijk onderzoek. De centraalveneuze druk (CVD), beoordeeld aan de hand van V.-jugularis(VJ)-pulsaties, geeft bij acuut zieke patiënten bruikbare informatie over onderliggend lijden. De VJ is goed te visualiseren en snel beoordeelbaar. De betrouwbaarheid van de CVD-schatting wordt echter vaak betwijfeld.

Vinayak et al. beschrijven een prospectief geblindeerd onderzoek bij 35 ernstig zieke patiënten, waarbij 118 geschatte CVD’s vergeleken werden met de CVD zoals gemeten via een centraalveneuze katheter. De CVD werd geduid als laag (2O) of hoog (> 10 cmH2O).1 Metingen werden verricht door medici met drie ervaringsniveaus (medisch specialisten; assistent-geneeskundigen of fellows; vierdejaars medisch studenten). De zichtbaarheid van de V. jugularis interna (VJI) en externa (VJE) werd gescoord op een schaal van 1-10. De relatie tussen geschatte en invasief gemeten CVD werd geanalyseerd middels ‘receiver operating characteristic’(ROC)-analyse met bepaling van de ‘area under the curve’ (AUC).

De CVD varieerde sterk (2-20 cmH2O). De VJE was beter zichtbaar dan de VJI (score 8 versus 5; p

Er kan een aantal kanttekeningen worden geplaatst bij de opzet van het onderzoek. Ten eerste is er een beperkt aantal metingen uitgevoerd bij slechts 35 patiënten. Doordat er ook nog een onderverdeling werd gemaakt naar ervaringsniveau van de beoordelaar is het aantal metingen in de subgroepen erg klein geworden. Daarnaast is het aantal van 45 observatoren erg hoog (6 medisch specialisten, 15 assistent-geneeskundigen of fellows en 24 studenten). De resultaten suggereren echter toch dat beoordeling van de VJE een goede maat is voor het schatten van de CVD. Hoewel de resultaten een uitbreiding van dit onderzoek rechtvaardigen, lijkt het bepalen van de CVD als onderdeel van het lichamelijk onderzoek zeker niet obsoleet.

Literatuur
  1. Vinayak AG, Levitt J, Gehlbach B, Pohlman AS, Hall JB, Kress JP. Usefulness of the external jugular vein examination in detecting abnormal central venous pressure in critically ill patients. Arch Intern Med. 2006;166:2132-7.

Gerelateerde artikelen

Reacties