Samenvatting van de standaard ‘Atriumfibrilleren’ (eerste herziening) van het Nederlands Huisartsen Genootschap

Klinische praktijk
Wim Opstelten
Bep S.P. Boode
Jan Heeringa
Frans H. Rutten
A.N. (Lex) Goudswaard
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:A1570
Abstract

Samenvatting

  • De herziene NHG-Standaard ‘Atriumfibrilleren’ geeft de huisarts richtlijnen voor de diagnostiek van en het beleid bij patiënten met atriumfibrilleren.

  • Om patiënten met atriumfibrilleren op te sporen, wordt geadviseerd om bij iedere bloeddrukmeting het hartritme te beoordelen.

  • Bij patiënten ouder dan 65 jaar heeft acceptatie van atriumfibrilleren onder controle van de ventrikelfrequentie de voorkeur boven herstel van het sinusritme.

  • Bij behandeling met bètablokkers geniet metoprolol met vertraagde afgifte de voorkeur.

  • Preventie van trombo-embolische complicaties is een belangrijk behandeldoel.

  • De keuze tussen acetylsalicylzuur of cumarinederivaten is gebaseerd op de CHADS2-score en wordt bepaald door leeftijd (boven de 75 jaar) en comorbiditeit, bestaande uit: hartfalen, diabetes, hypertensie en een doorgemaakt ‘transient ischaemic attack’ (TIA) of cerebrovasculair accident (CVA).

  • Jaarlijks dient geëvalueerd te worden of de antitrombotische behandeling nog adequaat is.

Auteursinformatie

Nederlands Huisartsen Genootschap, afd. Richtlijnontwikkeling en Wetenschap, Utrecht.

Dr. W. Opstelten en dr. A.N. Goudswaard: huisartsen.

Rotterdam: dr. J. Heeringa, huisarts (tevens: afdeling Epidemiologie en Biostatistiek, Erasmus MC Rotterdam).

Rhenen: dr. F.H. Rutten, huisarts (tevens: Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, UMC Utrecht).

Contact W. Opstelten (w.opstelten@nhg.org)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 29 december 2009

Atriumfibrilleren: een groeiend klinisch probleem

Ook interessant

Reacties