Preventie van gastroduodenale afwijkingen bij gebruik van niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen

Opinie
J.W.J. Bijlsma
G.P. van Berge Henegouwen
S.Y. de Boer
B.A.C. Dijkmans
H.P.M. Festen
M. Janssen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1991;135:45-8

Inleiding

Niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID's) worden op grote schaal gebruikt. Geschat wordt dat één op de tien Nederlanders regelmatig een NSAID gebruikt in verband met klachten betreffende het houdings- en bewegingsapparaat. Ongeveer 25 van hen wendt deze middelen min of meer chronisch aan.1 Vooral in de steeds groeiende groep ouderen neemt het gebruik van NSAID's toe. Zo bleek in Engeland het aantal recepten van NSAID's dat aan vrouwen boven de 65 jaar werd voorgeschreven, de laatste 15 jaar te zijn verdrievoudigd.2 Volgens opgave van het Instituut voor de Medische Statistiek te Den Haag is de omzet van NSAID's in Nederland in de periode 1971 tot 1989 verviervoudigd.

Dat het gebruik van NSAID's sterk is toegenomen, komt doordat deze geneesmiddelen zeer effectief zijn gebleken bij de bestrijding van pijn en ontstekingsverschijnselen bij degeneratieve en inflammatoire gewrichtsaandoeningen. In lage doseringen is het effect van NSAID's voornamelijk analgetisch, in hogere doseringen…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, Postbus 85500, 35008 GA Utrecht.

Afd. Reumatologie: prof.dr.J.W.J.Bijlsma, reumatoloog.

Afd. Gastro-enterologie: prof.dr.G.P.van Berge Henegouwen, gastro-enteroloog.

Academisch Ziekenhuis Leiden.

Afd. Reumatologie: dr.B.A.C.Dijkmans en M.Janssen, internisten.

Afd. Gastro-enterologie: S.Y.de Boer, internist.

Groot Ziekengasthuis, 's-Hertogenbosch.

Afd. Interne Geneeskunde: dr.H.P.M.Festen, internist.

Contact prof.dr.J.W.J.Bijlsma

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

Maastricht, maart 1991,

Bijlsma et al. vestigen in hun artikel (1991;45-8) nog eens de aandacht op de mogelijke nadelige gevolgen van het gebruik van niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID's) op het slijmvlies van maag en duodenum. NSAID-gebruik gaat gepaard met een toename van ulcera ventriculi en in mindere mate van ulcera duodeni, en de complicaties daarvan. Zowel in dierexperimentele onderzoeken als bij onderzoek bij de mens is veelal gekeken naar de effecten van NSAID's op korte termijn (enkele uren tot weken). Het vergelijken van de diverse studies wordt bemoeilijkt door het gebruik van verschillende NSAID's in verschillende doseringen en door het gebruik van verschillende endoscopische criteria om de schadelijke effecten te kwantificeren.1 Terecht wijzen de schrijvers erop dat er weinig langdurige, dubbelblinde, door middel van een placebo gecontroleerde studies bestaan naar de invloed van preventieve medicatie ter voorkoming van afwijkingen in het bovenste gedeelte van de tractus digestivus die met NSAID-gebruik verband houden. Naast remming van de prostaglandinesynthese in de mucosa speelt zuur waarschijnlijk een belangrijke rol bij het ontstaan van slijmvlieslaesies bij NSAID-gebruik. Bigard toonde aan dat omeprazol, dat de zuurproduktie zeer sterk verlaagt, beschadiging van de mucosa van maag en duodenum ten gevolge van aspirine voorkomt.2 In de studies van Lanza et al. en Ehsanullah et al. werden bij gebruik van cimetidine en ranitidine als profylaxe bij NSAID-gebruik minder aandoeningen in de bulbus gevonden in vergelijking met placebo.34 Echter, in tegenstelling tot wat Bijlsma et al. concluderen uit de literatuur, is toch ook van sucralfaat een beschermend effect bij NSAID-gebruik aangetoond. Dit effect wordt verklaard zowel door een stijging van het prostaglandinegehalte van de mucosa als door een trofisch effect met een toename van de mucusproduktie. Het open onderzoek van Caldwell et al. toont over een periode van 6 maanden een gunstig effect van sucralfaat, zowel ten aanzien van de symptomen als van de ernst van de endoscopisch waargenomen maagmucosa-afwijkingen.5 Ook Aabakken et al. concludeerden op grond van een kortdurend onderzoek dat sucralfaat de maag en proximale duodenummucosa kan beschermen tegen door NSAID geïnduceerde laesies.6 Hoewel deze onderzoekingen minder overtuigend zijn en minder langdurig zijn voortgezet als die met misoprostol7 is het onzes inziens te vroeg om andere medicamenten als onvoldoende werkzaam te beschouwen bij het voorkómen van door NSAID geïnduceerde beschadigingen in het bovenste gedeelte van de tractus digestivus. Er zijn nog te weinig gegevens over langdurig gebruik van sucralfaat, H2-receptorantagonisten (eventueel in hogere dosis) en omeprazol ter preventie van de complicaties van NSAID-gebruik om tot deze conclusie te komen.

W. Hameeteman
W. Dekker
Literatuur
  1. Lanza FL, Graham FY, Davis RE, Rack MF. Endoscopic comparison of cimetidine and sucralfate for prevention of naproxen-induced acute gastroduodenal injury. Effect of scoring method. Dig Dis Sci 1990; 35: 1494-9.

  2. Bigard MA. Effect protecteur de l'oméprazole sur les lésions gastriques induites par une prise unique d'aspirine chez l'homme. Gastroenterol Clin Biol 1988; 12: 770-1.

  3. Lanza FL, Aspinall RL, Swabb EA, Davis RE, Rack MF, Rubin A. A double-blind placebo controlled endoscopic comparison of the mucosal protective effects of misoprostol versus cimetidine on tolmetin-induced mucosal injury to the stomach and duodenum. Gastroenterology 1988; 95: 289-94.

  4. Ehsanullah RS, Page MC, Tildesley G, Wood JR. Prevention of gastroduodenal damage induced by non-steroidal anti-inflammatory drugs: controlled trial of ranitidine. Br Med J 1988; 297: 1017-21.

  5. Caldwell JR, Roth SH, Wu WC, et al. Sucralfate treatment of non steroidal anti-inflammatory drug-induced gastrointestinal symptoms and mucosal damage. Am J Med 1987; 83 (suppl 3b): 74-82.

  6. Aabakken L, Larsen S, Osnes M. Sucralfate for prevention of naproxen-induced mucosal lesions in the proximal and distal gastrointestinal tract. Scand J Rheumatol 1989; 18: 361-8.

  7. Graham DY, Agrawal NM, Roth SH. Prevention of NSAID-induced gastric ulcer with misoprostol: multicentre, double-blind, placebocontrolled trial. Lancet 1988; ii: 1277-80.

Utrecht, maart 1991,

De opmerkingen van de collegae Hameeteman en Dekker onderstrepen volledig onze uitspraken in het artikel. Wij beschreven hierin de mogelijkheden voor preventie, vooral nu met prostaglandine-analoga preventieve mogelijkheden ter beschikking zijn gekomen. Plaatsbepaling van deze mogelijkheden was daartoe noodzakelijk. De mogelijkheden voor therapie bij gastroduodenale afwijkingen bij het gebruik van niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen zijn in een separaat artikel in dit tijdschrift besproken.1

De door ons gedane uitspraak inzake sucralfaat betreft de preventieve waarde ervan, welke (vooralsnog) niet is aangetoond. De in de reactie genoemde artikelen tonen evenmin een preventief effect van sucralfaat aan. Het onderzoek van Aabakken et al. betreft een dubbelblinde studie bij 16 gezonde vrijwilligers gedurende slechts 1 week; naar onze mening veel te kort om een zinvolle uitspraak te doen. De studie van Caldwell et al. betreft patiënten met gastro-intestinale klachten, waarbij na endoscopie 2 groepen werden gevormd: patiënten met erosies of ulcera (groep A) en patiënten zonder mucosabeschadiging (groep B). Groep A, in onze ogen een therapiegroep, werd endoscopisch gecontroleerd; groep B, te beschouwen als een preventiegroep, werd niet endoscopisch gecontroleerd. Uit deze studie zijn ons inziens geen conclusies te trekken inzake de preventieve waarde van sucralfaat. We zullen de resultaten van aanvullend onderzoek moeten afwachten voordat onze uitspraak kan worden bijgesteld.

J.W.J. Bijlsma
G.P. van Berge Henegouwen
S.Y. de Boer
B.A.C. Dijkmans
H.P.M. Festen
M. Janssen
Literatuur
  1. Berge Henegouwen GP van, Bijlsma JWJ. Therapeutisch beleid bij ulcera ten gevolge van niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen. [LITREF JAARGANG="1991" PAGINA="504-8"]Ned Tijdschr Geneeskd 1991; 135: 504-8.[/LITREF]