Overleving van patiënten met agressief non-hodgkinlymfoom: geen verschil tussen eerstelijnsbehandeling in klinisch prospectief gerandomiseerd fase-III-onderzoek en eerstelijnsbehandeling buiten studieverband

Onderzoek
M. van Agthoven
S. Wittebol
L.M. Budel
C.A. Uyl-de Groot
M.H.H. Kramer
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2004;148:88-5
Abstract

Samenvatting

Doel

Vergelijken van de overleving van patiënten met gedissemineerd agressief non-hodgkinlymfoom (NHL) die binnen dan wel buiten studieverband waren behandeld.

Opzet

Retrospectief.

Methode

Nagegaan werd de overleving van patiënten met gedissemineerd NHL van intermediaire of hooggradige maligniteitsgraad, die in de jaren 1994-2001 in het Meander Medisch Centrum te Amersfoort waren behandeld met chemotherapie met cyclofosfamide, doxorubicine, vincristine en prednison (CHOP). Dit vond plaats in het kader van klinisch onderzoek, waarbij patiënten ≤ 60 jaar intensievere CHOP kregen en patiënten > 60 jaar CHOP met groeifactoren, of buiten studieverband. Door statusonderzoek werden achterhaald: behandelingsgegevens, therapierespons, overleving en prognostische factoren volgens de ‘International prognostic index’ voor agressief NHL.

Resultaten

Er kwamen 59 patiënten in aanmerking voor de analyse: 32 mannen en 27 vrouwen, met een mediane leeftijd van 63 jaar (uitersten: 30-83). Er waren 35 patiënten in een klinisch onderzoek behandeld en 24 buiten studieverband. Deze twee groepen waren goed vergelijkbaar. De mediane overleving verschilde niet tussen de groepen. Deze bedroeg 27 maanden voor de gehele groep, 34 maanden voor de jongere patiënten, 20 maanden voor de oudere en 42 maanden voor de patiënten die een complete remissie op CHOP bereikten.

Conclusie

Er was geen verschil in de overleving van patiënten met gedissemineerd, agressief NHL bij behandeling binnen dan wel buiten studieverband. Dit betekent dat zowel buiten studieverband als in klinisch onderzoek behandelde patiënten effectieve zorg ontvingen. Participatie in klinisch onderzoek verdient derhalve stimulering.

Auteursinformatie

Erasmus Medisch Centrum, Institute for Medical Technology Assessment, Postbus 1738, 3000 DR Rotterdam.

Hr.M.van Agthoven en mw.dr.C.A.Uyl-de Groot, wetenschappelijk onderzoekers.

Meander Medisch Centrum, Amersfoort.

Afd. Interne Geneeskunde: mw.S.Wittebol en hr.dr.M.H.H.Kramer, internist-hematologen.

Afd. Pathologie: hr.dr.L.M.Budel, patholoog.

Contact hr.M.van Agthoven

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties