Microalbuminurie bij diabetes mellitus

Klinische praktijk
R.W. van Etten
F. Holleman
J.B.L. Hoekstra
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1995;139:1823-8

Zie ook het artikel op bl. 1847.

Microalbuminurie, gedefinieerd als albumine-excretie in de urine (UAE) van 20-200 µgmin (30-300 mg24 h),12 blijkt in sterke mate samen te hangen met de verhoogde morbiditeit en sterfte bij diabetes mellitus. Dit geldt zowel voor van insuline afhankelijke,3-5 als voor niet van insuline afhankelijke diabetes mellitus,6-13 zij het dat de aard van deze samenhang voor beide typen diabetes verschilt. Ook bij niet-diabetici blijkt microalbuminurie samen te hangen met verhoogde sterfte (figuur 1).14-16

In een aantal recente overzichtsartikelen wordt de rol van microalbuminurie als mogelijke prognostische factor bij diabetes mellitus onderstreept.1217-19 Onduidelijk blijft echter of screening op microalbuminurie onderdeel van het gebruikelijke onderzoek bij diabetes mellitus zou moeten zijn.

In dit artikel gaan wij in op de plaats van microalbuminurie als prognostische factor bij diabetes mellitus, de pathogenese van microalbuminurie, de bepalingsmethoden en ten slotte op…

Auteursinformatie

Diakonessenhuis, afd. Interne Geneeskunde, Bosboomstraat 1, 3582 KE Utrecht.

R.W.van Etten, co-assistent; F.Holleman, assistent-geneeskundige; dr.J.B.L.Hoekstra, internist.

Contact F.Holleman

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties