In memoriam prof.dr.K.Biersteker.

B. Brunekreef
J. Huisman
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2005;149:954
Download PDF

– Op 20 januari 2005 overleed te Rotterdam Klaas Biersteker. Hij werd op 30 juni 1925 geboren als oudste van 10 kinderen in een domineesgezin op het Friese platteland. Nadat hij in 1951 het artsexamen had behaald, enkele reizen had gemaakt met het hospitaalschip De Hoop en zijn diensttijd als marinearts had voltooid, werd hij in 1954 benoemd tot gouvernementsarts in Nieuw-Guinea. In die functie heeft hij, enthousiast en creatief, zich kunnen ontplooien. En als bij zo vele artsen die in de tropen werkten, ontwikkelde zijn eerst curatief gerichte belangstelling zich meer in de richting van de maatschappelijke gezondheidszorg. Nadat hij een WHO-fellowship ‘environmental sanitation’ en een doctorale graad in public health had verkregen, werd hij in Nieuw-Guinea belast met de bestrijding van de kindersterfte en de opleiding van inheemse hulpkrachten.

In 1962 werd Biersteker bij de Gemeentelijke Geneeskundige Dienst te Rotterdam aangesteld als hoofd van de afdeling Wetenschappelijk Onderzoek. In die functie heeft hij zich intensief beziggehouden met problemen op het gebied van bodem, water en lucht in het Rijnmondgebied. Hij stimuleerde op landelijk niveau de opleiding tot milieuarts en speelde een belangrijke rol als opleider en begeleider.

In 1976 werd Biersteker benoemd tot gewoon hoogleraar aan de toenmalige Landbouwhogeschool Wageningen met als leeropdracht Milieuhygiëne en Tropische Gezondheidsleer. Onder zijn leiding groeide de kleine vakgroep uit tot een nationaal en internationaal bekend instituut. Hij hield van de omgang met jonge mensen, die hij maar al te graag provoceerde tot levendige discussies over allerlei onderwerpen. Zijn betekenis voor de arbeidshygiëne in Nederland blijkt uit het feit dat de Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne onlangs het Professor Klaas Biersteker Fonds in het leven heeft geroepen met als doel het benoemen van de eerste hoogleraar Arbeidshygiëne in ons land.

Tijdens zijn verschillende functies heeft Biersteker vele neventaken vervuld. Hij was lid van de Gezondheidsraad en voorzitter van diverse commissies daarvan. Voorts was hij redacteur van nationale en internationale tijdschriften op milieugebied. Hij was consulent van de WHO en nam als zodanig deel aan werkgroepen en werkte mee aan projecten op het gebied van milieu en gezondheid. Van zijn hand verschenen vele boeken en artikelen over gezondheidsaspecten van het milieu.

Biersteker was een markante non-conformist. Zijn kritische houding, waarbij hij gezag boven macht of invloed stelde, bezorgde hem de sympathie van velen en de antipathie van sommigen die meer op macht dan op gezag belust waren. Zijn leven was veelzijdig en welbesteed.

Gerelateerde artikelen

Reacties