Nieuwe richtlijn biedt ruimte voor verbetering

Medisch-ethische toetsing van multicentrisch onderzoek kan sneller

Onderzoek
Katrien Oude Rengerink
Maya Kruijt
Ben Willem Mol
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A6302
Abstract

Samenvatting

Doel

Evalueren of de snelheid waarmee in Nederland multicentrische studies opgestart kunnen worden, is verbeterd door de nieuwe Richtlijn Externe Toetsing.

Opzet

Cohortstudie.

Methode

Wij inventariseerden de tijd tussen het aanvragen en verlenen van een verklaring van lokale uitvoerbaarheid van 7 multicentrische studies onder de nieuwe Richtlijn Externe Toetsing, die is ingegaan per 1 maart 2012. Hierbij maakten we onderscheid tussen centra die wel en centra die niet conform de nieuwe richtlijn werkten. Wij vergeleken de tijd tot goedkeuring van de lokale uitvoerbaarheid van deze 7 studies met die van 13 studies opgestart onder de oude richtlijn.

Resultaten

Nadat de nieuwe procedure was ingegaan bedroeg de tijd tussen afgifte van de goedkeuringsbrief door het primair toetsende centrum en goedkeuring door de Raad van Bestuur van het deelnemende centrum mediaan 93 dagen; deze periode was 50 dagen voor centra die de procedure conform de richtlijn uitvoerden (31 aanvragen) en 118 dagen voor centra die de toetsing niet conform de nieuwe richtlijn uitvoerden (79 aanvragen). Dit verschil was significant (logranktoets; p = 0,003). Tijdens de oude procedure was de mediane tijd tot goedkeuring 103 dagen (336 aanvragen).

Conclusie

Naleven van de nieuwe Richtlijn Externe Toetsing voor multicentrisch onderzoek geeft een aanzienlijke verbetering van de tijd tot goedkeuring van lokale uitvoerbaarheid voor multicentrische trials. Een meerderheid van de ziekenhuizen conformeert zich echter nog niet aan deze richtlijn, waardoor studies nog steeds onnodig vertraging oplopen.

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, afd. Verloskunde/Gynaecologie, Amsterdam.

K. Oude Rengerink, MSc, epidemioloog; M. Kruijt, coördinator trialbureau; prof.dr. B.W.J. Mol, gynaecoloog.

Contact K. Oude Rengerink, MSc (K.OudeRengerink@amc.uva.nl)

Verantwoording

Zelda van Dijk, Nora Danhof en Iris Harrijvan droegen bij aan de dataverzameling. Diverse METC’s leverden data aan die bij ons ontbraken. Het manuscript werd tekstueel gecorrigeerd door Jan Oude Rengerink en Carla Tieks.
Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 11 september 2013

Auteur Belangenverstrengeling
Katrien Oude Rengerink ICMJE-formulier
Maya Kruijt ICMJE-formulier
Ben Willem Mol ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties