Klachtenbureau voor wetenschappers

Nieuws
F. Kievits
M.T. Adriaanse
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2003;147:1137
Download PDF

Vanaf 1 mei is er een Landelijk Orgaan voor Wetenschappelijke Integriteit (LOWI), dat klachten over wetenschappelijk wangedrag zal behandelen. Het LOWI is ingesteld op initiatief van de Vereniging van Universiteiten (VSNU), de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). De betrokken universiteiten en onderzoeksinstellingen hebben afspraken gemaakt over de procedures die gevolgd dienen te worden in geval van schending van de wetenschappelijke normen. Wanneer de ‘klager’ of ‘beklaagde’ niet tevreden is over de beslissing die de instelling over de klacht heeft genomen, kan hij of zij die ‘in tweede instantie’ aan het LOWI voorleggen. Het LOWI is ondergebracht bij de KNAW; voorzitter is prof.mr.A.S.Hartkamp, procureur-generaal bij de Hoge Raad.

Eind 2001 verscheen de ‘Notitie wetenschappelijke integriteit’ van VSNU, NWO en KNAW. De notitie beschrijft de algemeen aanvaarde normen in het wetenschappelijk onderzoek en geeft aanbevelingen over de manier waarop wetenschappelijk wangedrag – zoals plagiaat, het vervalsen van onderzoeksresultaten of het onvolledig weergeven daarvan – kan worden voorkomen. De universiteiten en onderzoeksinstellingen hebben het op zich genomen om bij hun organisatie een of meer vertrouwenspersonen aan te stellen bij wie vermoedens van wangedrag kunnen worden gemeld. De vertrouwenspersoon rapporteert over de kwestie aan het bestuur van de eigen instelling, dat vervolgens op korte termijn een beslissing moet nemen.

De instelling van het LOWI is het sluitstuk van deze procedure. Wanneer één van de bij een geschil betrokken partijen niet tevreden is over de beslissing van de instelling, kan de klacht worden voorgelegd aan het LOWI. Het oordeel van het LOWI heeft de status van een advies aan het bestuur van de instelling. Dat is op zijn beurt verplicht om de beslissing over dat advies aan de betrokkenen kenbaar te maken.

Gerelateerde artikelen

Reacties