Kennis en opvattingen van het Nederlandse publiek over palliatieve sedatie*

Onderzoek
Hilde T.H. van der Kallen
Natasja J.H. Raijmakers
Judith A.C. Rietjens
Alex A. van der Male
Herman J. Bueving
Johannes J.M. van Delden
Agnes van der Heide
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:A7326
Abstract

Samenvatting

Doel

Palliatieve sedatie is het opzettelijk verlagen van het bewustzijn van een patiënt om ondraaglijk lijden aan refractaire symptomen aan het einde van het leven te verlichten. Palliatieve sedatie wordt soms verward met euthanasie. Wij gingen na welke kennis er is en welke opvattingen er leven bij het Nederlandse publiek over palliatieve sedatie.

Opzet

Dwarsdoorsnede-vragenlijstonderzoek onder de Nederlandse bevolking, gevolgd door kwalitatieve interviews.

Methode

1960 personen vulden een enquête in, waarin onder andere een vignet over palliatieve sedatie was opgenomen (respons 78%). 16 deelnemers werden geïnterviewd.

Resultaten

In totaal gaf 22% van de respondenten aan de term ‘palliatieve sedatie’ te kennen. Uit de interviews bleek dat er verschillende ideeën bestaan over wat de term behelst. 81% van de respondenten was het eens met de toepassing van sedatie zoals beschreven in een vignet van een patiënt met onbehandelbare pijn en een levensverwachting van minder dan 1 week, bij wie de sedatie werd ingezet om het lijden te verlichten. Dit percentage was lager (74%; p = 0,007) bij een levensverwachting van minder dan 1 maand, maar vergelijkbaar wanneer de sedatie werd ingezet om de dood te bespoedigen (79%, p = 0,54).

Conclusie

Het grootste deel van het Nederlandse publiek accepteert het inzetten van palliatieve sedatie aan het einde van het leven, al zou dat mogelijk een levensbekortend effect hebben. Er bestaat verwarring over wat palliatieve sedatie precies inhoudt. Hier zouden medische professionals rekening mee moeten houden wanneer zij communiceren met patiënten en hun dierbaren over beslissingen rondom het levenseinde.

Auteursinformatie

*Dit onderzoek werd eerder gepubliceerd in British Journal of General Practice (2013;63:e676-82) met als titel ‘Opinions of the Dutch public on palliative sedation: a mixed method approach’. Afgedrukt met toestemming.

Erasmus MC, Rotterdam.

Afd. Huisartsgeneeskunde: drs. H.T.H. van der Kallen (tevens: afd. Maatschappelijke gezondheidszorg), drs. A.A. van der Male en dr. H.J. Bueving, huisartsen.

Afd. Maatschappelijke gezondheidszorg: dr. N.J.H. Raijmakers en dr. J.A.C. Rietjens, onderzoekers; prof.dr. A. van der Heide, arts-epidemioloog.

Universitair Medisch Centrum Utrecht, Julius Centrum voor Gezondheidszorg en Eerstelijnsgeneeskunde, Utrecht.

Prof.dr. J.J.M. van Delden, hoogleraar medische ethiek.

Contact prof.dr. A. van der Heide (a.vanderheide@erasmusmc.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: deze studie werd financieel gesteund door ZonMw. ZonMw was niet betrokken bij de verzameling, analyse en interpretatie van de gegevens.
Aanvaard op 10 januari 2014

Auteur Belangenverstrengeling
Hilde T.H. van der Kallen ICMJE-formulier
Natasja J.H. Raijmakers ICMJE-formulier
Judith A.C. Rietjens ICMJE-formulier
Alex A. van der Male ICMJE-formulier
Herman J. Bueving ICMJE-formulier
Johannes J.M. van Delden ICMJE-formulier
Agnes van der Heide ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties