Invloed van lichaamsbeweging en een vetarm dieet op de progressie van coronariasclerose

Onderzoek
W. Hart
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:2385
Download PDF

Door Schuler et al. is een prospectief onderzoek verricht naar de invloed van lichamelijke inspanning en een vetarm dieet op de morfologie van de kransslagaderen en de perfusie van het myocard.1 Aan het onderzoek namen 113 mannen met angina pectoris deel. De gemiddelde leeftijd bedroeg 53,5 (uitersten 35 tot 68) jaar. Bij allen waren vernauwingen in de kransslagaderen aangetoond bij coronariografie. Er werd aselect een behandelgroep van 56 patiënten samengesteld en een controlegroep van 57 patiënten. De ernst van de hartklachten was in beide groepen gelijk; 66 van de patiënten had in het verleden een hartinfarct doorgemaakt. De behandeling bestond uit intensieve lichamelijke inspanning (thuis en in groepsverband) en een dieet met weinig vet en cholesterol. Na twaalf maanden werd de coronariografie herhaald alsook de thalliumscintigrafie na inspanning.

In de behandelde groep nam in 1 jaar het lichaamsgewicht van de patiënten gemiddeld met 5 af, daalde het totale-cholesterolgehalte in het bloed met 10 en verminderde ook het triglyceridengehalte met gemiddeld 24 ten opzichte van de uitgangswaarde. De concentratie ‘high density’-lipoproteïne (HDL)-cholesterol steeg met 3. Bij de patiënten in de controlegroep bleven het gemiddelde lichaamsgewicht en het totale-cholesterolgehalte ongewijzigd, het triglyceridengehalte daalde met 17. Bij patiënten uit de behandelde groep steeg de mogelijkheid tot maximale lichamelijke inspanning met 23. Het berekende zuurstofverbruik van het hart steeg met 10. Ook werden bij hen aanwijzingen gevonden voor een toegenomen perfusie van het myocard. In de controlegroep werden geen veranderingen waargenomen voor wat betreft deze grootheden. In de behandelde groep moest bij 3 patiënten de behandeling worden gestaakt wegens ernstige ritmestoornissen; in totaal bleven in deze groep 40 patiënten meedoen aan het onderzoek. Na 1 jaar werd bij coronariografie bij 9 patiënten (23) in de behandelde groep een progressie aangetoond van de afwijkingen in de coronairarteriën, bij 18 patiënten (45) bleef het beeld onveranderd en bij 13 patiënten (32) werd een teruggang gevonden van de afwijkingen. In de controlegroep (na 1 jaar nog 52 patiënten) waren deze cijfers ongunstiger: progressie bij 25 patiënten (48), geen verandering bij 18 (35) en verbetering bij 9 (17). De verschillen tussen beide groepen waren statistisch significant (p

De onderzoekers komen tot de slotsom dat lichamelijke inspanning en een vetarm dieet bij patiënten met angina pectoris kunnen leiden tot een minder snelle progressie van de afwijkingen in de kransslagaderen. Wel dient voor elke patiënt een zorgvuldige afweging te worden gemaakt tussen het nut en de risico's van lichamelijke inspanning, omdat gebleken is dat vooral gemotiveerde jonge patiënten soms intensiever oefenen dan hun is toegestaan, met daardoor kans op ritmestoornissen.

Literatuur
  1. Schuler G, Hambrecht R, Schlierf G, et al. Regularphysical exercise and low-fat diet. Effects on progression of coronary arterydisease. Circulation 1992; 86: 1-11.

Gerelateerde artikelen

Reacties