Huidige mogelijkheden voor percutane endoscopische toegang tot de tractus digestivus

Klinische praktijk
T.E.H. Römkens
D.J. de Jong
J.O. Kristinsson
G.J. Wanten
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:1857-61
Abstract

Dames en Heren,

Ondervoede patiënten begint men meestal te voeden via een neus-maagsonde. Als de voedingsproblemen langer duren, kan men met behulp van de endoscoop percutaan een gastrostomie(PEG)-katheter plaatsen. De plaats waar de maag moet worden aangeprikt, wordt bepaald op geleide van het licht dat uit de endoscoop doorschijnt op de buikhuid (‘transilluminatie’) of met hulp van impressie. Daarbij drukt men de buikwand in met een vinger. Waar deze impressie te zien is met de endoscoop, is er een geschikte plaats om de darm aan te prikken. Tegenwoordig worden zo ook jejunostomie(PEJ)- en colostomie(PEC)-katheters geplaatst. Aan de hand van 4 casussen bespreken wij de recente inzichten op het gebied van indicaties, procedures en complicaties van deze technieken.

Patiënt A is een 67-jarige man met de ziekte van Parkinson, waarbij ook spastische trekkingen optraden. Hij kreeg hiervoor oraal levodopa en een decarboxylaseremmer per os, maar deze hielpen onvoldoende. Voor een optimale…

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum St Radboud, afd. Maag-, Darm- en Leverziekten, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen.

Mw.drs.T.E.H.Römkens, internist-arts in opleiding tot maag-darm-leverarts; hr.dr.D.J.de Jong en hr.dr.G.J.Wanten, maag-darm-leverartsen.

Landspitali University Hospital, Department of Gastroenterology and Hepatology, Reykjavik, IJsland.

Hr.drs.J.O.Kristinsson, maag-darm-leverarts.

Contact mw.drs.T.E.H.Römkens (t.romkens@mdl.umcn.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties