Het Stimuleringsprogramma Gezondheidsonderzoek (SGO). V. Evaluatie van het deelprogramma 'Kinderpsychiatrische epidemiologie'

Perspectief
M.M. van Rees-Wortelboer
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1994;138:1826-9

Dit artikel is het 5e in een reeks van artikelen over (deelprogramma's van) het Stimuleringsprogramma Gezondheidsonderzoek (SGO).1-4 Het SGO richt zich op de stimulering van patiëntgebonden onderzoek, onderwijs en opleiding op het gebied van aandoeningen die een hoge ziektelast met zich brengen en waarvan de Raad van Advies voor het Wetenschapsbeleid (RAWB) in 1983 constateerde dat er relatief weinig patiëntgebonden onderzoek naar plaatsvindt.5 Vanuit deze doelstelling startte in 1987 een deelprogramma ‘Kinderpsychiatrische epidemiologie’. Hiervoor werd een bedrag beschikbaar gesteld van circa 2,7 miljoen gulden. Na een looptijd van 5 jaar werd het programma eind 1992 afgesloten met een evaluatie door een onafhankelijke commissie, conform het model van de Raad voor Gezondheidsonderzoek (RGO). In dit artikel worden de hoofdlijnen van het programma en de conclusies uit het evaluatierapport beschreven.67

Het deelprogramma kinderpsychiatrische epidemiologie

De keuze van de inhoud van het programma werd grotendeels bepaald door de behoefte…

Auteursinformatie

Adviesgroep Stimuleringsprogramma Gezondheidsonderzoek (SGO), Postbus 93.120, 2509 AC Den Haag.

Mw.dr.M.M.van Rees-Wortelboer, adjunct-secretaris SGO, secretaris evaluatiecommissie.

Ook interessant

Reacties