Het patiëntenperspectief op zelfmanagement in het herstel van depressie

Onderzoek
Roos A. van Grieken
Anneloes C.E. Kirkenier
Maarten W.J. Koeter
Udo W. Nabitz
Aart H. Schene
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A4337
Abstract

Samenvatting

Doel

Onderzoeken wat patiënten zelf menen te kunnen bijdragen aan het herstel van een depressie, en wat zij als werkzaam ervaren. Het patiëntenperspectief is noodzakelijk om depressiebehandelingen te kunnen verbeteren.

Opzet

Kwalitatief, hypothesegenererend onderzoek.

Methode

De ervaringen en meningen van 20 patiënten die recent hersteld waren van een depressieve episode werden in kaart gebracht met behulp van ‘concept mapping’. In de eerste fase genereerden de patiënten in groepsgesprekken uitspraken over de vraag: ‘Wat kunnen mensen zelf doen om te herstellen van depressie?’ In de tweede fase sorteerden de patiënten de uitspraken individueel op relevantie en groepeerden ze op gemeenschappelijke kenmerken. In de derde fase werden de uitspraken geanalyseerd en gepositioneerd in een concept map.

Resultaten

De patiënten genereerden in de eerste fase 50 uitspraken die in de volgende 8 clusters konden worden gegroepeerd: actieve houding ten opzichte van depressie en hulpverlening, leefregels, uitleg over ziekte aan omgeving, sociale contacten, activiteiten ondernemen, gestructureerde aandacht voor jezelf, lotgenotencontact en overige. De uitspraken die de patiënten het belangrijkst vonden hadden gemeenschappelijk dat de focus voor herstel op jezelf gericht moet zijn.

Conclusie

Vanuit patiëntenperspectief worden verschillende manieren genoemd waarop patiënten zelf kunnen bijdragen aan herstel van een depressie. Behandelaren zouden deze manieren kunnen gebruiken in hun behandelcontacten. Ook legt deze studie de basis voor de ontwikkeling van een zelfmanagementmodule voor herstel van depressie.

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, afd. Psychiatrie, Zorglijn Stemmingsstoornissen, Amsterdam.

Drs. R.A. van Grieken, aios psychiatrie; drs. A.C.E. Kirkenier, psycholoog; dr. M.W.J. Koeter, epidemioloog; prof.dr. A.H. Schene, psychiater.

Arkin, afd. Onderzoek, Amsterdam.

Dr. U.W. Nabitz, gz-psycholoog.

Verantwoording

De eerste 2 auteurs droegen evenveel bij aan dit artikel.
Dit onderzoek zou niet mogelijk zijn geweest zonder de patiënten die hebben deelgenomen aan de groepsgesprekken.
Belangenconflict: drs. R.A. van Grieken ontvangt vergoeding voor werkzaamheden als lid van de Raad van Advies van Continuüm Psychiatrie. Financiële ondersteuning voor dit artikel: Fonds Psychische Gezondheid.
Aanvaard op 18 januari 2012

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

Belangrijk en waardevol, zulk onderzoek naar effectiviteit van een behandeling vanuit het patiëntperspectief. Deze kennis faciliteert een gelijkwaardige dialoog tussen behandelaar en patiënt, die idealiter samen een sterk team vormen dat alle beschikbare kennis en ervaring van de teamleden benut om tot verbetering te komen. Ik ben benieuwd naar het vervolgonderzoek!

 

Saar Francken, fikser sociale innovatie