Is het gebruik van antipyretica zinvol om bij kinderen koorts te verlagen en koortsconvulsies te voorkomen?

Klinische praktijk
A. van Esch
M. Offringa
H.A. van Steensel-Moll
G. Derksen-Lubsen
P. van der Meulen
P.J.M. Uitewaal
L.J. Boomsma
P. van Dijk
A.J.M. Hermans
P. van de Vijver
B. Dijkstra
J. van der Laan
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1993;137:729
Download PDF

Naar aanleiding van de reactie van de werkgroep Kinderen met koorts van het Nederlands Huisartsen Genootschap over de plaats van antipyretica bij de preventie van recidief-koortsconvulsies willen wij graag ook onze zienswijze geven (1993; 213-4). Behalve het genoemde onderzoek van Autret et al. is er nog een trial naar de effectiviteit van valium als profylacticum van recidief-koortsconvulsies uitgevoerd, die aantoonde dat toediening van diazepam bij koorts wel degelijk preventief is.1-3 Bovendien werd in deze trial slechts bij 4 van de opgetreden recidieven tevoren geen koorts door de ouders opgemerkt. Het is aannemelijk, zij het nog niet bewezen, dat effectieve koortsverlaging met antipyretica in frequente en adequate doses de kans op recidief-koortsconvulsies verkleint. Bovendien bestaat er bij het gebruik van antipyretica geen gevaar voor sedatie of ademdepressie, zoals bij diazepam.

Wij zijn het eens met het antwoord dat het zeker de moeite waard is te proberen met relatief veilige en simpele middelen recidief-koortsconvulsies te voorkomen. Om te toetsen of antipyretische behandeling inderdaad de recidiefkans verkleint, wordt momenteel door ons een trial uitgevoerd naar de effectiviteit van ibuprofen en paracetamol (dubbelblind gerandomiseerd) bij kinderen van wie bekend is dat zij koortsconvulsies hebben.

De werkgroep Kinderen met koorts van het Nederlands Huisartsen Genootschap heeft met belangstelling kennis genomen van de reactie van Van Esch et al. Daaruit blijkt dat wij op basis van dezelfde bronnen tot een andere conclusie komen ten aanzien van de noodzaak van medicamenteuze preventie van recidief-koortsconvulsies dan de antwoordende deskundige en Van Esch et al. De oorzaak hiervan is kennelijk gelegen in de omstandigheid dat het tot nu toe gedane onderzoek geen definitieve conclusies mogelijk maakt. Het valt daarom toe te juichen dat de Rotterdamse groep hierin aanleiding heeft gezien voor een poging deze onduidelijkheid door middel van meer definitief onderzoek uit de weg te ruimen. Daarbij dient overigens opnieuw de kanttekening te worden gemaakt dat eventuele conclusies uit dit onderzoek geen betrekking kunnen hebben op koorts die nog niet ten gevolge van symptomen is opgemerkt. Dat is jammer, maar waarschijnlijk niet oplosbaar.

Literatuur
  1. Autret E, Billard C, Bertrand P, Motte J, Pouplard F,Jonville AP. Double-blind, randomized trial of diazepam versus placebo forprevention of recurrence of febrile seizures. J Pediatr 1990; 117:490-4.

  2. Knudsen FU, Effective short-term diazepam prophylaxis infebrile convulsions. J Pediatr 1985; 106: 487-90.

  3. Knudsen FU. Intermittent diazepam phrophylaxis in febrileconvulsions. Pros and cons. Acta Neurol Scand 1991; 135 (Suppl):1-24.

Gerelateerde artikelen

Reacties