Vervolgonderzoek onder mensen met een verblijfsvergunning in Nederland

Gezondheid en zorggebruik van vluchtelingen

Onderzoek
Majda Lamkaddem
Karien Stronks
Annette A.M. Gerritsen
Walter L.J.M. Devillé
Marie-Louise Essink-Bot
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A5604
Abstract

Samenvatting

Doel

Onderzoeken van de veranderingen in de gezondheid en het zorggebruik van vluchtelingen na het verkrijgen van een verblijfsvergunning.

Opzet

Prospectieve cohortstudie.

Methode

De 1e meting van het onderzoek ‘Gevlucht – gezond?’ vond plaats in 2003-2004 bij 410 asielzoekers en mensen met een verblijfsvergunning uit Afghanistan, Iran en Somalië. Van deze groep interviewden we 172 personen in de periode 1 juni 2010-1 juli 2011 opnieuw. Tijdens deze 2e meting hadden alle respondenten een verblijfsvergunning: 104 hadden ook al een vergunning tijdens de 1e meting en 68 kregen er een in de tussenliggende periode. We analyseerden de veranderingen in gezondheid en zorggebruik voor dit 2e cohort en maakten daarbij onderscheid tussen langdurige en recente verblijfsvergunninghouders.

Resultaten

Bij langdurige vergunninghouders steeg de prevalentie van zelfgerapporteerde diabetes mellitus van 8 naar 21%, en van hypertensie van 13 naar 24 %. Bij recente vergunninghouders daalde het aantal chronische aandoeningen; ze rapporteerden gemiddeld 3,0 chronische aandoeningen (0,7 minder dan tijdens de 1e meting). Hoewel bij deze groep de prevalentie van mentale problemen ook afnam, beleef deze hoog: 16% had een posttraumatische stressstoornis en 40% had angst of depressie. Overgewicht en obesitas kwamen veel voor. Het aantal contacten met verschillende zorgverleners, onder wie huisartsen, steeg tussen beide metingen, voornamelijk voor de groep recente vergunninghouders.

Conclusie

Vluchtelingen blijven psychische klachten houden, ook in de jaren na het verkrijgen van een verblijfsvergunning, en vormen een hoogrisicogroep voor het ontwikkelen van een posttraumatische stressstoornis. Mogelijk zijn vluchtelingen, met name ouderen, ook een hoogrisicogroep voor het ontwikkelen van hart- en vaatziekten. Daarom is continue aandacht voor het psychosociaal welbevinden van vluchtelingen en nader onderzoek naar hun cardiovasculaire risicoprofiel nodig.

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum-Universiteit van Amsterdam, afd. Sociale Geneeskunde, Amsterdam.

Drs. M. Lamkaddem, socioloog-onderzoeker; prof.dr. K. Stronks, epidemioloog; dr. M.L. Essink-Bot, arts maatschappij en gezondheid-epidemioloog.

Epi Results, Louis Trichardt, Zuid-Afrika.

Dr. A.A.M. Gerritsen, epidemioloog.

Universiteit van Amsterdam, afd. Medische Antropologie en Sociologie, Amsterdam.

Contact drs. M. Lamkaddem (m.lamkaddem@amc.uva.nl)

Verantwoording

J. Bernsen, D. Engelhard, S. Goosen, M. van den Muijsenbergh en A. Walen, leden van de Klankbordgroep, gaven adviezen over het onderzoeksproject.
Belangenconflict en financiële ondersteuning: formulieren met belangenverklaringen van de auteurs zijn beschikbaar bij dit artikel op www.ntvg.nl (zoeken op A5604; klik op ‘Belangenverstrengeling’). Financiële ondersteuning voor dit artikel: de 1e meting van het onderzoek ‘Gevlucht – gezond?’ in 2003-2004 werd gesubsidieerd door ZonMw-programma ‘Preventie’ (projectnummer 2100.0097), en de 2e meting in 2010-2011 door GGD Nederland.
Aanvaard op 2 januari 2013

Auteur Belangenverstrengeling
Majda Lamkaddem ICMJE-formulier
Karien Stronks ICMJE-formulier
Annette A.M. Gerritsen ICMJE-formulier
Walter L.J.M. Devillé ICMJE-formulier
Marie-Louise Essink-Bot ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties