Een jonge man met recidiverende pijn op de borst
Open

Casuïstiek
25-07-2012
Rik Steenmeijer, Jan-Henk E. Dambrink en Martijn F. Boomsma

Achtergrond

Pericarditis komt in de dagelijkse praktijk nogal eens voor. Het is een diagnose die vrij gemakkelijk te stellen is, maar de aandoening recidiveert frequent.

Casus

Een 23-jarige jongeman had recidiverende episoden van pijn op de borst, die bij nader onderzoek alle bleken te berusten op pericarditis. MRI-onderzoek gaf aanwijzingen voor een acute verergering van een chronische pericarditis. Bij nader onderzoek werd geen onderliggende oorzaak gevonden voor de pericarditiden. Na langdurige medicamenteuze therapie in de vorm van carbasalaatcalcium met colchicine trad er geen recidief meer op en functioneerde patiënt weer als tevoren.

Conclusie

Pijn op de borst bij jonge mensen kan een uiting zijn van pericarditis. Deze aandoening recidiveert nogal eens, maar bij de meeste patiënten wordt geen onderliggende oorzaak aangetoond. Adequate medicamenteuze therapie met carbasalaatcalcium en colchicine verlaagt de recidiefkans.