Een geval van uroptoë

De Hoofdredactie
The Editors
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2003;147:2539-40
Download PDF

Zie ook het artikel op bl. 2509.

Uit een artikel elders in dit nummer1 blijkt onomstotelijk dat het artikel van H.van der Speck dat in 1923 in dit tijdschrift werd gepubliceerd,2 een verzonnen patiënt betreft. Het is onwaarschijnlijk dat het Tijdschrift onder het toenmalige hoofdredacteurschap van prof.dr.G.van Rijnberk een ‘peer review’-systeem had zoals wij dat sinds enkele decennia kennen.3 Ons is ook niet bekend of – en zo ja, hoe – artikelen in die tijd werden beoordeeld en of het artikel bewust dan wel onbewust is aanvaard voor publicatie. Wel zijn in 1925 en 1938 bijdragen geplaatst over de embryologie van het urogenitale systeem met enkele aberraties, onder andere in de thoraxholte4 5 – misschien een teken dat aan de hypothese toch serieuze aandacht is geschonken. Om alle twijfel over de casuïstische mededeling weg te nemen, heeft de hoofdredactie besloten het artikel van Van der Speck als niet gepubliceerd te beschouwen. Hiermee wil zij onderstrepen dat zij, zover dat in haar vermogen ligt, de integriteit van de wetenschappelijke publicaties in het Tijdschrift wil waarborgen.

A case of uroptysis

- An article appearing elsewhere in this issue1 proves indisputably that the article by H.van der Speck that was published in this journal in 19232 referred to an imaginary patient. It is unlikely that the Journal then had, under the chief editorship of Professor G.van Rijnberk, a system of peer review such as has been in effect for the past several decades.3 We also do not know whether, and if so, how, articles were evaluated at that time and whether the article was accepted for publication consciously or by accident. An indication that serious attention was given to the hypothesis may, however, be the fact that articles on the embryology of the urogenital system, with certain aberrations in the thoracic cavity, for example, were published in 1925 and 1938.4 5 In order to eliminate all doubt regarding this case report, the chief editors have now decided to regard the article by Van der Speck as never having been published. In this way, they wish to emphasise that they intend to do everything in their power to guarantee the integrity of the scientific publications in the Journal.

Literatuur
  1. Speck H van der, Meer JWM van der, Overbeke AJPM, Hart W.Klinisch denken en beslissen in de praktijk. Een man met een pneumonie enstinkend waterig sputum; de waarheid 80 jaar later.Ned Tijdschr Geneeskd2003;147:2509-13.

  2. Speck H van der. Een geval van uroptoë.Ned Tijdschr Geneeskd1923;67:1855-7.

  3. Gijn J van. 140 jaargangen: terugblik, inkijkje enverschiet. Ned Tijdschr Geneeskd1997;141:1-4.

  4. Mijsberg WA. Functioneert de oernier bij demenschenvrucht? Ned Tijdschr Geneeskd1925;69:453-63.

  5. Deen KJ van. De reactie van de oernier van kippenembryonenin de doorstroomde cultuur op zure vitale kleurstoffen.Ned Tijdschr Geneeskd1938;82:3810-2.

Gerelateerde artikelen

Reacties