De epidemiologie van medische fouten: enkele methodologische kwesties
Open

Stand van zaken
30-09-2005
R.W.M. Giard

- Om te weten hoeveel fouten artsen maken, is epidemiologisch onderzoek nodig.

- Het aantal geconstateerde fouten in relatie tot het aantal behandelde patiënten maakt een risicoschatting mogelijk.

- Een eerste vereiste voor een dergelijke studie is een goede eenduidige werkdefinitie van het begrip ‘fout’, maar die blijkt erg lastig: de afloop van een interventie alleen kan niet dienen als criterium; ook het uitgevoerde werkproces moet daarin meegenomen worden.

- De beschikbare observatiemethoden zijn retrospectief statusonderzoek en prospectieve participerende observatie, en deze dienen zowel proces- als uitkomsttoetsing te omvatten.

- De gehanteerde methoden blijken niet vrij van meetfouten en dat heeft gevolgen voor de interpretatie van de uitkomsten: de reproduceerbaarheid van het oordeel ‘fout’ en met name de vermijdbaarheid ervan blijkt beperkt.

- Bij het onderzoeken en bevorderen van de veiligheid zal het accent niet bij uitkomst-, maar bij procestoetsing moeten liggen.

Ned Tijdschr Geneeskd 2005;149:2157-62