De betekenis van de ijzerconcentratie in de lever voor de behandeling van chronische hepatitis C
Open

In het kort
30-09-1995
G. de Jong

Hepatitis C-virus (HCV) bezorgt een aanzienlijk percentage van geïnfecteerden een chronische hepatitis, met aanzienlijk risico van progressie naar levercirrose, leverfalen en (of) hepatocellulair carcinoom. Behandeling met interferon alfa geeft bij 70-80 van de patiënten geen blijvende respons, reden waarom op diverse fronten getracht wordt de behandeling te optimaliseren. In 1994 werd gerapporteerd dat verlaging van de lever-ijzerconcentratie de respons op antivirale therapie bij patiënten met chronische virale hepatitis gunstig kan beïnvloeden. Voortbordurend op dit werk keken Olynyk et al. retrospectief naar de ijzerconcentratie in de lever in relatie tot de respons op behandeling met interferon alfa bij 58 patiënten met ...