Een landelijk cohortonderzoek over de periode 2010-2012*

Audit van aterme perinatale sterfte in Nederland*

Onderzoek
Martine Eskes
Adja J.M. Waelput
Jan Jaap H.M. Erwich
Hens A.A. Brouwers
Anita C.J. Ravelli
Peter W. Achterberg
Hans M.W.M. Merkus
Hein W. Bruinse
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A8609
Abstract

Samenvatting

Doel

Onderzoek naar de implementatie en uitkomsten van de landelijke perinatale audit bij aterme sterfte.

Opzet

Landelijk cohortonderzoek.

Methode

Perinatale audits werden uitgevoerd bij alle 90 Nederlandse ziekenhuizen met een afdeling Verloskunde, samen met de omliggende verloskundigenpraktijken. Deze audits betroffen aterme perinatale sterfgevallen. In diverse registraties werden gegevens verzameld over auditparticipatie, sterfteclassificatie, tekortkomingen in de zorg ('substandaard-factoren') en hun relatie tot sterfte, aanbevelingen voor verbetering van de kwaliteit van zorg en de risicoschatting ante partum.

Resultaten

In de periode 2010-2012 waren er 1102 aterme perinatale sterfgevallen. Er waren 645 auditbijeenkomsten met gemiddeld 31 deelnemers per sessie. Van 943 aterme perinatale sterfgevallen (86%) werden gegevens geregistreerd en van 707 (64%) auditresultaten. Bij 53% van de casussen werd ten minste 1 tekortkoming in de zorg geïdentificeerd. Het niet opvolgen van richtlijnen (35%) en het afwijken van gebruikelijke professionele zorg (41%) kwamen het meest voor. Het percentage sterfgevallen waarin een relatie tussen tekortkomingen in de zorg en de sterfte waarschijnlijk was, nam af van 10% (n = 23) in 2010 tot 5% (n = 10) in 2012 (p = 0,060). De aterme perinatale sterfte daalde van 2,3 tot 2,0 per 1000 geboorten (p < 0,001). Mogelijkheden voor verbetering zijn gevonden in de organisatie van de zorg (35%), opvolging van richtlijnen of gebruikelijke zorg (19%) en in betere documentatie (15%).

Conclusie

Perinatale audit is in korte tijd geïmplementeerd. In de periode waarin dit onderzoek plaatsvond is de aterme sterfte in Nederland gedaald.

Auteursinformatie

* Dit onderzoek werd eerder gepubliceerd in BMJ Open (2014;4:e005652) met als titel 'Term perinatal mortality audit in the Netherlands 2010-2012: a population-based cohort study'. Afgedrukt met toestemming.

Stichting Perinatale Audit Nederland (PAN), Utrecht.

Dr. M. Eskes, MPH, gynaecoloog n.p. (thans: AMC, afd. Klinische Informatiekunde, Amsterdam); drs. A.J.M. Waelput, verloskundige n.p. (thans: Erasmus MC, afd. Verloskunde en Prenatale Geneeskunde, Rotterdam); prof.dr. J.M.W.M. Merkus en prof.dr. H.W. Bruinse, gynaecologen n.p.

Universitair Medisch Centrum Groningen, afd. Obstetrie en Gynaecologie, Groningen.

Prof.dr. J.J.H.M. Erwich, gynaecoloog.

Universitair Medisch Centrum Utrecht, afd. Neonatologie, Utrecht.

Dr. H.A.A. Brouwers, neonatoloog.

Academisch Medisch Centrum, afd. Klinische Informatiekunde, Amsterdam.

Dr.ir. A.C.J. Ravelli, epidemioloog.

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Bilthoven.

Dr. P.W. Achterberg, senior onderzoeker.

Contact dr. M. Eskes (martine.eskes@hetnet.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Verantwoording

Dit onderzoek was onmogelijk zonder de inzet van de perinatale zorgverleners (verloskundigen, gynaecologen, kinderartsen-neonatologen, verpleegkundigen, pathologen, verloskundig actieve huisartsen) en anderen die deelnamen aan de audits. De Perinatale Registratie Nederland verschafte de data voor dit onderzoek (gegevensaanvragen 11.38,13.45, 13.51, 13.61, 14.09). Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport financiert het programma van perinatale audit.

Auteur Belangenverstrengeling
Martine Eskes ICMJE-formulier
Adja J.M. Waelput ICMJE-formulier
Jan Jaap H.M. Erwich ICMJE-formulier
Hens A.A. Brouwers ICMJE-formulier
Anita C.J. Ravelli ICMJE-formulier
Peter W. Achterberg ICMJE-formulier
Hans M.W.M. Merkus ICMJE-formulier
Hein W. Bruinse Niet beschikbaar
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties