Cuique suum. Bijdrage tot de kennis van de wederkeerige betrekking tusschen psychisch en physisch leven