De MONITOR-IC-studie

Wat zijn de langetermijngevolgen van een IC-opname?

Onderzoek
Mark van den Boogaard
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161:D1203
Download PDF

Dit artikel besteedt aandacht aan recent gestart klinisch multicentrisch onderzoek in Nederland.

Achtergrond en het waarom van de studie

Jaarlijks worden in Nederland meer dan 80.000 IC-patiënten opgenomen, van wie ruim 80% de IC-opname overleeft. Op de IC worden dagelijks keuzes gemaakt over het opname- en behandelbeleid. Maar door het ontbreken van gegevens over de gevolgen van deze keuzes voor de kwaliteit van leven van patiënten jaren na de opname, is dit beleid regelmatig onvoldoende onderbouwd.

Een jaar na IC-opname heeft 50-75% van alle patiënten nog lichamelijke, psychische, cognitieve klachten of een combinatie hiervan, met negatieve gevolgen voor werk en inkomen.1,2 Voor de Nederlandse situatie ontbreken echter systematisch verzamelde gegevens over de langetermijngevolgen van een IC-opname voor kwaliteit van leven, zorgbehoefte en -gebruik. Hierdoor krijgen patiënten op dit moment mogelijk niet de juiste zorg en nazorg.

Vraagstelling

De 3 belangrijkste onderzoeksvragen zijn:

  • Wat zijn de lichamelijke, psychische, cognitieve en sociaaleconomische gevolgen van een IC-opname tot 5 jaar na ontslag en welke factoren zijn hierop van invloed?
  • Hoe verhouden de zorgconsumptie en -kosten zich tot kwaliteit van leven gedurende 5 jaar na ontslag?
  • Wat is de behoefte aan zorg en ondersteuning van voormalige IC-patiënten gedurende 5 jaar na ontslag?

Opzet van het onderzoek

De MONITOR-IC-studie (MONITOR-IC staat voor ‘Meten van gevolgen van intensieve zorg voor Intensive Care patiënten’) is de grootste studie naar de langetermijngevolgen van een IC-opname in Nederland. In deze prospectieve cohortstudie worden alle IC-patiënten ≥ 16 jaar met een minimale IC-opnameduur van 12 h, gedurende 5 jaar gevolgd. Van minimaal 12.000 patiënten worden gegevens over kwaliteit van leven, sociaaleconomische gevolgen en zorgbehoefte op gezette tijdspunten verzameld met vragenlijsten. Als de patiënt hiervoor toestemming geeft, verzamelen we medische gegevens uit het elektronisch patiëntendossier en vragen gegevens over zorggebruik op bij de zorgverzekeraar.

De studie begint in het Radboudumc, Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis en Maasziekenhuis Pantein, en staat open voor deelname van andere ziekenhuizen.

Te verwachten resultaten en implementatie

Het onderzoeksproject levert informatie op voor patiënten, zorgprofessionals en -verzekeraars voor het vormgeven en evalueren van zorg en nazorg, waarbij rekening wordt gehouden met de gezondheidstoestand en behoeften van patiënten. Met deze inzichten kunnen patiënten en hun naasten beter worden voorgelicht over de mogelijke gevolgen van een IC-opname.

Door de inclusie van duizenden patiënten kunnen ziektespecifieke aanbevelingen over het behandelbeleid voor patiëntengroepen worden geformuleerd. Tevens kunnen voorspellers worden gedefinieerd om hoogrisicopatiënten te identificeren bij wie gerichte, al dan niet preventieve interventies kunnen worden ingezet. Hiermee worden langetermijngevolgen voorkomen of tot een minimum beperkt.

Het onderzoek levert inzichten op over de verhouding tussen kwaliteit van leven en zorgkosten: het effect per bestede euro op de gezondheidsuitkomst (‘value-based healthcare’). Hiermee kan de dialoog worden gevoerd of de gegeven zorg in verhouding staat tot de investering (zorgkosten) en wat de verhouding zou mogen zijn.

Aanmelden

Ziekenhuizen die zich willen aanmelden kunnen een e-mail sturen naar prof.dr. J.G. van der Hoeven (hans.vanderhoeven@radboudumc.nl). Meer informatie over de studie is beschikbaar via www.monitor-ic.nl.

Literatuur
  1. Griffiths J, Hatch RA, Bishop J, et al. An exploration of social and economic outcome and associated health-related quality of life after critical illness in general intensive care unit survivors: a 12-month follow-up study. Crit Care. 2013;17:R100. Medlinedoi:10.1186/cc12745

  2. Oeyen SG, Vandijck DM, Benoit DD, Annemans L, Decruyenaere JM. Quality of life after intensive care: a systematic review of the literature. Crit Care Med. 2010;38:2386-400. Medlinedoi:10.1097/CCM.0b013e3181f3dec5

Auteursinformatie

*Namens de onderzoeksgroep, waarvan de leden aan het eind van dit artikel staan vermeld.

Radboudumc, afd. Intensive Care, Nijmegen.

Contact Dr. M. van den Boogaard, senior onderzoeker (mark.vandenboogaard@radboudumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Verantwoording

De andere onderzoekers zijn: prof.dr. Johannes G. van der Hoeven, intensivist, en dr. Marieke Zegers, senior onderzoeker, beiden Radboudumc, afd. Intensive Care.

Auteur Belangenverstrengeling
Mark van den Boogaard ICMJE-formulier

Gerelateerde artikelen

Reacties