Vitamine B12-suppletie liever oraal dan parenteraal

Klinische praktijk
Michiel Duyvendak
Gerrit J. Veldhuis
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:B485
Abstract
Download PDF

Samenvatting

 • Vitamine B12-deficiëntie komt bij 5-10% van de Nederlandse bevolking voor.

 • De vitamine B12-spiegel dient bepaald te worden bij patiënten met hematologische of neurologische problemen, zoals megaloblastaire anemie of neuropathie, en bij patiënten met risicofactoren voor een deficiëntie van dit vitamine, zoals een atrofische gastritis of een tekort aan ‘intrinsic factor’.

 • Doel van dit artikel was om de literatuurgegevens over de effectiviteit van orale versus parenterale suppletie van vitamine B12 uiteen te zetten.

 • Uit 2 gerandomiseerde, gecontroleerde trials blijkt dat orale suppletie met 1000-2000 µg vitamine B12 dd even effectief is in het verhogen van de spiegel als een standaard parenteraal doseerschema. Bovendien zijn de effecten op klinische eindpunten vergelijkbaar.

 • Er zijn verschillende studies naar de dosis-effectrelatie uitgevoerd. Daaruit blijkt dat de minimale effectieve orale dosering 647-1032 µg/dag is.

 • Het wordt aanbevolen om patiënten met een deficiëntie 1000 µg vitamine B12 dd per os voor te schrijven, behalve bij slikproblemen, moeite met therapietrouw of bij ernstige klinische symptomen. Dan is parenterale toediening aangewezen.

artikel

In Nederland bestaat de therapie van eerste keuze bij een vitamine B12-deficiëntie uit parenterale suppletie van dit vitamine. In sommige andere landen, zoals Zweden en Canada, wordt het echter als orale toediening voorgeschreven. 70-80% van de vitamine B12-suppletietherapieën vindt daar per os plaats. Hoewel orale suppletie gemakkelijker toepasbaar lijkt dan periodieke injecties bij de huisarts, vindt dit weinig navolging in Nederland. Mogelijke redenen hiervoor zijn het niet bekend zijn met deze toedieningswijze of twijfels aan de orale absorptie van vitamine B12.1 De effectiviteit van orale suppletie van vitamine B12 bij pernicieuze anemie bleek echter al in een onderzoek uit 1968.2 Sommige auteurs beweren dan ook dat de effectiviteit van orale toediening van dit vitamine een van de best bewaarde geheimen in de geneeskunde is.3

Doel van dit overzicht is om de bewijslast van de effectiviteit van orale versus parenterale suppletie van vitamine B12 uiteen te zetten.

Vitamine B12-deficiëntie

Symptomen

Vitamine B12-deficiëntie kan leiden tot een veelheid aan verschijnselen, zoals megaloblastaire anemie, algehele zwakte, spierzwakte en neurologische stoornissen. De laatsten zijn uitingen van de gecombineerde strengziekte, een aandoening van de achter- en zijstrengen van het ruggenmerg, waarbij soms ook de perifere zenuwen, de N. opticus en de hersenen betrokken zijn, en die veroorzaakt wordt door een vitamine B12-deficiëntie. Andere verschijnselen hiervan zijn onder andere prikkelingen in, en gevoelloosheid van voeten en handen. De ernst van de anemie correspondeert vaak niet met de ernst van neurologische stoornissen.4

Naast deze klassieke symptomatologie zijn bij ouderen echter ook meer atypische neuropsychiatrische symptomen en een toegenomen vermoeidheid gedocumenteerd als uiting van een vitamine B12-deficiëntie. Waarschijnlijk heeft deze uiting een veel hogere prevalentie dan de klassieke beelden.5

Risicofactoren

Risicofactoren voor het ontstaan van een vitamine B12-deficiëntie zijn: hypo- en achloorhydrie (een tekort of ontbreken van zoutzuur in het maagsap), atrofische gastritis, maagresectie, deficiëntie van ‘intrinsic factor’ of pancreasenzymen, bacteriële overgroei van de dunne darm en parasitaire infecties zoals giardia lamblia. Ook het gebruik van metformine of langdurig gebruik van een protonpompremmer, kan een vitamine B12-deficiëntie veroorzaken. Een vitamine B12-deficiëntie kan ook, zij het zelden, ontstaan bij een voedingsdeficiëntie ten gevolge van een streng vegetarisch dieet.6,7

Definitie en prevalentie

Er worden in klinische trials veel verschillende grenzen gehanteerd met betrekking tot de definitie van een vitamine B12-deficiëntie, variërend van 140 tot 260 pmol/l. In Nederland spreekt men veelal van een deficiëntie bij een bloedwaarde onder de 150 pmol/l. Een verlaagde vitamine B12-spiegel in het bloed weerspiegelt namelijk een klinisch relevante deficiëntie van dit vitamine, bleek uit een Nederlands onderzoek bij oudere ziekenhuispatiënten.8

Uit ander onderzoek bleek echter ook dat de bloedspiegel niet altijd discriminerend is voor de ernst van de vitamine B12-deficiëntie. Bij patiënten met een vitamine B12-spiegel van 100-200 pmol/l lijkt de serumconcentratie van metylmalonzuur (MMA) een goede voorspeller te zijn voor de ernst van de vitamine B12-deficiëntie.9 Bij de omzetting van methylmalonyl-co-enzym-A naar succinyl-co-enzym-A dient vitamine B12 namelijk als cofactor. Een tekort aan dit vitamine resulteert derhalve in een stijging van de MMA-concentratie.10

Als men vitamine B12-deficiëntie definieert als een bloedwaarde van het vitamine < 150 pmol/l, dan bedraagt de prevalentie 5-10% in Nederland.11 In het framingham-onderzoek werd een vitamine B12-deficiëntie, gedefinieerd als een bloedwaarde < 258 pmol/l, vastgesteld bij 40,5% van de bevolking ouder dan 65 jaar.12

Patiënten met een vitamine B12-spiegel < 100pmol/l, of met een spiegel van 100-200pmol/l in combinatie met een MMA-spiegel van > 260 nmol/l, dienen behandeld te worden.

Literatuuronderzoek

In maart 2009 voerden wij een literatuursearch uit met behulp van Medline. De zoektermen die werden gebruikt waren: ‘Vitamin B 12’[MeSH] and ‘Administration, Oral’[MeSH]. Vervolgens werden alle gerandomiseerde klinische trials (n = 29) beoordeeld op relevantie voor de vraagstelling. Onderzoeken met gezonde proefpersonen werden geëxcludeerd. Dit artikel betreft een niet systematisch review van 6 gerandomiseerde klinische trials, waarbij 2 studies een directe vergelijking tussen orale en parenterale toediening beschrijven.

Indien van toepassing, werden de vitamine B12-spiegels omgerekend van pg/ml naar de in Nederland gangbare eenheid pmol/l, door vermenigvuldiging met 0,74.

Orale toediening versus parenterale

In een gerandomiseerde, open-label, gecontroleerde trial werden de effecten van orale toediening van vitamine B12, in de vorm van cyanocobalamine, vergeleken met die van intramusculaire toediening. In dit onderzoek werden 33 patiënten met pernicieuze anemie, atrofische gastritis, ileum-resectie en diëtaire deficiëntie geïncludeerd. Aan het begin van het onderzoek hadden alle patiënten een vitamine B12-spiegel < 119 pmol/l en een verhoogde MMA- en/of verhoogde homocysteïnespiegel. De patiënten kregen gedurende 4 maanden vitamine B12 in een dosering van 2000 μg 1 dd per os òf in een dosering van 1000 μg intramusculair, toegediend op dag 1, 3, 7, 10, 14, 21, 30, 60 en 90. Bij aanvang van de studie hadden in iedere groep 4 patiënten neurologische verschijnselen. Na 2 en 4 maanden waren de vitamine B12-spiegels in de orale groep significant hoger dan in de intramusculaire groep (tabel). De neurologische complicaties verdwenen geheel of gedeeltelijk in beide groepen. In dit onderzoek werden zowel van de orale als intramusculaire toedieningsvorm geen bijwerkingen vastgesteld.13

Figuur 1

In een tweede gerandomiseerde open-label-trial werden patiënten met megaloblastaire anemie geïncludeerd. Een deel van de patienten (15%) had tevens neuropathie, geheugenverlies (12%) of verlies van tastzin (5%). De patiënten kregen gedurende 10 dagen 1000 μg vitamine B12 dd, dat zij òf per os innamen (n=26) òf intramusculair (n=34) toegediend kregen. Dit werd vervolgens 1x per week gedurende 4 weken herhaald, gevolgd door een onderhoudsbehandeling van 1x per maand. Op dag 0, 10, 30 en 90 werd het bloedbeeld bepaald, dat wil zeggen het aantal witte bloedcellen en trombocyten, het ‘mean corpuscular volume’ (MCV) en de hemoglobineconcentratie. Op dag 0 en 90 werd tevens de vitamine B12-spiegel gemeten. Er was een stijging van de vitamine B12-spiegel (zie tabel). Ook was er een significante verbetering van de waarden van het bloedbeeld en herstelden de neurologische afwijkingen in het merendeel van de gevallen. Op alle eindpunten werd geen verschil in uitkomsten tussen beide groepen gevonden.14

Bovenstaande studies zijn relatief klein met een beperkte follow-up. Wel blijkt dat orale suppletie bij patiënten met verschillende oorzaken van vitamine B12-deficiëntie even effectief is als parenterale suppletie, zowel in het verhogen van vitamine B12-spiegels als op klinische eindpunten.15

Optimale orale dosering

Slechts 1% van de orale dosering vitamine B12 wordt opgenomen door passieve diffusie, zonder aanwezigheid van intrinsic factor. Aangezien de dagelijkse vitamine B12 behoefte ca 2,5 μg/dag is, zou een dosering van 250 μg de minimale dosis moeten zijn.16

Bij 31 oudere patiënten met een vitamine B12-spiegel van 100-150 pmol/l, zonder malabsorptie of pernicieuze anemie, werd aangetoond dat orale toediening van 50 μg cyanocobalamine per dag gedurende 1 maand een significante stijging van de vitamine B12-spiegel veroorzaakte. Deze dosering was echter niet bij alle patiënten effectief, waardoor een hogere dosering aanbevolen wordt.17

Een gerandomiseerde dosis-effectstudie bij patiënten die tenminste 1 maand in het ziekenhuis waren opgenomen en die bij ziekenhuisopname een vitamine B12-spiegel van <162 pmol/l hadden, liet zien dat een orale dosering van 5,9 μg dd voldoende was voor een stijging van de vitamine B12-spiegel met 37 pmol/l.18 De klinische relevantie van deze bevinding blijft onduidelijk.

In een gerandomiseerd, gecontroleerd, open-label onderzoek onder 42 Indiase vegetarische vrouwen, waarbij de controlegroep gekookte groene groentes of placebo kreeg, bleek dat inname van 500 μg vitamine B12 1 dd gedurende 6 weken een significante verhoging gaf van de spiegel, in tegenstelling tot de controlegroep. Tevens verdween de macrocytose, die bij aanvang van de studie bij 2 vrouwen was vastgesteld. Dit onderzoek is echter onvoldoende representatief om op basis ervan uitspraken over de dosering te doen.19

In een gerandomiseerd, dubbel-blind dosis-effectonderzoek (n=25) werd vastgesteld dat de benodigde dosering vitamine B12 om 80-90% van de maximale reductie van MMA-spiegels te bereiken, 647-1032 μg/dag bedroeg. Het betrof hier patiënten > 70 jaar met een vitamine B12-spiegel van 100-300 pmol/l en een MMA-spiegel van ≥ 260 nmol/l.20

Tenslotte bleek in een ander gerandomiseerd, dubbel-blind, placebo-gecontroleerd onderzoek, bij patiënten met een milde vitamine B12-deficiëntie (100-300 pmol/l en een MMA-spiegel ≥ 320 nmol/l) bleek inname van 1000 μg vitamine B12 dd per os geen effect te hebben op de cognitieve functie.21

Uit bovenstaande onderzoeken kan vastgesteld worden dat voor suppletie van vitamine B12 een orale dosering van 1000 μg dd, met in achtneming van de beschikbare preparaten, de optimale dosering is.

Indicaties en contra-indicaties

Uit de verschillende onderzoeken blijkt dat orale therapie ook effectief is bij patiënten met klinische symptomen, al dan niet veroorzaakt door het ontbreken van intrinsic factor. Waarschijnlijk is de onfysiologisch hoge dosering die toegepast wordt, voldoende om voor adequate opname te zorgen.

De contra-indicaties voor orale therapie lijken onvoldoende therapietrouw, problemen met orale toediening van medicatie door slikproblemen, misselijkheid of diarree te zijn.

Mogelijk is orale vitamine B12-suppletie niet toereikend bij patiënten met ernstige neurologische manifestaties. Bij deze patiënten wordt aanbevolen met parenterale therapie te starten.22 Daarnaast heeft ervaring uitgewezen dat sommige patiënten onvoldoende effect ondervinden van de orale therapie. Indien de vitamine B12-spiegel ondanks een adequate orale dosering niet herstelt, zal in deze gevallen parenterale therapie aangewezen zijn.23,24

Preparaten

Op de Nederlandse markt zijn er verschillende leveranciers die vitamine B12-preparaten produceren in een dosering <500 μg/tablet, al dan niet in combinatie met foliumzuur en/of pyridoxine. Het staat niet vast of deze combinatie effectiever is bij een vastgestelde vitamine B12-deficiëntie, al dan niet vergezeld van een verhoogde homocysteïne-spiegel.

Ook zijn er vele leveranciers die vitamine B12 in een dosering van 1000 μg/tablet produceren. Deze tabletten zijn via drogist of apotheek beschikbaar. Tenslotte is er een preparaat met 10 mg vitamine B12 per tablet. De noodzaak van een dergelijk hoge dosering is vooralsnog niet vastgesteld.

Voor sublinguale toepassing is een vitamine B12-spray beschikbaar. Er is 1 gerandomiseerd onderzoek naar deze toedieningsvorm van vitamine B12, waaruit bleek dat zij even effectief is in het verhogen van de vitamine B12-spiegel als orale inname.25 Over de effectiviteit van sublinguale spray op de symptomen van een vitamine B12-deficiëntie zijn geen gegevens gepubliceerd.

De in de VS geregistreerde intranasale toedieningsvorm van vitamine B12 is in Nederland niet beschikbaar.

Alle bovengenoemde producten worden niet vergoed in het basispakket. Een Engels onderzoek toonde aan dat de kosten van orale suppletietherapie beduidend lager zijn dan die van parenterale.26 Het feit dat in Nederland de goedkopere en eenvoudigere toedieningswijze echter niet vergoed wordt, kan voor een deel van de patiënten toch een barrière vormen. De gemiddelde prijs van 90 tabletten bedraagt circa 10-22 euro.

Kanttekening

Kanttekeningen bij ons literatuuronderzoek zijn dat mogelijk niet alle relevante studies geïncludeerd werden, omdat wij alleen Medline raadpleegden, en dat er sprake kan zijn van publicatiebias. Ook geven de studies weinig inzicht in de relatie tussen de effectiviteit van orale suppletie enerzijds en de oorzaak van de vitamine B12-deficiëntie of de ernst van de klinische symptomen anderzijds. Tenslotte zijn er geen studies met een lange follow-up.

Conclusie

Een tekort aan vitamine B12 is een veel voorkomend probleem, vooral bij oudere patiënten. Bepaling van de vitamine B12-concentratie in het serum is aangewezen bij patiënten met een (megaloblastaire) anemie, bij patiënten met neurologische schade door demyelinisatie, en bij patiënten met risicofactoren voor een vitamine B12-deficiëntie.

De effectiviteit van orale suppletie van vitamine B12 is al sinds 1968 bekend. Tot op heden heeft dit concept alleen in Zweden en Canada veel navolging gevonden. Twee kleine vergelijkende onderzoeken laten zien dat orale suppletie veilig en effectief is. Zowel de vitamine B12-spiegels als de MMA-spiegels verbeteren in gelijke mate als bij parenterale suppletie. Bovendien zijn de effecten op klinische eindpunten gelijkwaardig.

Een dagelijkse dosering van 1000 μg vitamine B12 dd per os blijkt een adequate dosis te zijn. Parenterale therapie heeft op basis van de gevonden onderzoeksresultaten alleen nog een plaats bij patiënten met ernstige klinische symptomen, met slikproblemen of patiënten die moeite hebben met therapietrouw.

Leerpunten

 • Vitamine B12-deficiëntie komt bij 5-10% van de Nederlandse bevolking voor.

 • Het kan leiden tot megaloblastaire anemie, gecombineerde strengziekte met algehele spierzwakte en neurologische stoornissen, en bij ouderen tot atypische neuropsychiatrische symptomen en toegenomen vermoeidheid.

 • Patiënten met een vitamine B12-spiegel < 100 pmol/l, of met een spiegel van 100-200 pmol/l in combinatie met een metylmalonzuur (MMA)-spiegel van > 260 nmol/l, dienen gesuppleerd te worden.

 • In Nederland geeft men deze suppletie parenteraal, maar in andere landen al jaren per os.

 • Bij patiënten met een vitamine B12-deficiëntie is orale suppletie in een dosering van 1000 µg dd gelijkwaardig aan parenterale, zowel in het verhogen van de vitamine B12-spiegel als in het bereiken van klinische eindpunten.

 • Orale suppletie van vitamine B12 is een effectieve en patiëntvriendelijke aanvulling op de behandelmogelijkheden bij vitamine B12-deficiëntie.

Literatuur
 1. Jones R. Swallow your pride. Can Fam Physician 2008; 54:978-979.

 2. Berlin H, Berlin R, Brante G. Oral treatment of pernicious anemia with high doses of vitamin B12 without intrinsic factor. Acta Med Scand. 1968;184:247-58

 3. Graham ID, Jette N, Tetroe J, Robinson N, Milne S, Mitchell SL. Oral cobalamin remains medicine’s best kept secret. Arch Gerontol Geriatr 2007; 44:49-59.

 4. Van Wijk MAM, Mel M, Muller PA, Silverentand WGJ, Pijnenborg L, Kolnaar BGM. NHG-Standaard Anemie. Huisarts Wet 2003; 46:21-29.

 5. La Rue A, Koehler KM, Wayne SJ, Chiulli SJ, Haaland KY, Garry PJ. Nutritional status and cognitive functioning in a normally aging sample: a 6-y reassessment. Am J Clin Nutr 1997; 65:20-29.

 6. Festen HP. Fysiologie en pathofysiologie van de ‘intrinsic factor’-secretie en de cobalamine(vitamine B12)-absorptie. Ned Tijdschr Geneeskd 1992; 136:1851-1856.

 7. Vrijsen BE, van der MJ. De diagnostiek van vitamine-B12-deficiëntie herzien. Ned Tijdschr Geneeskd 2006; 150:460.

 8. van Asselt DZ, Blom HJ, Zuiderent R, Wevers RA, Jakobs C, van den Broek WJ et al. Clinical significance of low cobalamin levels in older hospital patients. Neth J Med 2000; 57:41-49.

 9. Wiersinga WJ, De Rooij SE, Huijmans JG, Fischer C, Hoekstra JB. De diagnostiek van vitamine-B12-deficiëntie herzien. Ned Tijdschr Geneeskd 2005; 149:2789-2794.

 10. Savage DG, Lindenbaum J, Stabler SP, Allen RH. Sensitivity of serum methylmalonic acid and total homocysteine determinations for diagnosing cobalamin and folate deficiencies. Am J Med. 1994;96:239-46.

 11. Voedingscentrum. Zo eet Nederland. Resultaten van de Voedselconsumptiepeiling 1997-1998. Den Haag: Voedingscentrum; 1998

 12. Lindenbaum J, Rosenberg IH, Wilson PW, Stabler SP, Allen RH. Prevalence of cobalamin deficiency in the Framingham elderly population. Am J Clin Nutr 1994; 60:2-11.

 13. Kuzminski AM, Del Giacco EJ, Allen RH, Stabler SP, Lindenbaum J. Effective treatment of cobalamin deficiency with oral cobalamin. Blood 1998; 92:1191-1198.

 14. Bolaman Z, Kadikoylu G, Yukselen V, Yavasoglu I, Barutca S, Senturk T. Oral versus intramuscular cobalamin treatment in megaloblastic anemia: a single-center, prospective, randomized, open-label study. Clin Ther 2003; 25:3124-3134.

 15. Vidal-Alaball J, Butler CC, Cannings-John R, Goringe A, Hood K, McCaddon A et al. Oral vitamin B12 versus intramuscular vitamin B12 for vitamin B12 deficiency. Cochrane Database Syst Rev 2009;CD004655.

 16. Nilsson-Ehle H. Age-related changes in cobalamin (vitamin B12) handling. Implications for therapy. Drugs Aging 1998; 12:277-292.

 17. Seal EC, Metz J, Flicker L, Melny J. A randomized, double-blind, placebo-controlled study of oral vitamin B12 supplementation in older patients with subnormal or borderline serum vitamin B12 concentrations. J Am Geriatr Soc 2002; 50:146-151.

 18. Blacher J, Czernichow S, Raphael M, Roussel C, Chadefaux-Vekemans B, Morineau G et al. Very low oral doses of vitamin B-12 increase serum concentrations in elderly subjects with food-bound vitamin B-12 malabsorption. J Nutr 2007; 137:373-378.

 19. Yajnik CS, Lubree HG, Thuse NV, Ramdas LV, Deshpande SS, Deshpande VU et al. Oral vitamin B12 supplementation reduces plasma total homocysteine concentration in women in India. Asia Pac J Clin Nutr 2007; 16:103-109.

 20. Eussen SJMP, de Groot LCPG, Clarke R, MD et al. Oral Cyanocobalamin supplementation in older people with vitamin B12 deficiency, a dose-finding trial. Arch Int Med, 2005; 165:1167-72.

 21. Eussen SJ, de Groot LC, Joosten LW, Bloo RJ, Clarke R, Ueland PM et al. Effect of oral vitamin B-12 with or without folic acid on cognitive function in older people with mild vitamin B-12 deficiency: a randomized, placebo-controlled trial. Am J Clin Nutr 2006; 84:361-370.

 22. Lane LA, Rojas-Fernandez C. Treatment of vitamin b(12)-deficiency anemia: oral versus parenteral therapy. Ann Pharmacother 2002; 36:1268-1272.

 23. Norberg B. Turn of tide for oral vitamin B12 treatment. J Intern Med 1999; 246:237-238.

 24. Solomon LR. Oral pharmacologic doses of cobalamin may not be as effective as parenteral cobalamin therapy in reversing hyperhomocystinemia and methylmalonic acidemia in apparently normal subjects. Clin Lab Haematol 2006; 28:275-278.

 25. Sharabi A, Cohen E, Sulkes J, Garty M. Replacement therapy for vitamin B12 deficiency: comparison between the sublingual and oral route. Br J Clin Pharmacol 2003; 56:635-638.

 26. Vidal-Alaball J, Butler CC, Potter CC. Comparing costs of intramuscular and oral vitamin B12 administration in primary care: a cost-minimization analysis. Eur J Gen Pract 2006; 12:169-173.

Auteursinformatie

Antonius Ziekenhuis, Sneek.

Afd. Interne Geneeskunde: dr. G.J. Veldhuis, internist-hematoloog.

Contact drs. M. Duyvendak (m.duyvendak@antonius-sneek.nl)

Verantwoording

M. de Vries beoordeelde het manuscript
Aanvaard op 25 augustus 2009
Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

De auteurs van dit artikel gaan bij de bespreking van de risicofactoren van vitamine B12-deficiëntie geheel voorbij aan het feit dat dit vitamine specifiek in het ileum wordt opgenomen (Up-to date: The IF-Cbl complex binds to a specific ileal receptor, cubilin, from which it is absorbed in an energy requiring process that is still incompletely understood). Patiënten met ileumziekten, dan wel resecties van het ileum hebben daardoor vaak een gestoorde B12 opname en een hoog risico op deficiënties (zie onder andere recent artikel in: Inflamm Bowel Dis. 2008;14:217-23). Patiënten met de ziekte van Crohn (ileitis terminalis..!) hebben een grote kans op het ontwikkelen van een vitamine B12 tekort, omdat hun ileum door de ziekte niet goed functioneert en/of omdat ze een ileum (ileocoecaall) resectie hebben ondergaan. De vraag is of deze patiënten uitkomen met oraal toegediend vitamine B12 als het ileum deze vitamine B12 nauwelijks kan opnemen of de receptoren grotendeels door een resectie zijn verdwenen. In de klinische praktijk wordt aan deze patiënten op dit moment daarom vooral intramusculair vitamine B12 toegediend indien er sprake is van een (dreigend) tekort aan dit vitamine.
Ik zou graag zien dat de auteurs op dit aspect van vitamine B12-deficiëntie alsnog commentaar leveren.

F.M.Nagengast, MDL-arts UMCN St Radboud

Collega Nagengast benadrukt de rol van het actieve (energieconsumerende) opnameproces, terwijl geconcludeerd mag worden dat er ook sprake is van een passief proces door diffussie. Deze passieve opname van vitamine B12 treedt op in de gehele darm. De passieve opname wordt geschat op 1%, waardoor bij een dosering van 1000 mcg voldoende opgenomen wordt voor suppletie. Het feit dat patiënten met een pernicieuze anemie (die dus geen IF hebben) baat hebben bij orale behandeling bewijst dat het IF en het terminale ileum kennelijk niet nodig zijn voor opname van vitamine B12. In de studie van Kusminski is ook 1 patiënt geïncludeerd die een ileumresectie heeft ondergaan. De vitamine B12-spiegels van deze patiënt stijgen significant, waarbij ook de MMA-spiegels significant dalen. Deze spiegel-stijging resp. -daling waren tevens klinisch relevant. De bereikte spiegels lagen binnen het therapeutisch venster.

M. Duyvendak, Ziekenhuisapotheker, Antonius Ziekenhuis Sneek

In onze huisartsenpraktijk komen tientallen mensen enkele keren per jaar voor een intramusculaire injectie hydrocobalamine. Na lezing van uw artikel dacht ik: dat kan anders! Na overleg met de plaatselijke apotheker blijken de orale tabletten vitamine B12 niet vergoed te worden door de zorgverzekeraars in tegenstelling tot de intramusculaire injecties. De te betalen bijdrage van gebruikers zou ongeveer 19 euro per maand zijn. Helaas stond hierover niets in uw artikel. Mijn eerste poging tot een switch bij een patient stuitte direct op dit financiële probleem.

M.C. Corsten, huisarts

In ons artikel maken we wel melding over het feit dat oraal vitamine B12 niet wordt vergoed; daarnaast is er ook een indicatie van de kosten gegeven. We delen overigens met u de verontwaardiging over deze situatie. Michiel Duyvendak en Gerrit Jan Veldhuis

M.A.
Verheul-Koot

Wordt het niet eens tijd dat de vergoeding van vitaminepreparaten wordt herzien? De vergoeding van vitaminepreparaten is al jaren ongewijzigd terwijl de kennis over vitaminepreparaten toeneemt. Zo zijn de laatste jaren steeds meer gegevens beschikbaar gekomen over het nut van vitamines in de behandeling van ziekten, de bestrijding van bijwerkingen van medicatie en zelfs in de preventie van chronische ziekten. Mijns inziens zouden zowel parenterale als orale vitaminepreparaten die worden voorgeschreven door arts of diëtist voor vergoeding in aanmerking moeten komen.

Manon Verheul-Koot, diëtist en auteur van het e-book Alles over Vitamine B12 (www.voedingonline.nl)