Valse hoop op therapie

Valse hoop op therapie
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:C5

Patiënten met ziekten als multiple sclerose en parkinson lopen het risico misleid en uitgebuit te worden door bedrijven die dure stamceltherapieën ter beschikking stellen. Een onderzoek onder 19 bedrijven die dergelijke therapieën via internet aanbieden, laat zien dat de meeste een veel te optimistische en misleidende voorstelling geven van de mogelijkheden. Vaak is voor het gesuggereerde profijt geen enkel bewijs. De bevindingen, gepubliceerd in het tijdschrift Cell Stem Cell (2008;3:591-4), waren voor de International Society for Stem Cell Research (ISSCR) reden om richtlijnen te maken voor het effectief omzetten van basisstamcelonderzoek in veilige therapieën. Men wil zo de groeiende stroom patiënten stoppen die naar ontwikkelingslanden reizen voor kostbare onbewezen en potentieel gevaarlijke stamcelbehandelingen.

Hoewel geen ontwikkelingsland, kende Nederland ook dergelijke dubieuze praktijken. Maar sinds de invoering van de regelgeving dat stamceltherapie een vergunning vereist, worden stamceltherapieën op de Nederlandse websites niet meer gepropageerd.

De richtlijnen van de ISSCR gaan vergezeld van een handboek voor patiënten. Daarin wordt onder meer uitgelegd welke stamceltherapieën beschikbaar zijn en wordt aangegeven dat ze overwegend in onderzoeksverband plaatsvinden.

Reacties