Suppletie vitamine D beschermt niet duidelijk tegen astma-exacerbaties

Suppletie vitamine D beschermt niet duidelijk tegen astma-exacerbaties
Esther van Osselen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:C2179

Toevoegen van vitamine D aan behandeling met inhalatiecorticosteroïden leidt niet tot een duidelijke verbetering bij patiënten met persisterend astma en een aangetoonde vitamine D-deficiëntie. Dat blijkt uit een RCT onder 408 astmapatiënten in de VS (JAMA. 2014; epub 18 mei).

Deelnemers aan de VIDA-trial hadden een vitamine D-spiegel lager dan 30 ng/ml en werden gerandomiseerd tussen hoge doseringen vitamine D gedurende 28 weken of placebo. Alle deelnemers kregen tevens ciclesonide-pufjes, die bij goede respons na 12 weken werden afgebouwd. Naast deze inhalatiecorticosteroïden kreeg men zo nodig kortwerkende bètamimetica. Mario Castro (Washington University School of Medicine) en collega’s keken in welke groep de behandeling het eerst faalde – door een exacerbatie of de noodzaak de steroïddosering te verhogen. Secundaire uitkomstmaten waren onder meer het aantal exacerbaties en de dosering ciclesonide. De follow-upduur was ruim 6 maanden.

De primaire uitkomstmaat trad even vaak op in de vitamine D- als in de controlegroep: bij respectievelijk 28 en 29% faalde de behandeling met ciclesonide ten minste eenmalig (hazardratio (HR): 0,9; 95%-BI: 0,6-1,3). Ook het totale aantal exacerbaties verschilde net niet significant: 0,26 per persoonsjaar in de vitamine D-groep, vergeleken met 0,40 in de placebogroep (HR: 0,63; 95%-BI: 0,39-1,01). Gebruikers van vitamine D konden wel af met iets lagere doseringen ciclesonide.

Mario Castro et al. concluderen onomwonden dat de onderzoeksresultaten suppletie van vitamine D bij patiënten met symptomatisch astma niet ondersteunen. Wel geven ze aan dat hun studie was opgezet om matig sterke effecten vast te stellen – het bestaan van een gering effect is niet uitgesloten. Bovendien bereikten niet alle patiënten in de interventiegroep een adequate vitamine D-status. Als de ruim 20% non-responders werden uitgesloten, traden wel significante verschillen op.

Gerelateerde artikelen

Reacties