Selectie van patiënten voor een niertransplantatie; hoe met schaarste in de medische praktijk wordt omgegaan

Onderzoek
I. Varekamp
L.J. Krol
F.J.M. Meiland
J.H. Onland
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1996;140:556-60
Abstract

Samenvatting

Doel

Onderzoeken welke criteria worden gehanteerd bij de selectie van patiënten voor niertransplantatie en hoe de praktijk zich verhoudt tot medisch-ethische en gezondheidsrechtelijke richtlijnen omtrent selectie.

Plaats

Twee niertransplantatieafdelingen en 9 dialysecentra.

Opzet

Descriptief.

Methode

Door observatie en open interviews met 33 artsen en andere bij dialyse en transplantatie beroepsmatig betrokkenen werden gegevens verzameld. Data-analyse werd verricht met behulp van een computerprogramma voor kwalitatieve dataverwerking.

Resultaten

Formeel vond bij verwijzing en indicatiestelling geen selectie plaats als gevolg van schaarste aan donororganen. Volgens sommige betrokkenen werden echter door de schaarste toch minder patiënten aangemeld. Dit gold met name patiënten bij wie de baten van transplantatie in termen van levensverwachting of verhoging van de kwaliteit van leven gering werden geacht.

Conclusie

Op beperkte schaal was er sprake van verhulde selectie, in die zin dat schaarste impliciet of onbewust meespeelde bij de beslissing patiënten al dan niet tot de wachtlijst voor niertransplantatie toe te laten. Verhulde selectie werd mogelijk in de hand gewerkt door de nadruk op ‘medische selectiecriteria’ in het maatschappelijk debat en door het ontbreken van consensus over aanvaardbare selectiecriteria bij de toelating tot de wachtlijst.

Auteursinformatie

Universiteit van Amsterdam, Academisch Medisch Centrum, Postbus 22.700, 1100 DE Amsterdam.

Vakgroep Medische Psychologie: mw.drs.I.Varekamp, socioloog; prof.dr.L.J.Krol, kinderarts.

Vakgroep Sociale Geneeskunde: drs.F.J.M.Meiland, psycholoog; drs.J.H.Onland, socioloog.

Contact mw.drs.I.Varekamp

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties