SamenOud, geïntegreerde ouderenzorg in de eerste lijn*

Onderzoek
Ronald J. Uittenbroek
H.P.H. (Berry) Kremer
Sophie L.W. Spoorenberg
S.A. (Menno) Reijneveld
Klaske Wynia
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161:D1141
Abstract

Samenvatting

Doel

De effecten onderzoeken van SamenOud, een nieuw eerstelijnszorgmodel voor zelfstandig wonende 75-plussers, op de ervaren kwaliteit van de zorg.

Opzet

Gerandomiseerde, gecontroleerde trial in 15 huisartspraktijken in Oost-Groningen.

Methode

In de periode januari 2012-maart 2013 werden 1456 huisartspatiënten van 75 jaar en ouder op basis van zelfrapportage ingedeeld in 3 risicoprofielen: ‘robuust’, ‘kwetsbaar’ en ‘complexe zorgbehoeften’, en vervolgens gerandomiseerd naar de interventiegroep of de controlegroep. De interventie (‘SamenOud’) bestond uit zorg en begeleiding door een ouderenzorgteam. Dit team stond onder leiding van de huisarts en bestond verder uit een specialist ouderengeneeskunde, een wijkverpleegkundige en een ouderenadviseur. De intensiteit en de duur van de zorg en begeleiding werden afgestemd op het risicoprofiel. De primaire uitkomstmaat was de door de ouderen ervaren kwaliteit van zorg, de secundaire uitkomstmaat was de mate van implementatie van geïntegreerde zorg zoals gerapporteerd door de leden van het ouderenzorgteam.

Resultaten

In de interventiegroep was de ervaren kwaliteit van zorg na 12 maanden iets hoger dan in de controlegroep, maar de effectgrootte was erg klein. Het verschil was significant bij ouderen met de risicoprofielen ‘kwetsbaar’ en ‘complexe zorgbehoeften’; robuuste ouderen ervoeren geen significant verschil. De zorgverleners rapporteerden een gestegen implementatie van de geïntegreerde zorg (effectgrootte: 0,71, dat wil zeggen: gemiddeld).

Conclusie

SamenOud gaf een, zij het nog bescheiden, verbetering van de ervaren kwaliteit van de zorg, vooral bij ouderen met complexe zorgbehoeften voor wie casemanagement werd geregeld. De implementatie van geïntegreerde zorg verbeterde sterk, maar er is ruimte voor verdere verbetering. Vervolgonderzoek naar effecten van SamenOud op gezondheid, zorggebruik en zorgkosten is gewenst.

Auteursinformatie

* Dit onderzoek werd eerder gepubliceerd in Journal of General Internal Medicine (2017;32:516-23) met als titel ‘Integrated care for older adults leads to better quality of care: results of a randomized controlled trial of Embrace’. Afgedrukt met toestemming.

Universitair Medisch Centrum Groningen, Groningen.

Afd. Gezondheidswetenschappen: drs. R.J. Uittenbroek, gezondheidswetenschapper; drs. S.L.W. Spoorenberg, gezondheidswetenschapper; prof.dr. S.A. Reijneveld, sociaal geneeskundige-epidemioloog; dr. K. Wynia, gezondheidswetenschapper (tevens afd. Neurologie).

Afd. Neurologie: prof.dr. H.P.H. Kremer, neuroloog.

Contact drs. R.J. Uittenbroek (r.j.uittenbroek@umcg.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Ronald J. Uittenbroek ICMJE-formulier
H.P.H. (Berry) Kremer ICMJE-formulier
Sophie L.W. Spoorenberg ICMJE-formulier
S.A. (Menno) Reijneveld ICMJE-formulier
Klaske Wynia ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties