Mededeelingen uit de jongste litteratuur betreffende de vragen: of het vleesch en de melk van parelzieke koeijen voor den mensch al of niet schadelijk is?

Onderzoek
Ali Cohen, L.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1880;24:42-18