Luchtverontreiniging: een determinant voor COVID-19?

Opinie
Johannes C.C.M. in ’t Veen
Jasper H. Kappen
Onno C.P. van Schayck
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D5153
Abstract
Download PDF

Er zijn allerlei factoren die een ongunstige invloed hebben op het beloop van COVID-19. Sociaal-economische factoren spelen een rol, maar ook overgewicht en het roken van sigaretten. Mogelijk draagt ook luchtverontreiniging bij aan een ernstiger beloop van COVID-19. Wat zijn redenen om te veronderstellen dat daar een verband tussen is?

artikel

De COVID-19-pandemie door het severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) heeft een enorme impact op de maatschappij, maar het virus kon ook zo toeslaan door de wijze waarop wij leven. Het virus sprong over van dier op mens in China, waar veel mensen dicht op elkaar leven met weinig aandacht voor dierenwelzijn en hygiëne. Het virus ging vervolgens letterlijk ‘viral’ door onze ongebreidelde mobiliteit. Tegelijkertijd kwamen er steeds meer aanwijzingen dat ons leefpatroon ook bijdraagt aan de slagkracht van het virus. Sociaal-economische factoren spelen een rol, evenals overgewicht en het roken van sigaretten. Daarnaast vraagt een mogelijke relatie tussen luchtverontreiniging en een ernstiger beloop van COVID-19 onze aandacht.1

Gezondheidsschade door luchtverontreiniging

De effecten van een infectie met SARS-CoV-2 op een individu zijn direct aanwijsbaar, maar de gezondheidsschade door luchtverontreiniging is veel moeilijker in kaart te brengen. Inmiddels staat vast dat een slechtere luchtkwaliteit onder andere leidt tot meer luchtwegklachten en meer hart- en vaatziekte. Zo is er bij 10% van de mensen met longkanker een relatie met luchtverontreiniging.2 Bij meer dan 20% van de kinderen met astma in Nederland is er een direct verband met blootstelling aan uitlaatgassen van dieselmotoren, met name stikstofdioxide (NO2). Ook het verband met hart- en vaatziekten is aangetoond. Een recente grote studie gaat nog een stap verder en suggereert dat de wereldwijde gezondheidsschade door luchtverontreiniging groter is dan die door roken.2

Speelt luchtverontreiniging een rol bij COVID-19?

Al vroeg in het COVID-19-tijdperk werd gesuggereerd dat luchtverontreiniging mogelijk een rol speelt bij de ernst van het ziektebeloop en de verspreiding van het virus. Zo wordt niet alleen de regio Wuhan, maar ook aangedane gebieden in Iran gekenmerkt door een zeer slechte luchtkwaliteit. Een recente publicatie legt dezelfde relatie voor Noord-Italië.3 Deze observaties zijn vergelijkbaar en komen overeen met Chinese gegevens die werden verkregen bij de eerdere SARS-uitbraak in 2003. Daaruit bleek dat de sterfte aan SARS sterk gecorreleerd was aan de Air Pollution Index, een maat voor luchtverontreiniging.4

Onlangs lieten onderzoekers van Harvard zien dat een minimale verhoging van de concentratie fijnstof – ‘fine particulate matter’ (PM2.5), deeltjes kleiner dan 2,5 µm – in lucht in de jaren voorafgaand aan de pandemie, nu mogelijk leidt tot 15% meer sterfgevallen door COVID-19.1 Zij hadden daarbij gecorrigeerd voor verschillende confounders, zoals het aantal ziekenhuisbedden, sociaal-economische status, rookstatus en overgewicht. Mede vanwege deze gegevens zal het RIVM via het MCC Collaborative Research Network aansluiten bij een groot internationaal vervolgonderzoek.

Vanuit Nederlands perspectief behoort Oost-Brabant tot de gebieden met de hoogste uitstoot van fijnstof in ons land. Dit is tevens een gebied dat zwaar is getroffen door COVID-19 (figuur). Onderzoek suggereert dat een toename van 20% in de fijnstofconcentratie gepaard gaat met bijna een verdubbeling van het aantal patiënten met COVID-19.5

Figuur
Luchtverontreiniging en aantal ziekenhuisopnames wegens COVID-19
Figuur | Luchtverontreiniging en aantal ziekenhuisopnames wegens COVID-19
(a) Fijnstofconcentratie in Nederland in 2017. Alleen de concentratie van deeltjes kleiner dan 2,5 μm (PM2,5) is weergegeven. (Bron: Atlas Leefomgeving. Fijnstof.) (b) Het aantal opnames van patiënten met COVID-19 per 100.000 inwoners per gemeente, tot en met 25 mei 2020. (Bron: RIVM, Bilthoven.)

Welk mechanisme zit hier achter?

Het mechanisme waardoor luchtverontreiniging de gastheer ontvankelijker zou kunnen maken voor SARS-CoV-2 is vooralsnog speculatief. Luchtverontreiniging veroorzaakt een ciliaire disfunctie met een veranderde samenstelling van surfactant en een toegenomen permeabiliteit van het luchtwegepitheel.6 Bovendien resulteert luchtverontreiniging in een verminderde fagocytaire functie van macrofagen en een afname in de T-celrespons.6 Mogelijk kan luchtverontreiniging in de vorm van langduriger rondzwevende aerosols fungeren als virusdrager en zo een rol spelen bij de virusoverdracht. In Bergamo (Noord-Italië) werden viruspartikels gevonden op fijnstofdeeltjes in de vrije buitenlucht.7 Het is nog onduidelijk wat het effect is op de virulentie.

De angiotensine-converterend-enzym(ACE)-receptor in de luchtwegen wordt gezien als cruciaal voor de virusactiviteit bij COVID-19. Bij cardiale comorbiditeit, adipositas en roken, die alle gepaard gaan met een verhoogde ACE-receptorexpressie, is het beloop van COVID-19 heftiger.8 Omgekeerd hebben astmapatiënten die worden behandeld met inhalatiecorticosteroïden een bewezen verlaagd aantal ACE-receptoren, wat mogelijk verklaart waarom zij geen risicogroep voor COVID-19 vormen.9 Fijnstof geeft net als sigarettenrook een opregulatie van de ACE-receptor.10 Mogelijk speelt de ACE-receptor dus ook een rol in een verband tussen luchtverontreiniging en de ernst van COVID-19.

Conclusie

Een relevant deel van de hier genoemde epidemiologische studies is nog niet officieel gepubliceerd. Bovendien gaat het hier om associaties tussen de ernst van de pandemie en luchtverontreiniging die geen bewijs vormen voor een causaal verband. Dat laat onverlet dat de aanwijzingen zodanig zijn dat verder onderzoek noodzakelijk is en recht doet aan het maatschappelijke belang van dit onderwerp. Daarbij is dan ook de vraag welk type luchtverontreiniging bepalend is: fijnstof of ultrafijnstof, ozon, stikstofdioxide of ammoniak?

Als luchtvervuiling inderdaad een determinant is voor Covid-19, dan heeft dat maatschappelijke consequenties voor het tijdperk na deze pandemie. Afspraken tussen de regering, andere overheden en het bedrijfsleven over de aanpak van de luchtkwaliteit, gevat in het Schone Lucht Akkoord, moeten in dat geval verder aangescherpt worden.

Literatuur
  1. Wu X, Nethery RC, Sabath BM, Braun D, Dominici F. Exposure to air pollution and COVID-19 mortality in the United States. https://projects.iq.harvard.edu/covid-pm, geraadpleegd op 25 mei 2020.

  2. Lelieveld J, Pozzer A, Pöschl U, Fnais M, Haines A, Münzel T. Loss of life expectancy from air pollution compared to other risk factors: a worldwide perspective. Cardiovasc Res. 3 maart 2020 (epub). doi:10.1093/cvr/cvaa025. Medline

  3. Conticini E, Frediani B, Caro D. Can atmospheric pollution be considered a co-factor in extremely high level of SARS-CoV-2 lethality in Northern Italy? Environ Pollut. 2020;261:114465. doi:10.1016/j.envpol.2020.114465. Medline

  4. Cui Y, Zhang ZF, Froines J, et al. Air pollution and case fatality of SARS in the People’s Republic of China: an ecologic study. Environ Health. 2003;2:15. doi:10.1186/1476-069X-2-15. Medline

  5. Andrée BPJ. Incidence of COVID-19 and connections with air pollution exposure. Evidence from the Netherlands. Policy Research Working Paper 9221. Washington DC: World Bank Group; 2020.

  6. Ciencewicki J, Jaspers I. Air pollution and respiratory viral infection. Inhal Toxicol. 2007;19:1135-46. doi:10.1080/08958370701665434. Medline

  7. Setti L, Passarini F, De Gennaro G, Baribieri P, Perrone MG, Borelli M, et al. SARS-Cov-2 RNA found on particulate matter of Bergamo in Northern Italy: first preliminary evidence. MedRxiv. 2020.04.15.20065995. doi:10.1101/2020.04.15.20065995

  8. Brake SJ, Barnsley K, Lu W, McAlinden KD, Eapen MS, Sohal SS. Smoking upregulates angiotensin-converting enzyme-2 receptor: a potential adhesion site for novel coronavirus SARS-CoV-2 (Covid-19). J Clin Med. 2020;9:841. doi:10.3390/jcm9030841. Medline

  9. Peters MC, Sajuthi S, Deford P, et al; National Heart, Lung, and Blood Institute Severe Asthma Research Program-3 Investigators. COVID-19 related genes in sputum cells in asthma: relationship to demographic features and corticosteroids. Am J Respir Crit Care Med. 29 april 2020 (epub). doi:10.1164/rccm.202003-0821OC. Medline

  10. Aztatzi-Aguilar OG, Uribe-Ramírez M, Arias-Montaño JA, Barbier O, De Vizcaya-Ruiz A. Acute and subchronic exposure to air particulate matter induces expression of angiotensin and bradykinin-related genes in the lungs and heart: Angiotensin-II type-I receptor as a molecular target of particulate matter exposure. Part Fibre Toxicol. 2015;12:17. doi:10.1186/s12989-015-0094-4. Medline

Auteursinformatie

Franciscus Gasthuis & Vlietland, afd. Longziekten en STZ expertisecentrum Astma, COPD en Respiratoire Allergie, Rotterdam: dr. J.C.C.M. in ’t Veen en dr.ir. J.H. Kappen, longartsen. Universiteit Maastricht, vakgroep Huisartsgeneeskunde, Care and Public Health Research Institute (CAPHRI), Maastricht: prof.dr. O.C.P. van Schayck, epidemioloog.

Contact J. in ’t Veen (h.intveen@franciscus.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Covid-19
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

Jan
J. van der Meulen

Wanneer de auteurs schrijven: "De angiotensine-converterend-enzym(ACE)-receptor in de luchtwegen wordt gezien als cruciaal voor de virusactiviteit bij COVID-19. Bij cardiale comorbiditeit, adipositas en roken, die alle gepaard gaan met een verhoogde ACE-receptorexpressie, is het beloop van COVID-19 heftiger.", dan is dat op twee punten onvolledig geformuleerd. Ten eerste, er zijn 2 ACE receptoren. Het is niet de ACE receptor, ACE zet angiotensine 1 om in angiotensine 2, dat vasoconstrictie geeft. Het betreft de ACE2 receptor en ACE2 zet angiotensine 2 om in angiotensine 1-7, dat vasodilatatie geeft (1).

Eveneens onvolledig is de opsomming van de omstandigheden die een verhoogde ACE2-receptor expressie veroorzaken. Vitamine D deficiëntie veroorzaakt het ook en adipositas gaat vaak gepaard met een vitamine D deficiëntie. Dus mogelijk is niet de adipositas maar de vitamine D deficiëntie de oorzaak van een heftiger beloop. Vandaar ons advies aan adipeuze mensen om tijdens de COVID pandemie vitamine D suppletie te nemen. Iets wat overigens om geheel andere redenen al sinds 2012 door de Gezondheidsraad wordt geadviseerd.

Referentie

1. Ilie PC, Stefanescu S, Smith L. The role of vitamin D in the prevention of coronavirus disease 2019 infection and mortality. Aging Clin Exp Res 2020; 32, 1195–1198.

Jan van der Meulen, basis-arts

Hans
in 't Veen

Als antwoord op door debeteredokter…

Dank voor uw nuancering. Inderdaad is het zo dat er 2 ACE receptoren zijn. Vanwege het speculatieve karakter en ruimte beperking in het artikel zijn wij ten aanzien van de mogelijke onderliggende interactieve mechanismen tussen luchtverontreinging en Covid-19 bondig geweest. Hetzelfde geldt voor de mogelijke relatie tussen een vitamine D tekort, adipositas en het heftiger beloop van een Covid-19. Deze relatie maakt een meer gecontroleerde studie naar profylactische Vitamine D substitutie en Covid-19 interessant.

namens de auteurs,

Hans in 't Veen, longarts