Kleurrijke verschillen

Opinie
Peter W. de Leeuw
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:B802

artikel

Een wereld waarin er tussen mensen geen verschillen (meer) zouden bestaan, zou waarschijnlijk snel onleefbaar worden. Het is juist de inter-individuele variabiliteit die kleur geeft aan het leven en die ervoor zorgt dat wij altijd wel mensen tegenkomen die ons met andere gedachten en gedragingen, op wat voor manier dan ook, kunnen beïnvloeden. Eén van de meer filosofische problemen die samenhangen met variabiliteit is wat je nu als ‘normaal’ zou moeten beschouwen. Voor zover het meetbare kenmerken betreft die in maat en getal zijn uit te drukken, vinden we gewoonlijk alles wat zich met een bepaalde bandbreedte rond het gemiddelde ophoudt normaal. De impliciete, maar niet geheel terechte, conclusie is dan dat de waarden aan de extremen van een gaussverdeling niet normaal zijn. Zeker in het geval van de bloeddruk of het cholesterol heeft dit geleid tot het stellen van, overigens door de tijd gekleurde, grenzen waarboven wij behandeling moeten overwegen.

De variabiliteit kan echter ook afhankelijk zijn van leeftijd, geslacht en etnische achtergrond. Zo komen wij in dit nummer van het Tijdschrift een voorbeeld tegen van een etnisch verschil dat van invloed zou kunnen zijn op ons medisch handelen. Marcel Levi bespreekt namelijk in een referaat (A4478; bl. 531) een onderzoek naar HbA1c-waarden bij mensen met een donkere huidskleur. De hogere waarden die nogal eens in deze groep worden gevonden zijn vaak toegeschreven aan een genetisch bepaalde variatie die voor die groep als normaal beschouwd zou kunnen worden. Het onderzoek laat volgens Levi echter zien dat deze verhogingen toch een reflectie zijn van een hogere glucoseconcentratie in het bloed, alhoewel de betekenis hiervan nog niet helemaal duidelijk is.

Charlotte van Noord en Arie Berghout leveren eveneens commentaar op de betreffende studie (A4404; bl. 500). Zij laten bovendien zien dat er veel meer verschillen bestaan tussen blanke en gekleurde mensen in uitkomsten van laboratoriumbepalingen, reactie op geneesmiddelen en complicaties van ziekten. In een samenleving die steeds kleurrijker wordt, is het goed dat de dokter zich dit terdege realiseert. Diagnostiek en therapie moeten steeds meer maatwerk worden en de dokter die dit goed in de vingers heeft (onder andere omdat hij of zij het NTvG goed leest) zal voor een patiënt zeker de beste dokter zijn (A4687; bl. 502).

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

Rob
Rodrigues Pereira

Met veel belangstelling las ik het referaat van Marcel Levi en het commentaar van Charlotte van Noort en Arie Berghout in het NTvG van 24 maart 2012. Ik ben van mening dat het concept " donkere huidskleur" of "negroïde patiënt" niet meer van deze tijd is als het gaat om raciale/ etnische verschillen bij variatie in normale waarden bij de laboratoriumdiagnostiek. De vraag is ook of wij de cijfers uit buitenlandse literatuur zonder meer kunnen extrapoleren naar onze eigen patiëntenpopulatie. Zoals bekend wordt het meeste Anglo-Amerikaanse onderzoek gedaan bij "witte middle class mannen", dit is zeker niet hetzelfde als "bruine vrouwen". Dit geld bij behandelingen evenzeer voor farmacogenetica, waar ook duidelijk verschillen aantoonbaar zijn in effect van medicatie bij verschillende bevolkingsgroepen. Dit heeft vanzelfsprekend invloed op optimale diagnostiek en behandeling.
Het is mij na het lezen van beide stukken nog niet duidelijk hoe wij moeten omgaan met de veelheid van “soorten allochtonen" in ons land, laat staan met het grote aantal verschillende volkeren op de wereld. Zo kom ik regelmatig genetisch heterogene kinderen tegen. Hoe schat ik bijvoorbeeld de normale waarde in van het kind van een Egyptenaar met Somalische wortels en een Creoolse met een Chinese grootmoeder? Of hoe om te gaan met een Turkse vader met een Tataarse achtergrond? Ook ken ik gemengd hindostaanse kinderen (met een verhoogd risico op diabetes en nierproblemen bij een veel lagere BMI) aan wie ik een realistisch advies moet geven. Is het risico hier etniciteit gedeeld door twee?
Zo is er een eindeloze reeks combinaties te maken in onze eigen multi-etnische samenleving. Voorlopig zullen wij meer moeten werken met individualised medicine om de patiënt optimaal te behandelen.
Rob Pereira, kinderarts Maasstadziekenhuis Rotterdam.