Hydrocortison voorkomt pneumonie na trauma

Onderzoek
Yuri Pikoulin
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A5580
Download PDF

Waarom dit onderzoek?

Een pneumonie is een veelvoorkomende complicatie na een multitrauma. Het leidt tot verlengde beademingsduur, langere opname op de afdeling Intensive Care en het geeft een hogere kans op overlijden.

Onderzoeksvraag

Kan de behandeling met een hydrocortison-stressschema de incidentie van pneumonie bij geïntubeerde multitraumapatiënten verlagen?1

Hoe werd dit onderzocht?

Geïntubeerde multitraumapatiënten met een ‘Injury severity score’(ISS)-score van 16 of hoger werden in een multicentrisch, dubbelblind, placebogecontroleerd onderzoek gerandomiseerd naar behandeling met continue infusie van hydrocortison volgens een stressschema gedurende 7 dagen of naar behandeling met een placebo. Hydrocortisonsuppletie werd gestaakt indien de initiële cortisolspiegel niet-afwijkend was. Het ontwikkelen van pneumonie in de eerste 28 dagen was de primaire uitkomstmaat.

Belangrijkste resultaten

In totaal werden 73 patiënten gerandomiseerd naar hydrocortisonsuppletie en 76 patiënten kregen placebo. In een ‘intention-to-treat’-analyse bleek pneumonie voor te komen bij 26 patiënten in de suppletiegroep versus 39 patiënten in de placebogroep (p = 0,007). Ook een subanalyse van de patiënten met cortisoldeficiëntie liet zien dat in de hydrocortisongesuppleerde groep significant minder pneumonieën gediagnosticeerd werden dan in de placebogroep (20 versus 31; p = 0,01). Het aantal dagen dat de patiënt beademd werd, de duur van de ic-opname en de incidentie van hyponatriëmie was significant lager in de groep met suppletie. Het aantal overleden patiënten was niet significant verschillend tussen de onderzochte groepen (p = 0,44).

Figuur 1

Consequenties voor de praktijk

Dit onderzoek toont aan dat suppletie van hydrocortison bij geïntubeerde multitraumapatiënten met bewezen cortisoldeficiëntie tot significant minder pneumonieën, kortere opnameduur en vermindering van het aantal beademingsdagen leidt. Het bepalen van de cortisolspiegel, en indien nodig suppletie, dient in de praktijk overwogen te worden.

Literatuur
  1. Roquilly A, Joachim Mahe P, Seguin P et al. Hydrocortisone Therapy for Patients With Multiple Trauma (HYPOLYTE) Study. JAMA. 2011;305;1201-9. link

Auteursinformatie

Contact (y.pikoulin@gmail.com)

Gerelateerde artikelen

Reacties