Methodologie van onderzoek 1

Het ‘stepped wedge’-design

Klinische praktijk
Olaf M. Dekkers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A4069
Abstract

Samenvatting

  • Standaard trials lenen zich niet voor alle therapeutische vraagstukken. Het ‘stepped wedge’- clusterdesign is een speciale vorm van gerandomiseerd onderzoek waarbij een interventie op groepsniveau getrapt wordt ingevoerd. Het design kan worden gebruikt wanneer randomiseren op individueel niveau niet goed mogelijk is en wanneer het om ethische, logistieke of financiële redenen wenselijk is dat de interventie getrapt wordt ingevoerd.

  • In dit design wordt een controleperiode gebruikt: de tijd voordat de experimentele interventie in een cluster is ingevoerd.

  • Belangrijk is dat bij de statistische analyse altijd rekening moet worden gehouden met het gegeven dat deelnemers binnen een cluster veel overeenkomsten kunnen vertonen.

  • Een zorgvuldige afweging van de ethische aspecten van het stepped-wedgedesign is van belang, vooral wanneer informed consent niet op individueel niveau kan worden verkregen.

Auteursinformatie

Leids Universitair Medisch Centrum, afd. Klinische epidemiologie, Leiden.

Contact Dr. O.M Dekkers, internist-endocrinoloog en klinisch epidemioloog (tevens: afd. Endocrinologie en Metabole ziekten) (o.m.dekkers@lumc.nl)

Verantwoording

Prof.dr. Jan P. Vandenbroucke leverde commentaar op een eerdere versie van dit artikel.
Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 7 november 2011

Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Methodologie van onderzoek

Ook interessant

Reacties