Gestructureerde samenvattingen

Opinie
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1990;134:2337-8
Download PDF

Zie ook het artikel op bl. 2338.

Eind 1931 werd de lezers van dit tijdschrift medegedeeld dat oorspronkelijke bijdragen voortaan zouden worden voorzien van een samenvatting in de Nederlandse, Franse, Duitse en Engelse taal, om hun ‘in onzen haastigen tijd’ de keus te laten een artikel te lezen of over te slaan en om belangstellenden in het buitenland de mogelijkheid te geven kennis te nemen van de inhoud van dergelijke artikelen.1 Vóór 1932 waren bijdragen in dit tijdschrift slechts zelden voorzien van een (Nederlandse) samenvatting. Sedert 1953 zijn aan de oorspronkelijke bijdragen steeds een samenvatting en een ‘summary’ toegevoegd.

Geen redactie zal er in deze tijd van uitgaan dat alle abonnees alle artikelen van iedere aflevering lezen. Het enorme aanbod in de biomedische literatuur, in algemene tijdschriften en in vakbladen, dwingt belangstellende lezers te kiezen, en zij doen dat mede op basis van de samenvattingen.2 Omdat ook in elektronische literatuurbestanden veel artikelen zijn voorzien van een samenvatting, worden aan deze ‘abstracts’ steeds hogere eisen gesteld: ze moeten alle essentiële informatie van het artikel bevatten.

Om auteurs en redacties behulpzaam te zijn bij het maken van een goede samenvatting, stelde een werkgroep van de McMaster Universiteit op initiatief van de redactie van Annals of Internal Medicine richtlijnen op voor het vervaardigen van een gestructureerde samenvatting.3 Veel tijdschriftredacties hebben inmiddels van hun auteurs gevraagd de samenvatting bij oorspronkelijke bijdragen volgens deze richtlijnen op te stellen. De lezers worden daardoor in staat gesteld deugdelijke, voor hen relevante artikelen te selecteren en de auteurs worden gedwongen hun artikel op volledigheid te controleren.

Alvorens te besluiten auteurs van dit tijdschrift te verzoeken bij artikelen die daarvoor in aanmerking komen een gestructureerde samenvatting mee te zenden, hebben wij een onderzoek verricht naar de informatieve waarde van onlangs in drie buitenlandse tijdschriften gepubliceerde gestructureerde samenvattingen en van samenvattingen die recentelijk in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde zijn verschenen. De resultaten hiervan treft u elders in dit tijdschriftnummer aan.4 De ervaringen van redacties van andere tijdschriften en de gegevens uit ons onderzoek vormen aanleiding om met ingang van I januari a.s. alle oorspronkelijke bijdragen te publiceren met samenvattingen die alle gegevens bevatten die in de lijst van criteria voor het maken van een gestructureerde samenvatting zijn vermeld.45

Prospectieve klinische onderzoekingen zullen met een puntsgewijze samenvatting worden gepubliceerd, de overige artikelen met een samenvatting met lopende tekst. De lengte van een gestructureerde samenvatting is maximaal 250 woorden, een halve kolom in druk. De voorschriften voor inzenders van kopij, bij het redactiekantoor te verkrijgen, en de verkorte vorm ervan op de binnenzijde van het omslag zullen worden aangepast.

De redactie is zich ervan bewust dat auteurs die toch al veel moeite en tijd besteden aan het schrijven en op advies van referenten aanpassen van een artikel, gevraagd wordt meer aandacht te schenken aan vorm en inhoud van de samenvatting. Zij kunnen zich troosten met de gedachte dat de samenvatting ongetwijfeld het meest gelezen gedeelte van hun publikatie zal zijn! De redactie en haar adviseurs zullen zich de moeite getroosten samenvattingen kritischer te beoordelen, maar auteurs ook de helpende hand bieden om uiteindelijk de lezers in kort bestek een maximum aan informatie te bieden.

Literatuur
  1. Rijnberk G van. Samenvattingen in vreemde talen.Ned Tijdschr Geneeskd 1931; 75:5452.

  2. Sackett DL, Haynes RB, Tugwell P. Clinical epidemiology: abasic science for clinical medicine. Boston: Little, Brown, 1985.

  3. Ad hoc working group for critical appraisal of the medicalliterature. A proposal for more informative abstracts of clinical articles.Ann Int Med 1987; 106: 598-604.

  4. Comans MLA, Overbeke AJPM. De gestructureerdesamenvatting: een hulpmiddel voor lezer en auteur.Ned Tijdschr Geneeskd 1990; 134:2338-43.

  5. Haynes RB, Mulrow CD, Huth EJ, Altman DG, Gardner MJ. Moreinformative abstracts revisited. Ann Intern Med 1990; 113:69-76.

Gerelateerde artikelen

Reacties